Hotărârea nr. 227/2020

HOTĂRÂRE Privind imputernicirea reprezentantilor Consiliului local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Modern Calor S.A. in vederea numirii administratorului provizoriu in consiliul de administratie al S.C. Modern Calor S.A. Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Consiliului local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. în vederea numirii administratorului provizoriu în consiliul de administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani ,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 13083 din 17.06.2020 a Președintelui Consiliului de administrație al Modern Calor S.A,

în temeiul prevederilor H.C.L nr. 258/08.11.2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, ale H.C.L nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016 și H.C.L nr. 56 din 9 martie 2017 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație,

în baza prevederilor din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (10 lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special domnilor consilieri Maftei Laurențiu și Tanasă Mihail Gabriel, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Modern Calor S.A. Botoșani după cum urmează :

  • a) Vot ”pentru” numirea domnului Ion Diaconu ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni.

  • b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Modern Calor S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu al societății.

Art. 2 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 227