Hotărârea nr. 224/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investitii: “Reabilitarea si modernizarea instalatiilor din punctul termic Grivita 1” “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Scoala gimnazială nr. 10, Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiții: „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1”

„Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala gimnazială nr. 10, Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investiții: „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1”„Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala gimnazială nr. 10, Botoșani”,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Compartimentului Energetic, întocmit în baza fișelor de prezentare transmise de S.C. Modern Calor S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investiții: „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani” prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C.Modern Calor S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                        Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 224

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR DIN PUNCTUL

TERMIC GRIVIȚA 1”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Nr. crt.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VALOARE CALCULATĂ

0.

1.

2.

1.

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA), din care: a) Valoarea C+M (lei cu TVA)

b) Dotări

988.882

423.045

-

2.

Eșalonarea investiției, din care: a) TR. III 2020 (lei) b) TR. IV 2020 (lei)

450.000

538.882

3.

Capacități:

Punct termic:

  • a) sistem pompare ( circuit încălzire )

  • b) sistem pompare ( circuit recirculare ACC )

  • c) SCP - circuit încălzire

  • d) SCP - crcuit ACC

3 buc

2 buc

2 buc

2 buc

4.

Durata de realizare a investiției

6 luni

5.

Cantitate energie termică distribuită ( Gcal./an)

543

6.

Reducere cost operațional anula ( lei/an ), din care: - energie termică - energie electrică

  • - personal

  • - mentenantă

44.088 17.705 9.292 14.549 2.542

7.

Profit brut ( lei/an )

66.920

8.

Profit net ( lei/an )

56.212

9.

Valoare anuală a amortismentelor la investiția propusă 15 ani ( lei/an)

65.925

10.

Durata de recuperare a investiției din profitul net și reducere cost operațional (ani)

9.9

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

„Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala gimnazială nr. 10, Botoșani

Nr. crt.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

VALOARE CALCULATĂ

0

1.

2.

1

Valoarea totală a investiției (lei cu TVA), din care:

850.000

Valoarea C+M (lei cu TVA)

604.520

2

Eșalonarea investiției,

TR. III 2020 (lei)

450.000

TR. IV 2020 (lei)

400.000

3

Capacități:

Lungime traseu retea termică primară

400 m

Modul termic

1 buc.

4

Durata de realizare a investiției

6 luni

5

Costuri totale de producție (lei)

92.913

6

Cerere anuală energie termică utilă-estimată (Gcal/an)

300

7.

Costul energiei termice lei/Gcal

309,71

8.

Preț vânzare lei/Gcal cu TVA

325,20

9.

Profit anual net (lei anual)

4.647

10.

Rata profitului net %

5

11.

Valoarea anuală a amortismentelor la investiția propusă: 15 ani (lei)

56.667

12.

Durata de recuperare a investiției din profitul net și a amortismentelor (ani)

13,86