Hotărârea nr. 226/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea

inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al

municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

SECȚIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasifi-careA1

Denumirea bunuluiA2

Elementele de identificareA3

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inven-tarA4 (mii lei)

Situația juridică actu-alăA5

0

1

2

3

4

5

6

19

“-“

Curți, construcții

Str. Pacea nr.108

teren în suprafață de 1082 mp

1977

152161,66

Decret expropriere nr.396/1977

20

“-“

Curți, construcții

Str. Grivița nr. 1 -garaj teren în suprafață de 20 mp

1981

2982

Decret expropriere nr. 420/1981

21

“-“

Curți, construcții

Str. Calea Națională nr.30E teren în suprafață de 238 mp

1982

34678,98

Decret expropriere nr.154/1982

22

“-“

Curți, construcții

Str. Octav Onicescu nr. 28, sc.B,ap.1 teren în suprafață de 13 mp

1977

1938,30

Decret expropriere nr. 396/1977

23

“-“

Curți, construcții

Str. Trandafirilor nr. 14 teren în suprafață de 164 mp

1983

23896,44

Decret expropriere nr. 184/1983

24

“-“

Curți, construcții

Str. Împărat Traian nr.15 , sc.A,ap.3

Teren în suprafață de 18 mp

1980

2622,78

Decret expropriere nr. 147/1980

25

“-“

Curți, construcții

Str. Teatrului nr. 7 teren în suprafață de 3,22 mp

1982

480,10

Decret expropriere nr. 421/1982

26

“-“

Curți, construcții

Str. Primăverii nr. 14 sc. A ap. 1 Teren în suprafață de 15 mp

1977

2385,60

Decret expropriere nr. 396/1977

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 19 - 26 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se anulează poziția nr. 21 din Hotărârea nr. 27/31.01.2020 (Art. 1, alin. 1) deoarece suprafața de 18 mp se suprapune peste teren proprietate privată (Dispoziția nr. 1046/29.03.2006, înscris în CF 60489).

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 226