Hotărârea nr. 228/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Scrisorii de asteptări pentru SC Eltrans SA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC Eltrans SA în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea Scrisorii de așteptări prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani, adresată SC Eltrans SA,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Administratorului Public, Direcției economice și al Unității Locale de Monitorizare, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Hotărârii nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) , alin. ( 3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă forma și conținutul Scrisorii de așteptări privind performanțele așteptate de la administratorul și conducerea S.C. Eltrans S.A. Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Eltrans S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 228

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL nr. 228 din 30 iulie 2020

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

 • 1. Introducere

În conformitate cu cerințele Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, precum și cu cerințele HG nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/201l privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, s-a întocmit prezenta scrisoare de așteptări.

Aceasta reprezintă un document de lucru cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, în ceea ce privește administrarea și conducerea societății, privind asigurarea serviciului public de transport local de persoane în municipiul Botoșani.

Rolul Scrisorii de așteptări este acela de a reflecta viziunea și performanțele așteptate de autoritatea publică tutelară și acționari, din partea organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice și de a ghida candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație în întocmirea declarației de intentiesi ulterior de a ghida Consiliul de administrație în redactarea Planului de administrare și a Planului de management.

 • 2. Structura acționariatului

Societatea comercială a fost constituită ca societate pe acțiuni în anul 1998, prin reorganizarea R.A.M. Botoșani. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Botoșani sub numărul J07/270/1998, având CUI RO 10863041. Capitalul social al SC Eltrans SA Botoșani este deținut în totalitate de Consiliul Local al municipiului Botoșani, denumită în continuare Autoritate Tutelară.

 • 3. Prezentarea societății și Domeniul de activitate al SC ELTRANS SA

Domeniul principal de activitate îl reprezintă TRANSPORTURI URBANE, SUBURBANE ȘI METROPOLITANE DE CĂLĂTORI, serviciu public de interes local asigurat de către Autoritatea Tutelară.

 • S.C. ELTRANS SA. Botoșani (Societatea) este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, unic acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Botoșani (AT) și funcționează în bază legislației în vigoare și a documentelor de constituire.

Datele de identificare ale Societății sunt:

Adresă: strada Calea Națională, nr.2

Obiectul principal de activitate: Transport Urban, suburban și metropolitan de călători

Statut juridic: Societate pe acțiuni

Acționar unic: Consiliul Local al Municipiului Botoșani

Cod unic de înregistrare: RO 10863041

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului : J07/270/1998

Licențe deținute:

Licența de transport nr. 1056085

Licența de traseu pentru toate mijloacele de transport

Componentele principale ale sistemului de transport public local cu tramvaiul din municipiul Botoșani Stația de Tracțiune Urbană ( STU) - care include celulele de linie și de măsură, transformatoare, redresoare;

 • 1. Calea de rulare a tramvaiului care cuprinde șina propriuzisa și elementele de cale (macazele);

 • 2. Rețeaua de contact care include firul de contact, ancorele de susținere, clemele de legătura și inadire, izolatori, separatoare și stâlpi de susținere;

 • 3. Cablurile de alimentare a celor cinci tronsoane din rețeaua de contact;

 • 4. Stațiile de îmbarcare/debarcare;

 • 5. Tramvaiele

 • 6. Hala de reparație și întreținere

Sistemul/modul de transport electric cu tramvaiul a fost introdus în anul 1991 pe două trasee 101 ce face legătura între capătul de la mobila ( bariera Cătămărăști) și rond Luceafărul, respectiv 102 care face legătura între bariera Catamarasti și rond intersecție Primăverii cu George Enescu ( „capăt 1”) . Lungimea căii de rulare este de 15,8 Km cale simplă cu rețeaua de contact aferentă.

Având în vedere derularea proiectului de modernizare a infrastructurii pentru circulația cu tramvaiul, după semnarea contractului de finanțare, pentru continuarea activității și asigurarea transportului călătorilor pe cele două rute, conform HCL nr. 293/2018, cu modificările ulterioare, Eltrans va desfășura activitatea de transport public local de personae cu autobuze achiziționate prin leasing operațional, pe toată durata de implementare a proiectului.

Eltrans are încheiat cu municipiul Botoșani, contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de personae nr. 29305/05.12.2019 și are obligația să efectueze serviciul în condiții de continuitate, regularilate și de asigurare a capacităților necesare de transport, funcție de fluxul de călători. Obligația de exploatare include și obligația operatorului de transport de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate de către municipalitate - stații, peroane, condiții de confort și siguranță în timpul călătoriei.

Un deziderat al conducerii Eltrans Botoșani trebuie să fie achiziționarea unui sistem de urmărire în trafic a autobuzelor cu echipamente GPS, pentru localizare, monitorizare și îmbunătățirea modului în care se efectuează zilnic programul de transport, pentru a avea costuri mai reduse.

 • 4. Cadrul legal

Legislație specifică

 • Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare.

 • Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernata corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

 • Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011 Regulamentul (CE) nr, 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de aprobare a Regulamentelor (PEE) nr. 1191/69 și 110/7170 ale Consiliului

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și

completările ulterioare

 • Normele de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Ordinul nr. 272 din 12.12.2007 pentru aprobarea normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de personae

 • Ordinul nr. 131/1401/2019 din 17 aprilie 2019 privind documentele standard și contractual cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

 • Ordinul nr. 972 din 03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local.

 • Contractul nr. 29305 / 05.12.2019 de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze.

Legislație privind protecția mediului în transporturi

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 6/1991 pentru ratificarea Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;

 • Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 02 decembrie 1997;

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

 • Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

 • Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la data de 25 iunie 1998;

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

 • 5. Rezumatul strategiei guvernamentale și locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică

Strategia locală a Municipiului Botoșani este menționată în Planul de Dezvoltare Urbană Durabilă (PMUD) și cuprinde traseele actuale, modernizarea sistemului de transport, construirea unui sistem modern de plată prin e-ticketing, monitorizarea traseeler și a fluxului de călători.

Strategia națională pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 prevede o serie de obiective generale care cuprind contextul în care se va derula dezvoltarea transportului în

următorii ani și anume:

 • - realizarea unui transfer echilibrat către mijloacele de transport care respectă mediul înconjurător, în scopul creării unui sistem durabil de mobilitate și transport;

 • - modernizarea cadrului european de servicii publice de transport pentru pasageri, pentru a încuraja îmbunătățirea eficienței și performanței până în anul 2030;

 • - decuplarea creșterii economice de cererea de transport în scopul reducerii impactului asupra mediului înconjurător;

 • - diminuarea emisiilor poluante generate de transporturi la niveluri care reduc la minim efectele asupra sănătății populației și/sau mediului înconjurător;

 • - atingerea unor niveluri durabile de consum de energie pentru transporturi și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;

 • - reducerea zgomotului generat de transport atât la sursă, cât și prin măsuri de atenuare, astfel încât nivelurile generale de expunere să aibă un impact minim asupra sănătății populației;

 • - în conformitate cu strategia comunitară referitoare la emisiile de C02 generate de vehiculele ușoare, noul parc mediu de autoturisme ar trebui să atingă un nivel de emisii de C02 de 140glkrn (până în 2008/09) și 120glkrn (în 2012);

 • - înjumătățirea deceselor cauzate de accidente rutiere până în anul 2030 în comparație cu anul 2000;

 • - adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora ar trebui integrate în toate

politicile comunitare relevante.

 • 6. Viziunea autorității publice tutelare privind misiunea și obiectivele societății desprinse din Strategia integrată de dezvoltare urbană și Planul de mobilitate durabilă urbană

În dezvoltarea transportului public, autoritatea tutelară va urmări realizarea unor obiective:

 • - Respectarea contractului de delegare a gestiunii conform Regulamentul 1370/2007 a

Parlamentului European și a Consiliului European;

 • - încurajarea transportului în comun pentru decongestionarea arterelor de circulație în

vederea depoluării;

 • - creșterea calității și eficienței serviciilor de transport public local de persoane;

 • - efectuarea demersurilor necesare finanțării în vederea dezvoltării componentelor sistemului de transport public local;

 • - asigurarea în cât mai mare măsură a cerințelor de deplasare a cetățenilor în interiorul municipiului în funcție de cererea de transport și capacitatea disponibilă;

 • - realizarea unor programe de transport care să asigure dezvoltarea echilibrată și eficientă a transportului public local de persoane;

 • - extinderea rețelelor de transport/traseelor la nivelul Zonei Metropolitane, dezvoltarea rețelei de transport public periurban pentru Zona Metropolitană;

 • - dezvoltarea capabilitățiilor de raportare, control și management al riscului;

 • - optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății și a pregătirii profesionale a personalului.

 • - optimizarea costurilor.

 • - îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stații; sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun; punctualitate; creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public; asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.

Prin prisma analizelor efectuate în elaborarea Planului de Mobitate Urbană Durabilă autoritățile municipale împreurnă cu operatorul au în vedere o serie de măsuri pentru perioada următoare în vederea îmbunătățirii calității transportului cu tramvaie/autobuze din municipiul Botoșani:

 • - Modernizarea infrastructurii de transport public cu tramvaie;

 • - Achiziția de mijloace de transport în comun noi - tramvaie;

 • - Optimizarea rețelei și serviciilor de transport public;

 • - Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun, altele decât cele care sunt componente în proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere;

 • - Introducerea sistemului electronic de taxare e-tiketing și a panourilor de imformare electronică în stații și în mijloacelor de transport public din municipiul Botoșani;

Modernizarea parcului de tramvaie al Eltrans, achiziția de echipamente și dotări, modernizarea infrastructirii și a materialului rulant, a rețelei de contact și Stației de Tracțiune Urbană (STU). Serviciul de tranport local public din municipiul Botoșani contribuie la păstrarea coeziunii sociale deoarece furnizează prestații cu caracter social și asigură punerea în practică a politicilor de asistență hotărâte la nivel național sau local. Ele asigură strângerea legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale și menținerea coeziunii în cadrul comunităților locale, grație calității bunurilor pe care le furnizează populației și în particular categoriilor defavorizate.

Autoritatea administrației publice locale (APL) asigură condițiile pentru punerea în practică a unei gestiuni eficiente, performante și durabile, orientată asupra rezultatelor, determinate de o evaluare periodică și publică a performanțelor operatorului bazată pe un sistem adecvat de informare și culegere de date privind serviciile prestate și nevoile populației.

Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciului de tranport public și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale. Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activității de tranport public sunt asigurate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale Societății, respectiv ale Consiliului local (APT).

Subvenționarea serviciului de transport public se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a contractului de delegare a gestiunii.

Operatorul serviciului, împreună cu autoritatea administrației publice locale (APT) are obligația de a dezvolta și moderniza infrastructura tehnico - edilitară prin adaptarea la realitățile și cerințele actuale, cât și prin promovarea unor tehnici și tehnologii compatibile cu condiționalitățile impuse de protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.

Operatorul serviciului public, în raport cu utilizatorii, trebuie să respecte în principal următoarele obligații:

 • - să asigure funcționarea principiului de neutralitate și de non- discriminare în ceea ce-i privește pe utilizatori, libertatea de opinie a acestora și ansamblul libertăților publice;

 • - să respecte drepturile și obligațiile legale ce le revin utilizatorilor ca beneficiari ai prestării serviciului;

 • - să asigure prestarea serviciului public conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, cu încadrarea în valorile indicatorilor de performanță și calitate stabiliți;

 • - să organizeze un mod de comunicare astfel încât să asigure tuturor beneficiarilor interesați o cunoaștere corespunzătoare a drepturilor și obligațiilor ce le revin și a prestațiilor pe care pot să le obțină, prin implementarea unei politici de informare adecvate;

 • - indiferent de formă de gestiune, operatorul va organiza un mod de tratare a petițiilor utilizatorilor prin soluționarea rapidă a problemelor ridicate și remedierea acestora în profunzimea cauzelor;

 • - să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile programelor de reabilitare, extindere și modernizare aprobate;

 • - să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor și să limiteze durata intervențiilor;

Obiective strategice generale

 • • Creșterea eficienței economice

 • - obținerea unui nivel de profit rezonabil;

 • - optimizarea costurilor de operare;

 • - politică tarifară echilibrată

 • • Creșterea calității serviciilor

 • - asigurarea continuității serviciilor;

 • - furnizarea serviciilor conform cerințelor consumatorilor;

 • - optimizarea parametrilor tehnici de funcționare;

 • - realizarea de economii de energie.

 • • Creșterea pieței

 • - creșterea calității serviciului;

 • - reducere de costuri și prețuri competitive;

 • - politica de marketing;

 • - promovare.

 • • Orientare către client

 • - informarea și instruirea cliențior existenți și a celor potențiali;

 • - educarea clienților cu privire la gestiunea consumurilor energetice;

 • - acordarea de consultanță specifică;

 • - transparență, corectitudine, promptitudine în relația cu clientul;

 • - servicii personalizate ;

 • - educarea și conștientizarea publicului consumator.

 • • Grij ă față de mediu

 • - gestionarea eficientă a deșeurilor;

 • - gestionarea rațională a resurselor naturale;

 • - eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

Dezideratul principal al Consiliului de administrație și al conducerii pentru S.C. Eltrans S.A. Botoșani îl constituie asigurarea unor servicii publice de transport de bună calitate în condiții de eficiență și eficacitate maximă, fară degradarea mediului înconjurător, în conformitate cu Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene.

 • 7. Competența profesională

 • - Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • - Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;

 • - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training.

 • 8. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial. de monopol reglementat sau serviciu public

Societății ELTRANS S.A. Botoșani i-a fost încredințat direct serviciul public de transport cu tramvaiul/autobuzul în municipiul Botoșani. Încredințarea directă s-a realizat prin contract de delegare a gestiunii serviciului public. Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

 • 9. Clarificarea obiectului obligației de serviciu public și angajamentul Autorității Publice Tutelare (APT) vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației

Transportul public local cu tramvaiul/autobuzul primește, compensații și/sau diferența de tarif, din partea autorității locale conform contractului de delegare a gestiunii încheiat în accord cu Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului European, a Legii 92/2007 privind transportul public local precum și Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public.

Prin serviciu public compensat de transport se înțelege acel transport public care necesită subvenții ( compensații) bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public contractat.

 • 10. Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Actul normativ care reglementează modul de stabilire a dividendelor în cazul întreprinderilor publice este O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, profitul net contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații:

 • a) rezerve legale;

 • b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

 • c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți ;

 • d) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe (O.U.G. nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare);

 • e) alte repartizări prevăzute de lege;

 • f) participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul;

 • g) minimum 50% vărsăminte la bugetul local (dividende);

 • h) profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

 • 11. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Programul anual sau multianual de investiții va fi înaintat de Consiliului de Administrație spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor și Autoritatea publică tutelară, odată cu bugetul de venituri și cheltuieli.

Politica de investiții va trebui corelată cu obiectivele și criteriile de performanță mai sus indicate, în scopul îmbunatățirii permanente a serviciilor de transport public local pe rază municipiului Botoșani respectiv, în aria de acoperire a acestui serviciu.

 • 12. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și Autoritatea publică tutelară respectiv acționariat, se va face conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de deviere de la indicatorii de performanță stabiliți ca anexă la contractele de mandate ale administratorilor, aceștia din urmă au obligația de a notifica, în scris, Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum și impactul asupra indicatorilor de performanță. Notificarea administratorilor trebuie transmisă în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

 • 13. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

Privitor la respectarea și îmbunătățirea calității și siguranței produselor și serviciilor, administratorii societății vor veghea la respectarea, de către conducerea societății, a măsurilor privind implementarea politicii de personal instituită la nivelul societății și o permanentă instruire a personalului, motivarea acestora precum și crearea unui mediu de lucru conform standardelor în vigoare în vederea desfășurării activităților autorizate de societate, prin personal calificat și autorizat.

Cerințele minime de calitate și siguranță sunt stipulate în „Regulamentul serviciului de transport public din municipiul Botoșani” și în „Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de transport în municipiul Botoșani”.

 • 14. Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative

În materie de etică și integritate Consiliul de Administrație și conducerea societății au următoarele competențe și obligații:

 • - De elaborare a codului de etică, de respectare a acestuia atât de membrii consiliului, de organele de conducere cât și de angajații societății Eltrans;

 • - De tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, Autoritatea Publică Tutelară sau acționariatul să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor;

 • - De denunțare a conflictului de interes, definit conform legislației în vigoare.

Eltrans Botoșani este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliul de Administrație compus din 5-7 membri condus de un președinte ales din cadrul acestuia, mandatul acetuia fiind pentru o perioadă de patru ani, conform legislației și statutului. Secretariatul C. A. este asigurat de către o persoană împuternicită de către C.A.

Consiliul de Administrație are următoarele competente de bază:

 • - Stabilește strategia societății pe anul în curs și da perspectivă pentru a realiza în bune condiții obiectul de activitate al societății, pe care o supune aprobării AGA;

 • - Aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi precum și statul de funcții a compartimentelor funcționale și de producție;

 • - Numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora conform legislației în vigoare;

 • - Aprobă operațiunile de vânzare /cumpărare de bunuri conform competențelor acordate;

 • - Stabilește strategia de marketing.

 • - Convoacă AGA ordinară și extraordinară, ori de eate ori este necesar;

 • - Supune anual la AGA, în termen de 60 zile de la data încheierii exercițiului economico-

fmanciar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, auditul statutar, precum și proiectul de buget pe anul următor;

 • - C.A. poate delega o serie de atribuții către conducerea executivă a societății;

 • - Alte atribuții prevăzute de lege sau de AGA.

 • 15. Evaluarea de către Autoritatea Publică Tutelară (AP1) a mediului de afaceri în care operează întreprinderea publică, a riscurilor la care aceasta este expusă

Pornind de la complexitatea activității, societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite.

Riscul operațional este strâns legat de identificarea și evaluarea investițiilor, de profituri/pierderi generate, de posibile penalizări/sancțiuni, de o administrare deficitară;

Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea și evaluarea investițiilor, în respectarea tuturor obligațiilor;

Riscul asociat lucrărilor de mentenanță - se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții și întreținere;

Riscul de mediu- folosirea tipurilor de mijloce de transport care asigură grade de poluare, modernizarea parcului existent cu vehicule ecologice.

 • 16. Așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, privind cheltuielile de capital, reducere de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.

 • • Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital.

Administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, Autorității publice tutelare și acționarilor, programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelație directă cu obiectivele strategice al societății, Administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli, modificări în structura acestuia, în limita competețelor pentru care a primit mandat.

 • • Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile de întârziere în sarcina societății.

De asemenea, societatea trebuie să își achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. În caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat societății.

Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității,

 • • Așteptări privitoare la alte aspecte ale afacerii.

 • A. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor.

 • - Modernizarea și creșterea flotei de vehicule, funcție de fluxul de călători, prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare.

 • - Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației.

 • - Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către populație.

 • - Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin: reducerea timpilor de așteptare în stații, sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun, punctualitate, creșterea accesibilității spre mijloacele de transport public, asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor.

 • B. Orientarea către călători / beneficiari.

 • - Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparente legată de acțiunile întreprinse.

 • - Informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers al vehiculelor de transport public local, a locației stațiilor de oprire, a tarifelor, a impactului asupra mediului înconjurător a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii sau alte autovehicule, etc.

 • C. Competența profesională

 • - Creșterea eficienței generale a companie, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

 • - Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare pentru evoluția S.C .Eltrans S.A. Botoșani pentru următorii 4 ani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, loan Apostu