Hotărârea nr. 244/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z.– Str. Manolesti Deal, nr.2B, mun. Botosani, CAD/CF 54908 in vederea realizării obiectivului “Construire locuinte colective P+2E+M” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. - Str. Manolești Deal, nr.2B, mun. Botoșani, CAD/CF 54908” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. - Str. Manolești Deal, nr.2B, mun. Botoșani, CAD/CF 54908” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M ",

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. - Str. Manolești Deal, nr.2B, mun. Botoșani, CAD/CF 54908” în vederea realizării obiectivului “Construire locuințe colective P+2E+M", pentru stabilirea condițiilor de conștruibilitate a parcelei conform reglementărilor urbaniștice cuprinșe în proiectul nr. C459/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. CONCEPT S.R.L., coordonator urbanișt - Arh. Dan O. BOTEZ, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 800,00mp,

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. - LMu2 - subzonă predominant rezidențială cu clădiri de tip urban combinată cu I -zonă de unități industriale, depozite și transport, în LIu1 - subzonă exclusiv rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10,00m)

 • Construcții propuse - bloc locuințe colective - Sc = 250,00 mp - 31,50%

- Scd = cca.920,00mp

 • Regim de înălțime - P+2E+M

 • H max (cornișă)= 10,00m măsurat în planul fațadelor de la cota terenului sistematizat

=12,50m măsurat de la cota terenului sistematizat la cota strasinei lucarnelor de la mansardă

 • S spațiu verde amenajat - S = 228,00mp - min. 28,50%

 • Circulații carosabile și parcări (alee acces, parcare) - S = cca. 256,00mp -32,00%

 • Circulații pietonale (trotuare, alei) - S = cca. 66,00mp -8,20%

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 31,50%

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) =  1,150

 • Nr. niveluri = 3,65

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 10locuri/ 1 loc de parcare pentru fiecare unitate de locuit.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

Art. 2 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin art.1, lucrările de amenjare a accesului la parcelă din str. Manolești Deal așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism - S teren proprietate publică a municipiului Botoșani cca. 115,00mp

Art. 3 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, lucrările pe domeniul public al municipiului Botoșani privind asigurarea utilităților din str. Manolești Deal, așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului. Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

Art. 4 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 5 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30.07.2020

Nr. 244