Hotărârea nr. 243/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 9,0 mp (3,00mp + 6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, in vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinatia locuintă si recompartimentări interioare apartament – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea concesionării terenului de 9,0 mp (3,00mp + 6,00mp), Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și recompartimentări interioare apartament - intrare în legalitate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea concesionării terenului de 9,00 mp, Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și recompartimentări interioare apartament - intrare în legalitate”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă concesionarea terenului cu St = 9,00 mp, prin încredințare directă, reprezentând teren pentru construcții, aflat în Aleea Nouă nr. 3, în vederea realizării obiectivului “extindere apartament cu destinația locuință și recompartimentări interioare apartament - intrare în legalitate”, de către investitori persoane fizice, conform propunerilor cuprinse în proiectul nr. 169/2019, întocmit de către S.C. Arhimondia proiect S.R.L. - arhitect cu drept de semnătură C. Arh. Sebastian Dimitropol, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • Durata și prețul concesiunii: pe durata existenței construcției, prețul este de 63,40 lei/mp/an (corespunzător zonei a I-a), valoare ce va fi indexată cu indicele de inflație - pentru St = 9,00mp (3,00 mp+6,00 mp).

  • Începând cu anul 2021 redevanța va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație stabilit pe anul precedent, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere inclusiv Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței și se va achita anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie”.

  • Durata concesiunii: pe durata existenței construcției

  • Construcția trebuie să corespundă exigențelor de rezistență pentru a permite montarea schelelor necesare intervențiilor de mentenanță la fațadele blocului pe toată înălțimea acestuia.

  • Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 243