Hotărârea nr. 237/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei P.U.Z. si R.L.U –str. Bucovina nr. 48A, CF/NC nr. 62438 in vederea realizării obiectivului “Construire sediu societate, locuinte de serviciu si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea documentației Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. Bucovina nr. 48A, CF/NC nr. 62438în vederea realizării obiectivului “ Construire sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. Bucovina nr. 48A, CF/NC nr. 62438“ în vederea realizării obiectivului “Construire sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația ”Plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent - str. Bucovina nr. 48A, CF/NC nr. 62438“ în vederea realizării obiectivului “Construire sediu societate, locuințe de serviciu și împrejmuire teren” de către investitorul Dumbrăvanu Ioan, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 2005/2020, întocmit de S.C. Casa Chiriac S.R.L. - urbanist coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Dan. O. Botez, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • Zona funcțională: ISps - zonă pentru instituții și servicii publice de interes general - construcții pentru prestări servicii

  • S parcelă de referință = 516,00 mp

  • P.O.T. = max. 35,00 %

  • C.U.T. = max. 1,100

  • Sediu societate și locuințe de serviciu

o Regim de înălțime: D+P+2E

o H max la streașină = +10,80 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = +13,50 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o Suprafață spații verzi: min. 150,00 mp

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 237