Hotărârea nr. 24/2020

HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii - teren din str. I.C. Brặtianu (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donații - teren din str. I.C. Brătianu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI.

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acceptarea unei donații teren din str. I.C. Brătianu,

văzând raportul Serviciului Patrimoniu, și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, având în vedere intenția de donație a numirilor Balan Aurel și Balan Aneta, Axinciuc Vlad-Gabriel și Docea Maria-Adriana, Sandu lonuț și Sandu Petronela, Lupu Dumitru-Gabriel și Lupu Adina Ramona, Aciocănesei Eosebi-Teodor și Aciocănesei Petronela-Simona,

în conformitate cu prevederile art.863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c), art.139, alin.(2) și art.291, alin. (3), lit. (a) și alin. (5) coroborate cu art. 291 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă donația numiților Balan Aurel și Balan Aneta, Axinciuc Vlad-Gabriel și Docea Maria-Adriana, Sandu Ionuț și Sandu Petronela, Lupu Dumitru-Gabriel și Lupu Adina Ramona, Aciocănesei Eosebi-Teodor și Aciocănesei Petronela-Simona prin care se donează domeniului public al Municipiului Botoșani, terenul în suprafață de 686 m.p.identificat cu nr. cadastral 64395 Botoșani, din str. I.C. Brătianu, nr.161, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente actului de dezmembrare a terenului, încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donatar.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 686 m.p., situat în str. I.C. Brătianu, nr.161, județul Botoșani. .

(2) Bunurile care fac obiectul donației menționată la art. 1 vor fi introduse în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu            Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 24

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la HCL nr. 24 din 31.01.2020

Lista bunurilor care se donează de către Balan Aurel și Balan Aneta, Axinciuc Vlad-Gabriel și Docea Maria-Adriana, Sandu Ionuț și Sandu Petronela, Lupu Dumitru-Gabriel și Lupu Adina Ramona, Aciocănesei Eosebi-Teodor și Aciocănesei Petronela-Simona

Nr

TIP

Valoare totală

CARACTERISTICI

1

TEREN nr. cadastral 64395 din C.F.

64395

-

686 m.p.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu