Hotărârea nr. 246/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii ”Cresterea performantei energetice a C.N.Mihai Eminescu, Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național

Mihai Eminescu, Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani”,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiții, referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani”, aflat în etapa de pregătire documentație în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programulului Operațional Regional 2014 - 2020 , Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani”, prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă realizarea investiției „Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani” privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

Botoșani, 4 august 2020 Nr. 246

Anexa nr. 1 la HCL nr. 246 din 4.08.2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu, Botoșani”

 • A) Indicatori economici

Valoarea totală a investiției                          = 28.895.153,23 lei

(inclusiv TVA) din care:

 • C+M                               = 22.326.653,47 lei

 • B) Indicatori tehnici

Suprafata teren : 10465 mp din acte (11169 mp din masuratori)

Corp liceu

Suprafata construita : 1587.98 mp

Suprafata desfasurata : 4763.94 mp

Regim inaltime: P+2E

Corp internat

Suprafata construita : 602.74 mp

Suprafata desfasurata : 1808.22 mp

Regim inaltime:P+2E

Corp laboratoare

Suprafata construita : 649.30 mp

Suprafata desfasurata : 2526.07 mp

Regim inaltime:P+3E

Corp cantina

Suprafata construita : 488.36 mp

Suprafata desfasurata : 621.69 mp

Regim inaltime:P

 • 2. Durata de execuție - 24 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

Anexa nr. 2 la HCL nr. 246 din 4.08.2020

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Obiectivul de investiții ”Creșterea performanței energetice a Colegiului Național Mihai Eminescu Botoșani” se dorește a se derula prin Programul P.O.R, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

 • utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior);

 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice;

 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

 • realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 - 2020.

Prin adoptarea unui pachet de măsuri de creșterea a eficienței energetice a clădirilor aferente colegiului se vor obține următorele beneficii:

 • - Scăderea consumului anual de energie finală în clădirile colegiului (utilizând surse neregenerabile);

 • - Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an)

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:

I.      Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

II.     Măsuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

I. Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Lucrările de construcții și instalații pot cuprinde:

A.


Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

 • B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

 • C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

 • D. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru

asigurarea calității aerului interior;

 • E. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri;

 • F. Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea

obiectivelor proiectului.

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc la creșterea eficienței energetice) includ lucrari de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe pot cuprinde:

 • a. repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • b. repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;

 • c. demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • d. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • e. repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;

 • f. repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau

pluvială;

 • g. măsuri de reparații/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;

 • h. crearea de facilități/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă;

 • i. lucrări de recompartimentare interioară;

 • j. procurarea și montarea lifturilor în cadrul unei clădiri prevăzute din proiectare cu lifturi (care are casa liftului, dar care nu are montate lifturile respective) sau în cazuri argumentate tehnic și funcțional-arhitectural;

 • k. lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU sau lucrări aferente cerințelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

 • l. reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

 • m. lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre).

Obiectivul de investiție propus este compus din mai multe clădiri cu destinația învățământ (săli de clasă, laboratoare, internat, cantină) și a fost construit înainte de anul 1999. Cladirile sunt intr-o stare relativ bună. Aceastea nu sunt monumente istorice și nu fac parte din zona de protectie a monumentelor istorice.

Imobilul situat în Str. Octav Onicescu, nr.7, Mun.Botosani, Jud. Botosani este înscris în Cartea funciară a localității Botoșani cu numărul 63964 fiind compus din teren în suprafață de 10.465,00 mp din acte și 11.169,00 mp din masurători și se compune din :

 • - Corpul C1 cu destinație construcții administrative și social culturale - corp clădire învățământ în suprafața construită la sol de 1587,98 mp, regim de înălțime P+2

 • - Corpul C3 cu destinație construcții administrative și social culturale - cantină în suprafața construită la sol de 488,36 mp

 • - Corpul C4 cu destinație construcții administrative și social culturale - internat în suprafața construită la sol de 602,74 mp, regim de înălțime P+2

 • - Corpul C5 cu destinație construcții administrative și social culturale - laboratoare în suprafața construită la sol de 649,30 mp, regim de înălțime P, P+3.

Structura de rezistență este cadre de beton armat pentru toate cladirile. Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de caramidă. Tâmplăriile sunt din PVC cu geam dublu si lemn cu geam simplu. Acoperisul este tip sarpanta din lemn pentru cladirile corpurilor A, B și internatului și prezintă degradari ale elementelor din lemn. La cladirea cantinei acoperisul este de tip terasa nevizitabilă. Conform expertizei tehnice cladirile se incadreaza in clasa III de risc seismic.

Prin acest proiect se vor se vor executa următoarele lucrări de construcții și instalații:

 • I. Lucrări ce se vor executa la Corpul Liceu

Interventii de tip A

 • - termoizolare pereti exteriori opaci, la exterior, cu plăci vată minerală, grosime 15 cm, protejată cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si refacere trotuare inclusiv rampă acces persoane cu dizabilități

 • - termoizolare planseu superior/terasa cu EPS ignifugat, grosime 25 cm, (+ atic) + folie barieră antivapori + strat protectie termoizolatie cu mortar slab armat și membrană hidroizolatoare.

 • - termoizolare planșeu (la intrados) peste subsol cu plăci polistiren expandat ignifugat EPS, grosime 10 cm, protejată cu plasă și tencuială, montare cu bolțuri de susținere, termoizolare placă pe sol cu 5 cm polistiren extrudat XPS

 • - Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC și sticlă termoizolatoare pachet tripan, ferestre prevăzute cu grilă de ventilație mecanică. Inlocuire usi acces cu tamplarie aluminiu și geam termopan cu rupere de punte termică cu grosimea de cel puțin 6 mm. Montare ferestre spre exteriorul peretelui, petrecere termizolație cu 2 cm peste rama ferestrei. Montare automat inchidere la fiecare usă exterioară.

Interventii de tip B, C, D, E, F

 • - înlocuire rețea de distributie a căldurii, până la punct termic, termoizolare conducte, montare robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei, contorizare separată clădire, montare radiatoare noi din aluminiu sau fontă cu robineți termostatați (la n-1 radiatoare) și dezaerisire locală în încăperi, grupuri sanitare, laboratoare; înlocuire robineți din C.T. cu robineți noi, montare perdea aer și încălzire la primire/intrare. Căldura din clădire va fi recuperată cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare.

 • - Instalare boilere preparare apă caldă de consum la fiecare grup sanitar, laborator sau chicinetă. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperiș producere energie electrică alimentare boilere. Inlocuire obiecte sanitare în clădire. Montare baterii cu temporizator sau senzori

 • - înlocuire instalație de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de prezență și crepusculari pe holuri, grupuri sanitare și cu ceasuri programatoare în exterior. Segmentarea alimentării iluminatului în sălile de clasă paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliăți. Montare sistem inteligent de management al energiei.

 • - montare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, laboratoare, practicare orificii de admisie aer, montare sistem de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire.

 • II. Lucrări ce se vor executa la Corpul laboratoare

Interventii de tip A

 • - demontare termoizolație existentă și termoizolare pereti exteriori opaci, la exterior, cu plăci vată minerală bazaltică, grosime 15 cm, protejată cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si refacere trotuare.

 • - termoizolare planseu superior/terasa cu EPS ignifugat, grosime 25 cm, (+ atic) + folie antivapori + strat protectie termoizolatie cu mortar slab armat și membrană hidroizolatoare, cu păstrarea stratului termoizolator existent.

 • - termoizolare planșeu (la intrados) peste demisol/subsol cu plăci de polistiren expandat, grosime 10 cm, protejată cu plasă și tencuială, montare cu bolțuri de susținere,

 • - Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC și sticlă termoizolatoare pachet tripan, ferestre prevăzute cu grilă de ventilație mecanică. Inlocuire usi acces cu tamplarie aluminiu și geam termopan cu rupere de punte termică cu grosimea de cel puțin 6 mm. Montare ferestre spre exteriorul peretelui, petrecere termizolație cu 2 cm peste rama ferestrei.. Montare automat inchidere la fiecare usă exterioară.

Interventii de tip B, C, D, E, F

 • - înlocuire rețea de distributie a căldurii, până la punct termic existent, termoizolare conducte, montare robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei, contorizare separată clădire, montare radiatoare noi din aluminiu sau fontă cu robineți termostatați (la n-1 radiatoare) și dezaerisire locală în încăperi, grupuri sanitare, montare perdea aer și încălzire la primire/intrare. Căldura din clădire va fi recuperată cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare.

 • - înlocuire distibuție apă caldă consum. Refacere branșament A.C.C. preparare centralizată pentru clădire până la punct termic. Instalare boilere preparare apă caldă de consum la fiecare grup sanitar, bufet sau chicinetă, doar la lavoare. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperiș producere energie electrică alimentare boilere pentru lavoare. Inlocuire obiecte sanitare în clădire. Dușurile rămân alimentate de la sistemul centralizat. Montare baterii cu temporizator sau senzori

 • - înlocuire instalație de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de mișcare și crepusculari pe holuri, grupuri sanitare și cu ceasuri programatoare în exterior. Segmentarea alimentării iluminatului în săli paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliăți. Montare sistem inteligent de management al energiei.

 • - montare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, practicare orificii de admisie aer, montare sistem de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire.

 • III. Lucrări ce se vor executa la Cantina

Interventii de tip A

 • - termoizolare pereti exteriori opaci, la exterior, cu plăci vată minerală bazaltică, grosime 15 cm, protejată cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si refacere trotuare.

 • - termoizolare planseu superior/terasa cu EPS ignifugat, grosime 25 cm, (+ atic) + folie antivapori + strat protectie termoizolatie cu mortar slab armat și membrană hidroizolatoare, cu păstrarea stratului termoizolator existent.

 • - termoizolare planșeu (la intrados) peste demisol/subsol cu plăci vată minerală bazaltică, grosime 10 cm, protejată cu plasă și tencuială, montare cu bolțuri de susținere,

 • - termoizolare perete pe sol, prin interior, cu 5 cm polistiren extrudat XPS

 • - Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC și sticlă termoizolatoare pachet tripan, ferestre prevăzute cu grilă de ventilație mecanică. Inlocuire usi acces cu tamplarie aluminiu și geam termopan cu rupere de punte termică cu grosimea de cel puțin 6 mm. Montare ferestre spre exteriorul peretelui, petrecere termizolație cu 2 cm peste rama ferestrei.. Montare automat inchidere la fiecare usă exterioară.

Interventii de tip B, C, D, E, F

 • - înlocuire rețea de distributie a căldurii, până la punct termic existent, termoizolare conducte, montare robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei, contorizare separată clădire, montare radiatoare noi din aluminiu sau fontă cu robineți termostatați (la n-1 radiatoare) și dezaerisire locală în încăperi, grupuri sanitare, montare perdea aer și încălzire la primire/intrare. Căldura din clădire va fi recuperată cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare.

 • - înlocuire distibuție apă caldă consum. Refacere branșament A.C.C. preparare centralizată pentru cantină/preparat hrană până la punct termic. Instalare boilere preparare apă caldă de consum la fiecare grup sanitar, bufet sau chicinetă. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperiș producere energie electrică alimentare boilere. Inlocuire obiecte sanitare în clădire. Montare baterii cu temporizator sau senzori.

 • - înlocuire instalație de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de mișcare și crepusculari pe holuri, grupuri sanitare și cu ceasuri programatoare în exterior. Segmentarea alimentării iluminatului în săli paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliăți. Montare sistem inteligent de management al energiei.

 • - montare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, practicare orificii de admisie aer, montare sistem de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire.

 • IV. Lucrări ce se vor executa la internat

Interventii de tip A:

 • - demontare termoizolație existentă și termoizolare pereti exteriori opaci, la exterior, cu plăci vată minerală bazaltică, grosime 15 cm, protejată cu tencuiala subtire (5-10 mm) armata cu tesatura deasa din fibre + termoizolare soclu cu XPS 10 cm + desfacere si refacere trotuare.

 • - termoizolare planseu superior/terasa cu EPS ignifugat, grosime 25 cm, (+ atic) + folie antivapori + strat protectie termoizolatie cu mortar slab armat și membrană hidroizolatoare, cu păstrarea stratului termoizolator existent.

 • - termoizolare planșeu (la intrados) peste demisol/subsol cu plăci de polistiren expandat, grosime 10 cm, protejată cu plasă și tencuială, montare cu bolțuri de susținere,

 • - Inlocuirea ferestrelor existente cu tamplarie PVC și sticlă termoizolatoare pachet tripan, ferestre prevăzute cu grilă de ventilație mecanică. Inlocuire usi acces cu tamplarie aluminiu și geam termopan cu rupere de punte termică cu grosimea de cel puțin 6 mm. Montare ferestre spre exteriorul peretelui, petrecere termizolație cu 2 cm peste rama ferestrei.. Montare automat inchidere la fiecare usă exterioară.

Interventii de tip B, C, D, E, F:

 • - înlocuire rețea de distributie a căldurii, până la punct termic existent, termoizolare conducte, montare robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei, contorizare separată clădire, montare radiatoare noi din aluminiu sau fontă cu robineți termostatați (la n-1 radiatoare) și dezaerisire locală în încăperi, grupuri sanitare, montare perdea aer și încălzire la primire/intrare. Căldura din clădire va fi recuperată cu ajutorul unui sistem de ventilare cu recuperare.

 • - înlocuire distibuție apă caldă consum. Refacere branșament A.C.C. preparare centralizată pentru clădire până la punct termic. Instalare boilere preparare apă caldă de consum la fiecare grup sanitar, bufet sau chicinetă, doar la lavoare. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperiș producere energie electrică alimentare boilere pentru lavoare. Inlocuire obiecte sanitare în clădire. Dușurile rămân alimentate de la sistemul centralizat. Montare baterii cu temporizator sau senzori

 • - înlocuire instalație de iluminat, montare corpuri de iluminat cu LED, sistem integrat de iluminat cu senzori de mișcare și crepusculari pe holuri, grupuri sanitare și cu ceasuri programatoare în exterior. Segmentarea alimentării iluminatului în săli paralel cu ferestrele. Montare sistem de iluminat de urgență cu acumulatori. Montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabiliăți. Montare sistem inteligent de management al energiei.

 • - montare ventilatoare de extragere a aerului din grupuri sanitare, bufete, chicinete, practicare orificii de admisie aer, montare sistem de ventilare cu recuperare de căldură pentru întreaga clădire.

Deasemenea se vor executa lucrări de înlocuire a elementelor degradate din lemn ale șarpantei, refacerea trotuarelor degradate, realizarea rostului dintre fundație și trotuar cu un cordon de bitum, injectarea în fisuri a unei soluții bicomponente, refacerea tencuielilor degradate.

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu