Hotărârea nr. 223/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea participării Municipiului Botosani la Programul Termoficare, precum si aprobarea graficului de esalonare anuală a plătilor pentru obiectivele de investitii: “Reabilitarea si modernizarea instalatiilor din punctul termic Grivita 1” si “Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Scoala gimnazială nr. 10 Botosani” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Botoșani la Programul Termoficare, precum și aprobarea graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivele de investiții:

„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala

gimnazială nr. 10 Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea participării Municipiului Botoșani la Programul Termoficare, precum și aprobarea graficului de eșalonare anuală a plăților pentru obiectivele de investiții:„Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala gimnazială nr. 10 Botoșani”,

având în vedere referatul de aprobare nr. 1417 din 10.07.2020 al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 1415 din 10.07.2020 al Compartimentului Energetic, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art. I, alin. (33) lit. b) din O.U.G. nr. 53 din 25 iunie 2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 4 alin. (3) lit ( a) din ordinul Ordinul nr. 3194/20.11.2019,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) și art.240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Botoșani la Programul termoficare prin obiectivele de investiții: „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani”.

Art. 2 Se aprobă graficul de eșalonare anuală a plăților privind investițiile „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani”, cu evidențierea anuală a contribuției de la bugetul local și a sumelor solicitate din bugetul de stat, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu            Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 223

ROMÂNIA

Anexa la H.C.L. nr. 223 din 30 iulie 2020


JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Graficul de eșalonare anuală a plăților privind investițiile „Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1” și „Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala Gimnazială nr. 10, Botoșani”, cu evidențierea anuală a contribuției de la bugetul local și a sumelor solicitate din bugetul de stat

DENUMIRE LUCRĂRI/ CONTRACT

Solicitare de finanțare

2020

Mun Botoșani

MLPDA

1. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor din punctul termic Grivița 1

Valoare contract : 988.882 lei

148.340 (lei)

840.542 (lei)

2. Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a consumatorului-Școala gimnazială nr.

10, Botoșani

Valoare contract :850.000 lei

127.500 (lei)

722.500 (lei)

* Notă - Toate sumele conțin TVA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu