Hotărârea nr. 25/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea valorii redeventei aferente contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul situat în Municipiul Botosani, Str. Calea Natională, nr. 130 aferent extinderii locuinṭei proprietatea doamnei Amihặlặchioaie Andreea - Paula (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂR E privind aprobarea valorii redevenței aferente contractului de concesiune nr. 3964 din 7.12.2009 pentru terenul situat în Municipiul Botoșani, Str. Calea Națională, nr. 130 aferent extinderii locuinței proprietatea doamnei Amihălăchioaie Andreea - Paula

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.3964/7.12.2009 și aprobarea valorii redevenței aferente contractului de concesiune nr.3964/7.12.2009 pentru imobilul -teren situat în Municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 130, aferent extinderii locuinței proprietatea doamnei Amihălăchioaie Andreea-Paula,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art. 4, art.5 alin.2, art. 7 lit. d din Legea nr. 114/1996 din 11 octombrie 1996 - Legea locuinței și art. 5 din Hotărârea nr. 323/31.07.2007 a Consiliul Local al municipiului Botoșani, care stabilește regulamentul privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Botoșani;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), alin. (6), lit. (c), art.139, alin.(3), lit. (g) și art.240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă valoarea redevenței contractului de concesiune nr.3964 din 7.12.2009 pentru terenul în suprafață de 165 mp aferent imobilului cu destinația extindere - locuință la nivelul de 6,5 lei/mp/an, redevența zonei III de 25,15 lei/mp/an pentru anul 2020, redusă cu 75 % .

Art. 2 Redevența va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație stabilit pentru anul precedent, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere inclusiv Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevențelor.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani prin Serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 25