Hotărârea nr. 229/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu – str. Pîrîului nr.16, CF/NC 66274 in vederea realizării obiectivului „construire locuintă P+M si imprejmuire teren” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pîrîului nr.16, CF/NC 66274” în vederea realizării obiectivului construire locuință P+M și împrejmuire teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unei documentații de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pîrîului nr.16, CF/NC 66274” în vederea realizării obiectivului „construire locuință P+M și împrejmuire teren”

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând Raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. c) și alin. 7, lit. k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pîrîului nr.16, CF/NC 66274” în vederea realizării obiectivului construire locuință P+M și împrejmuire teren”, de către investitori persoane fizice/juridice, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 38/2020, întocmit de către S.C. H’ART STUDIO S.R.L., șef proiect URB. C. Arh. Mihai Mihăilescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • S parcelă de referință = 744,00 mp

  • P.O.T. = propus 15,59% - max.16,00 %

  • C.U.T. = propus 0,315 - max.0,32

  • Locuință unifamilială

o Regim de înălțime: P+M

o H max la cornișă = 5,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

o H max la coamă = 8,00 m, măsurat de la cota cea mai de jos a terenului sistematizat

Împrejmuire teren - se amplasează retras față de limitele parcelei conform planșa PUD U3 - Reglementări urbanistice Propunem: aprobare P.U.D.

Art.2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art.3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art.4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 229