Hotărârea nr. 236/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal –Str. A. S. Puskin, nr. FN, Botosani, CF/NC 57904 in vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CAD 57904 si CONSTRUIRE HALA PARTER – prelucrare lemn, imprejmuire teren si asigurare utilităti” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “P.U.Z. - Str. A. S. Puskin, nr. FN, Botoșani, CF/NC 57904” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CAD 57904 și CONSTRUIRE HALA PARTER - prelucrare lemn, împrejmuire teren și asigurare

utilități"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “P.U.Z. - Str. A. S. Puskin, nr. FN, Botoșani, CF/NC 57904” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CAD 57904 și CONSTRUIRE HALA PARTER - prelucrare lemn, împrejmuire teren și asigurare utilități", văzând avizele organismelor teritoriale interesate, văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “P.U.Z. - Str. A. S. Puskin, nr. FN, Botoșani, CF/NC 57904” în vederea realizării obiectivului “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN CAD 57904 și CONSTRUIRE HALA PARTER - prelucrare lemn, împrejmuire teren și asigurare utilități", de către investitorul S.C. DIAS WOOD SRL, prin Gabriel Olariu, pentru stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelei conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. C465.20/2020 întocmită de către proiectant general - S.C. CONCEPT S.R.L., coordonator urbanist - Arh. Dan O. BOTEZ, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

 • Suprafața totală teren = 5600,00mp (5609,00mp din măsurători),

 • Suprafața teren propusă pentru introducere în intravilan= 5404,00mp,

 • Funcțiunea propusă - pentru amplasamentul studiat se modifică funcțiunea existentă stabilită prin P.U.G.B. - TAG - terenuri agricole (arabile, fânețe, pășuni,vii, livezi) în I - zonă de unități industriale, de depozitare și transport - fabrică de prelucrare a lemnului

 • Construcții propuse - (hale, CT, buncăr rumeguș) - Sc = 2694,00 mp - 48,03%

- Scd = 2694,00 mp - 0,48

 • Regim de înălțime - P

 • H max (cornișă) = 7,00m

 • S spațiu verde amenajat - S = 1 426,50mp - min. 25,43%

 • Circulații carosabile și parcări (suprafețe betonate, trotuare) - S = cca. 1 488,50mp - 26,54%

 • Procent de Ocupare a Terenului (P.O.T.) = 48,03%

 • Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) = 0,48

 • Nr. parcări - prin documentație se propun 27 locuri parcare pentru salariați și vizitatori, iar pentru spațiile de producție sunt prevăzute platforme betonate cu sensuri unice.

 • Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

 • Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului.

 • Se vor respecta cu strictețe zonele plantate de protecție prevăzute pe limitele parcelei, conf. R.L.U.B. art. 7.6.26.

Art. 2 Se aprobă, pe domeniul public al municipiului Botoșani, lucrările de construcții și amenajări necesare privind calea de acces existentă adiacent parcelei studiate pe latura de est, în vederea constituirii profilului transversal al străzii și asigurării accesului la terenul aferent obiectivului, așa cum sunt ele prezentate în documentația de urbanism aprobată prin Art.1 al prezentei hotărâri.

Autorizația de construire pentru aceste lucrări se va emite condiționat de următoarele:

 • Titularul autorizației de construire va fi MUNICIPIUL BOTOȘANI prin INVESTITOR.

 • Toate documentațiile, avizele, acordurile și cheltuielile necesare în vederea obținerii Autorizației de construire privesc exclusiv investitorul.

 • Art. 3 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin Art.1, accesurile din str. A.S. Pușkin așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism.

Art. 4 Se aprobă, pentru obiectivul aprobat prin art.1, lucrările pe domeniul public al municipiului Botoșani privind asigurarea utilităților din str. A.S. Pușkin, așa cum sunt ele configurate în documentația de urbanism, cu respectarea condițiilor impuse prin avizele și acordurile obținute în vederea realizării obiectivului. Toate cheltuielile privind realizarea investiției privesc exclusiv investitorii.

Art. 5 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 5 ani de la data aprobării.

Art. 6 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 7 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 236