Hotărârea nr. 238/2020

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privatặ a municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privată a municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de repoziționare a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Botoșani și desemnarea unui împuternicit pentru întocmirea unei declararații notariale necesare repoziționării cadastrale a parcelei de teren în suprafață de 586 m.p. situată in Municipiul Botoșani, str. Casin, nr. 20 concesionată de domnul Bunduc Gheorghe în baza contractului de concesiune nr. 2568/17.04.2003,

văzând cererea nr. 10142 din 28.04.2020 a domnului Bunduc Gheorghe de repoziționare cadastrală a terenului concesionat și raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Birou cadastru Edilitar și imobiliar, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, modificat și completat prin Ordinul ANCPI nr. 1207 din 22 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 29 aprilie 2020,

În temeiul prevederilor art. 196, alin .(1), lit. (a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (c) , alin. (6), lit. (b), art.139, alin.(3), lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se însușește lucrarea de specialitate denumită “Referat Admitere dezmembrare nr.32513 din 25.05.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr.32513 din 25.05.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Botoșani, Aleea Constantin Iordăchescu, f.n., proprietatea privată a Municipiului Botoșani cu număr cadastral 65215 înscris în Cartea Funciară nr. 65215 a Municipiului Botoșani, în 2(două) loturi după cum urmează:

  • a) lotul nr.1: imobilul cu număr cadastral 67593 având suprafața măsurată de 2089 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani;

  • b) lotul nr.2: imobilul cu număr cadastral 67594 având suprafața măsurată de 300 m.p., proprietate privată a UAT Botoșani.

Art.2. Se mandatează domnul Gherase lulius Sebastian, consilier juridic din cadrul Direcției Urbanism, să semneze actele autentice de dezmembrare.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 238

ANEXĂ

la H.C.L. NR. 238 din 30.07.2020

Lucrarea de specialitate

“Referat Admitere dezmembrare nr. 32513 din 25.05.2020, aprobată de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani sub nr. 32513 din 25.05.2020”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Botoșani

Adresa: Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tel. 0231/582111

Nr.

32513

Ziua

23

Luna

05

Anul

2020


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL BOTOȘANI

Domiciliul Loc. Botoșani, Calea Naționala, Nr. 70, Jud. Botoșani

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 32513 din data 25-05-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Botoșani, Al CONSTANTIN IORDACHESCU, Nr. FN, jud. Botoșani, UAT Botoșani avand numărul cadastral 65215 a fost dezmembrat in imobilele:

1) 67593 situat in Loc. Botoșani, Al CONSTANTIN IORDACHESCU, Nr. FN, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 2089 mp;

2) 67594 situat in Loc. Botoșani, Al CONSTANTIN IORDACHESCU, Nr. FN, Jud. Botoșani, UAT Botoșani avand suprafața măsurată 300 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 01-06-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

BOGDAN DUGHILA

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 65215 / UAT Botoșani

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BOTOȘANI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani

W E JJTtĂ; NATIti  t A

icnwt IMO M SI

Botoșani, P-ta Revoluției, nr.9, cod Postai: 710236, tei. 0231/582111

Nr.cerere

32513

Ziua

25

Luna

05

Anul

2020

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 65215 / UAT Botoșani

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Botoșani, Al Constantin lordachescu, Nr. FN, Jud.

Botoșani                                                               Comuna/Oraș/Municipiu: Botoșani

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

65215

2389

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2389

TOTAL:

2.389

Pate referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Numar cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

32513

25.05.2020

02.06.2020

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 32513 înregistrată la data de 25.05.2020, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

67593

2089

Loc. Botoșani, Al Constantin lordachescu, Nr. FN, Jud. Botoșani

2

67594

300

Loc. Botoșani, Al Constantin lordachescu, Nr. FN, jud. Botoșani

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în olan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment c* (m)

1

2

12.027

3

4

1.484

5

6

11.66

7

8

1.683

9

10

24.408

11

12

22.0

13

14

13.614

15

16

6.461

17

18

3.728

19

20

12.402

21

22

12.409

23

24

16.673

25

26

16.39


Punct început

Punct sfârșit

; Lungime segment !                      <•* (m)

2

3

24.612

4

5

24.193

6

7

24.349

8

9

10.719

10

11

13.012

12

13

13.65

14

15

18.533

16

17

3.918

18

19

11.984

20

21

12.4

22

23

3.157

24

25

17.621

26

1

8.549


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI BOTOȘANI la data: 01-06-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

BOGDAN DUGHILA

ih


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Stara 1 :500Nr. cadastral

Suprafața masurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului

65215

2389mp

Municipiul Botoșani, aleea Constantin lordachescu, nr.FN


>96475 v


696475


| Cartea Funciara nr


65215    | uăt |


BotoșaniX xy**c>

1 V'


196375 Z

A

I


- DlglUHy slgrwd by Constantin Chir ta c . DN:C«RO,î»Bolojan!,o«T<iPOCAD f* m iT’4*^ Kl'F NOftD-E5TPnol£CTSRLou^Cada«ru Vg - \ J J O l CI I I V. d tilfcsTehnlclan < topometri^ cnaConitantinChlifatr

<  WA3O-O75H19Î15,

। y*           î V-1 <*y țcrWlJfunibtiwCCWÎ.

||1 V I Iii IO ț^'glvenri^fc"ComlJntiiwn"CNrhc, 1 ’    ’*—■■■»         ^4.97*32077479

Date: 2020.05.33 OîJW +MW


CC


Teren intravilah


LOT 2


otel


2389


2389


ICAD NORD-ESittPROlECT SRL


Inspector,


nî. Confirm'

JJ^s°aa f<ryQ^c

■NqKUtS5VT


ARE W -1036 W/fe


el


rularea măsurătorilor la teren, itocmlril fiocumentațlel cadastrale a acesteia cu realitatea din teren.


imnălura șl ștampila


**Z


Data;21.05.2020


Co|î$r@i(j&@|iEj|r£*l tmobihVuLin Bazare dâtl’integra șl atribuirea num SiSQȘwSiiraHTaUl

Paul Semnătura £Wla

Data: 2020.06.01

........'22:01)07 +03’00'


Dughiler •

Ștampila BCPI


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire Scara 1 : 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

300mp

Municipiul Botoșani, aleea Constantin lordachescu, nr.FN

Botoșani


Cartea Funciara nr.


67594
696450 I


CSglt*Hy llgiitdty CttMMUn Chlriw —•          -           DtetsMJatotOUOL^TWOCAD

f                              NOROCIT PHCHECT SSL

V | | OL Cil I V J©p^M,mfesTdwkto1©porn«iila rmsCcfiiUnlhCNfUc, Wj*4D-01$1 îl 9115,

!     /*" L_ *   * —> iwfaWumbefiCCWi

I 11 l rillIrlC țlv*flKMTi**Cwjuntln.tn»atlriaQ

■■ •            1V* J3AW««W7<79

tJjtrîWtLCSJÎOlLHJJ *03W


696425


teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

-

CC

300

LOT 2

Total

300

B. Date referitoare ta construcții


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

JSypgafațatotală măsurată a imobilului =300mp

_


^D-l^gpECT

autorizare


/^Scute^OPOCĂH

// CER'ilHCAT y\ V DE Confirm ejfei

â AUTOR IZ reciiredi

« Seria RC -B-J ^dâȘfîajH!

MODEST j?/-ealitateW%^SSl

PF £rxC\șJz Semnătura șl ștampila

-----            Data: 21.05.2020____


Inspector,


SGUtâu ineaN țșî coi


s Seria rtt -b-j CădastfaMși corei® & TO J O CAD w, /realitate!


Paul


Dughite

Ștampila BCPI


.«   7 Semnat digital

MoSTea mobilului în baza de date

i atribuire 3

Dughila

Semn? (ura_b.: qarafa

Data: 2020.06.01

.......22:00:1'5 +03’00’