Hotărârea nr. 250/2020

HOTĂRÂRE Privind acordarea unor facilităti de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani, Cătălin Mugurel Flutur, Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 14257 din 15 iunie 2020, prin care s-a propus aprobarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, având în vedere necesitatea sprijinirii activității economice pentru perioada stării de urgență, când pentru unele activități au fost aplicate măsuri de restricție;

în conformitate cu prevederile:

art. V din O.U.G. nr. 69/14.05.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

art. 20 alin. (1), lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.139 alin. (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 48,8% pe durata stării de urgență decretate în anul 2020 (respectiv cu 8,0% din impozitul pe clădirile nerezidențiale datorat pe anul 2020), pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Art.2 Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Art.3 Se aprobă procedura privind acordarea facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Impozite și Taxe, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 11.08.2020

Nr. 250

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 250/11.08.2020

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

  • I. Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezenta procedură se aplică pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 (respective 60 zile), în cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, pentru clădirile nerezidențiale din Municipiului Botoșani.

  • II. Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri

Art.2. Pentru a beneficia de facilitățile de plată a impozitului anual pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, reglementate prin O.U.G. nr.69/2020, proprietarii clădirilor au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Impozite și Taxe o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere, în care vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cerere o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.3. În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe proprie răspundere trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

  • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

  • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și /sau parțial activitatea economică.

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale au obligația să verifice dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

La declarația pe proprie răspundere, proprietarul solicitant a facilității de plată va anexa copia contractului de închiriere și copia actului adițional încheiat cu chiriașul din care să rezulte că s-a redus chiria cu cel puțin 50%, precum și declarațiile pe proprie răspundere ale chiriașului/utilizatorului în care se va menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Chiriașii/utilizatorii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Art.4. Cota efectivă de reducere a impozitului pe clădirile nerezidențiale datorat pentru anul 2020 este de 8,0% și se determină prin formula:

60 zile/366 zile x 48,8 = 8,0

Art.5. În urma analizei cererilor depuse, Direcția Impozite și Taxe emite Decizia de aprobare sau de respingere a cererii.

Art.6. În cazul în care contribuabilii solicitanți au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, aceștia pot solicita restituirea sumelor plătite în plus în conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

III.Procedura de acordare a facilităților la plata taxei lunare pe clădiri

Art.7.Pentru a beneficia de facilitățile de plată a taxei lunare pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale, reglementate prin O.U.G. nr.69/2020, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcția Impozite și Taxe o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere, în care vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

Art.7. În urma analizei cererilor depuse, Direcția Impozite și Taxe emite Decizia de aprobare sau de respingere a cererii.

Art.8. Contribuabilii care au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, pot solicita restituirea, potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Dispoziții finale

Art.9. În cazul contribuabililor care beneficiază de facilități la plata impozitului pe clădiri, impozitul anual se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de 10% prevăzute în HCL nr.141/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Botoșani pentru anul 2020.

Art.10. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către Direcția Impozite și Taxe în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu            Secretar general, Ioan Apostu