Hotărârea nr. 23/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botosani (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea listei cu firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii Programe, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2018 privind aprobarea Strategiei de operaționalizare a Incubatorului de Afaceri Botoșani, precum și prevederile art. 8 alin. (2) din Acordul Cadru încheiat cu Ministerul Integrării Europene care acționează în numele Guvernului României,

în temeiul art. 129, alin. (2) lit.c), alin. 6 lit.b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista cuprinzând firmele ce urmează a fi admise în Incubatorul de Afaceri Botoșani conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către s.c locativa s.a, administratorul incubatorului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu                  Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 23

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIU BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr. 23 din 31 ianuarie 2020

Firme admise în Incubatorul de Afaceri

Serviciul de incubare de tip INC- PROD

Nr. crt.

Denumire firmă

Categorie firmă

Punctaj evaluare

1.

S.C. PROM - RAM - INSTAL INOX S.R.L.

A

59,00

Notă :    Categorie firmă A - firmă nou înființată

Categorie firmă B - firmă existentă

Serviciul de incubare de tip INC-ADMIN - spațiu birou

Serviciul de incubare de tip INC-PROD   - spațiu producție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu