Hotărârea nr. 225/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare locală , precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. I, alin. (33) lit. b) din O.U.G. nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 4 alin. (3) lit. ( a) din ordinul Ordinul nr. 3194/20.11.2019,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”, prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                        Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 225

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 225 din 30 iulie 2020

Denumirea obiectivului de investiții:

„ EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ” ETERNITATEA” BOTOȘANI ”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 • A) Indicatori economici

 • l .Valoarea totală a investiției             = 18.175.408,00 lei

(inclusiv TVA) din care:

 • C+M                   = 17.548.984,00 lei

 • 2 .Durata estimată de execuție - 24 luni

 • B) Indicatori tehnici

Suprafață totală.......................................77.928,00

Zid de sprijin........................................... 291,00

Rețea drenuri - colector.............................. 189,00

 • - rețea secundară...................... 1.919,00

Împrejmuire - definitivă................................ 1.520,00

 • - provizorie............................... 1.872,00

Alei - carosabile....................................... 2.526,00

 • - pietonale........................................ 1.523,00

 • - borduri.......................................... 8.098,00

 • - DE 265 ......................................... 203,00

 • - trotuar........................................... 406,00

Suprafață parcare....................................... 2.196,00

Canalizare pluvială - cămine vizitare Dn 2000....     16,00 buc.

 • - cămine vizitare Dn 1000..     21,00 buc

 • - guri de scurgere..... 126,00

Rețea apă curentă.......   1.637,00

Canalizare menajeră - gravitațională......165,00

 • - prin pompare ......379,00 ml.

Delimitare parcele .............67 parcele

6.934 morminte

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Aprobat, PRIMAR al municipiului Botoșani Cătălin Mugurel Flutur

Raport de specialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din la 18 iulie 2006, cheltuielile pentru investițiile publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat și se aprobă de Consiliul Local.

Având în vedere că administrația locală se confruntă cu dificultatea de asigurare a locurilor de înhumare solicitate de către locuitorii municipiului Botoșani, s-a decis extinderea cimitirului Eternitatea pe terenul proprietate a Consiliului Local.

Se preconizează realizarea unui cimitir extins armonios, complet echipat, care să corespundă nevoilor actuale și viitoare.

Urmare întocmirii documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați în urma întocmirii Devizului general de către proiectant.

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții în continuare, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de Consiliile Locale.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, inclusiv Anexa la prezentul raport.

ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV INVESTIȚII,

Adriana Zăiceanu


Petru Cătălin Fetcu


Florin Mîțu


Consilier investiții,

Doina Rusu

Aprobat, Primar al municipiului Botoșani Cătălin Mugurel Flutur

Referat de aprobare

a proiectului de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani”

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ntru obiectivul de investiții ”Extindere cimitir municipal ”Eternitatea” Botoșani” și ținând cont de aportul de specialitate nr. INT 2858 / 08.07.2020 întocmit de Direcția de Dezvoltare Locală, erviciul Investiții,

vă solicităm APROBAREA supunerii spre dezbatere în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a Proiectului de Hotărâre prezentat.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Adriana Zăiceanu


DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERV INVESTIȚII,

Petru Cătălin Fetcu            Florin Mîțu

Consilier investiții, Doina Rusu