Hotărârea nr. 245/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (Parteneriat româno – ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice), număr de referintă 2SOFT/1.2./63 si a cheltuielilor legate de acest proiect (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” ), număr

de referință 2SOFT/1.2./63 și a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” ), 2SOFT/1.2./63 și a cheltuielilor legate de acest proiect;

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și Direcției Economice privind proiectul “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” ), 2SOFT/1.2./63, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

având în vedere prevederile Notificării nr. 2937/03.07.2020 privind demararea procesului de contractare, transmisă de către Secretariatul Tehnic Comun - Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră     Suceava,     precum     și     ale     Ghidului     Solicitantului     pentru

Programul Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, referitoare la documentele necesare în etapa precontractuală a proiectului;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2 lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (a), (i) și (k) și alin. 9 lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. 3 lit. d), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul aministrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 03 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă proiectul “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, prioritatea 1.2. - “Promovarea și sprijinirea cercetării și a inovării”.

Art. 2 Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63, având ca semnatari: Asociația ”Biroul de cercetare, inovații și tehnologie (UA - Lider de parteneriat), Municipiul Botoșani (RO- Beneficiar 1), Departamentul de Integrare Economică a Comitetului Executiv al Consiliului Local - Ivano Frankivsk (UA- Beneficiar 2) și Universitatea Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano Frankivsk (UA - Beneficiar 3).

Art. 3 Se aprobă valoarea totală de 91.422 euro, TVA inclus, aferentă Municipiului Botoșani pentru proiectul “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno -ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63, din care finanțare nerambursabilă de 82.272 euro, TVA inclus și contribuția proprie la cheltuielile eligibile de 9.150 euro, TVA inclus.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Botoșani a sumei de 9.150 euro, TVA inclus, (3,31 % din valoarea totală eligibilă a proiectului) reprezentând contribuția proprie (cofinanțarea) la cheltuielile eligibile ale proiectului aferente Municipiului Botoșani, în calitate de Beneficiar 1. Suma arătată mai sus va fi folosită numai pentru și în scopul implementării Proiectului.

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation” (“Parteneriat româno - ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice”), 2SOFT/1.2./63, aferente activităților Municipiului Botoșani din proiect, dar care sunt absolut necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime vor fi susținute din bugetul local al Municipiului Botoșani ( Beneficiar 1).

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din ENI - Instrumentul European de Vecinătate.

Art. 7 Se împuternicește domnul Cătălin Mugurel Flutur, Primarul Municipiului Botoșani, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Botoșani.

Art. 8 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 245