Hotărârea nr. 222/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea actelor aditionale nr. 5 si 6 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare si transport al deseurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actelor adiționale nr. 5 și 6 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4

Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

urmarea adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” Botoșani nr. 717 din 05.06.2020 privind necesitatea aprobării actelor adiționale emise,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea actelor adiționale nr. 5 și 6 la contractul de delegare nr. 927/14.07.2017 "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" - Zona IV Botoșani, atribuit către Urban Serv Botoșani,

având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, obligațiile asumate prin Contractul de finanțare nr. 100676/22.11.2010 de a utiliza toate bunurile achiziționate prin Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”, respectarea obligațiilor transpuse prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 75/27.05.2020 privind aprobarea modificării contractelor de delegare “Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani”, încheiate pentru cele cinci zone de operare din Județul Botoșani, precum și obligația respectării Hotărârii de Consiliu Local nr. 414 din 29 noiembrie 2019, privind completarea prin Act adițional a listei bunurilor de retur din contractul de concesiune nr. 927/14.07.2017

în conformitate cu prevederile: Legii serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, OUG_nr. 5/2015 - privind deșeurile de echipamente electice și electonice, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, OUG nr.196/2005 - privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 349/2005 privind depozitarea cu modificările și completările ulterioare,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani să încheie Actul adițional nr. 5, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, având ca obiect modificarea anexei 4.1 la Contractul de delegare - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur.

 • (2) Pentru bunurile de retur preluate de la UAT Botoșani se încheie un proces verbal de predare - primire între delegatar și delegat.

Art. 2 Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani să încheie Actul adițional nr. 6, la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani, privind bunurile de retur achiziționate de municipiul Botoșani, constând în 1000 pubele de 120 litri, puse la dispoziția operatorului Urban Serv SA.

Art. 3 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în adunarea generală a asociaților A.D.I „Ecoproces” ca în numele și pe seama județului Botoșani să voteze aprobarea actelor adiționale, astfel:

 • - Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani;

 • - Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani;

Art. 4 Se împuternicește domnul Costică Macaleți, Președinte al Consiliului Județean Botoșani ca în numele și pe seama Municipiului Botoșani să semneze:

 • - Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani;

 • - Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani;

Art. 5 Actele adiționale nr. 5 și 6 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de colectare și transport al deșeurilor municipale solide nr. 927/14.07.2017, zona 4 Botoșani prevăzute la art. 1 și art. 2, constituie anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, A.D.I. „Ecoproces” și S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 222

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1

la HCL nr. 222 din 30.07.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 5

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII

“CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE COLECTARE ȘI TRANSPORT

A DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI“

LOT 4 BOTOȘANI - NR. 927/14.07.2017

Părțile

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoproces Botoșani, cu sediul în Botoșani strada Cuza Vodă nr. 2, județul Botoșani, înregistrată în Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria Botoșani cu numărul 8 din 29.01.2009, cod unic de înregistrare 25289967, cont IBAN RO17RNCB0041112671980001 deschis la B.C.R. Sucursala Botoșani, reprezentată de d-l Costică Macaleți, având funcția de președinte ADI, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:

 • - MUNICIPIUL BOTOȘANI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - ORAȘ BUCECEA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA ALBEȘTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA BĂLUȘENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA BLÂNDEȘTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA CĂLĂRAȘI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA CORNI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA CRISTEȘTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA CURTEȘTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA DÎNGENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr...................

 • - COMUNA GORBĂNEȘTI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr...........

 • - COMUNA HLIPICENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA LUNCA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

COMUNA MIHAI EMINESCU - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr.. .;

 • - COMUNA NICȘENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA RĂCHIȚI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA RĂUSENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA ROMA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA STĂUCENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA SULIȚA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA TODIRENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA TUDORA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA UNGURENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA UNȚENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA VLĂDENI - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - COMUNA VORONA - prin Consiliul local, în baza hotărârii nr

 • - JUDEȚUL BOTOȘANI- prin Consiliul Județean, în baza hotărârii nr

 • - ADI ,,ECOPROCES’’ BOTOȘANI, în baza hotărârii nr

Aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatar”), pe de o parte,

Și

 • S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, strada 1 Decembrie nr. 19, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Botoșani cu numărul J07/272/1998, cod unic de înregistrare 10863076, tel. 0231/517912, fax 0231/531662, cont IBAN: RO63 TREZ 1165 069X XX00 0513 deschis la Trezoreria Municipiului Botoșani, reprezentată de Bogdan Ciprian Buhăianu , în calitate de director general, Șuster Camelia în calitate de director economic și .................................. în calitate de jurist, denumită în cele ce urmează

Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

am convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani’’ nr.927/14.07.2017, denumit în continuare ,,Contract’’.

Art. 1 Se modifică Anexa 4.1 la Contractul de delegare - Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur și se înlocuiește cu Anexa la prezentul Act adițional. Pentru bunurile de retur preluate de la UAT Municipiul Botoșani se încheie un proces-verbal de predare primire între delegatar și delegat.

Art. 2 Valoarea bunurilor mobile rezultate din transferul bunurilor de la UAT Botoșani către celelalte UAT-uri din județ, în sumă de 992.650,73 lei, va fi folosită pentru achiziționarea de către Consiliul Județean Botoșani din fondul al Sistemului de management integrat al deșeurilor, a unor sisteme inteligente care vor fi amplasate pe raza UAT Botoșani.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional este încheiat în limba română, în 4 (patru) exemplare originale.

DELEGATAR,

DELEGAT,

A.D.I. “Ecoproces” Botoșani

S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani

Președinte,

Director executiv,

Costică Macaleți

Bogdan Ciprian Buhăianu

Director executiv,

Director economic,

Ovidiu Aparaschivei

Șuster Camelia

Jurist,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

Anexă la Actul Adițional nr. 5 la Contract delegare “ Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani “

Nr. 927/14.07.2017

ANEXA 4.1 - INVENTARUL BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE, PROPRIETATE A DELEGATARULUI, CONCESIONATE DELEGATULUI (BUNURI DE RETUR)

IV. ZONA TRANSFER BOTOȘANI

1. Platforme de colectare și containere

Nr crt

Localitate

Repartizarea platformelor de colectare pe tipuri/valoare inventar (lei)

Total nr. platforme/ valoare totală (lei)

Nr containere pe tipuri/valoare inventar (lei)

Total nr. containere /valoare totală (lei)

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 6

rezidual

H&C

P&M

sticla

1

Municipiul

Botoșani

A

5/ 18.575,85

145/

910.542,54

150/ 929.118,39

1007/

2078638,23

272/ 320634,62

544/ 621114,44

272/

586020,32

2095/ 3606407,61

B

-456/

-941.269,54

-45/

-51381,19

-501/

-992650,73

C

551/

1137368,69

272/ 320634,62

499/ 569733,25

272/

586020,32

1594/ 2613756,88

2

Oraș

Bucecea

A

12/

75.377,41

12/ 75.377,41

46/ 94.952,69

11/ 12.966,84

22/ 25.118,50

11/

23.699,32

90/ 156.737,35

B

5/ 10.320,95

5/ 10.320,95

C

12/

75.377,41

12/ 75.377,41

51/ 105.273,64

11/ 12.966,84

22/ 25.118,50

11/

23.699,32

95/ 167.058,30

2.1

Bucecea

9

2.2

Calinesti

2

2.3

Bohoghina

1

3

Comuna

Albești

A

2/

6.254,11

13/ 48.258,57

15/ 54.512,68

-

14/ 15.984,56

14/ 30.162,77

28/

46.147,33

B

19/

-

19/

39.219,61

39.219,61

C

2/

6.254,11

13/

48.258,57

15/ 54.512,68

19/

39.219,61

-

14/

15.984,56

14/ 30.162,77

47/ 85.366,94

3.1

Albești

4

3.2

Buimaceni

1

1

3.3

Costiugeni

2

3.4

Jijia

1

1

3.5

Mascateni

1

3.6

T.

Vladimirescu

4

4

Comuna

Baluseni

A

1/ 3.734,50

14/

87.936,28

15/ 91.670,78

58/ 119.722,96

-

10/

11.417,55

11/

23.699,32

79/ 154.839,83

B

6/ 12.385,14

6/ 12.385,14

C

1/ 3.734,50

14/

87.936,28

15/ 91.670,78

64/

132.108,10

-

10/

11.417,55

11/

23.699,32

85/ 167.224,97

4.1

Baluseni

4

4.2

Balusenii Noi

1

4.3

Buzeni

2

4.4

Cosuleni

1

4.5

Draxini

1

4

4.6

Zaicesti

2

5

Comuna

Blandesti

A

2/ 6.248,47

5/ 18.575,85

7/ 24.824,32

-

6/ 6.850,53

6/ 12.926,90

12/ 19.777,43

B

7/ 14.449,33

-

7/ 14.449,33

C

2/ 6.248,47

5/ 18.575,85

7/ 24.824,32

7/ 14.449,33

-

6/ 6.850,53

6/ 12.926,90

19/ 34.226,76

5.1

Blandesti

1

3

5.2

Cherchejeni

2

5.3

Soldanesti

1

6

Comuna

A

2/

7/

9/

-

8/

8/

16/

Calarasi

6.248,47

25.996,54

32.245,01

9.134,04

17.235,87

26.369,91

B

10/ 20.641,90

-

1/ 1.141,75

11/ 21.783,65

C

2/ 6.248,47

7/ 25.996,54

9/ 32.245,01

10/ 20.641,90

-

9/ 10.275,79

8/ 17.235,87

27/ 48.153,56

6.1

Calarasi

5

6.2

Libertatea

1

1

6.3

Plesani

1

1

7

Comuna Corni

A

5/ 26.342,10

16/ 100.495,16

21/ 126.837,26

88/ 181.648,62

-

14/

15.984,56

14/ 30.162,77

116/ 227.795,95

B

7/ 14.449,33

2/ 2.283,50

9/ 16.732,83

C

5/ 26.342,10

16/ 100.495,16

21/ 126.837,26

95/ 196.097,95

-

16/ 18.268,06

14/ 30.162,77

125/ 244.528,78

7.1

Corni

4

9

7.2

Balta Arsa

1

7.3

Mesteacan

2

7.4

Sarafinesti

1

4

8

Comuna

Cristesti

A

1/

4.325,09

5/ 26.342,10

10/ 62.818,54

16/ 93.485,73

63/

130.043,90

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

83/ 163.006,28

B

6/ 12.385,14

6/ 12.385,14

C

1/

4.325,09

5/ 26.342,10

10/ 62.818,54

16/ 93.485,73

69/

142.429,04

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

89/ 175.391,42

8.1

Cristesti

1

5

8.2

Oneaga

4

8.3

Schit Oraseni

2

8.4

Unguroaia

1

8.5

Ghilănesti

3

9

Comuna

Curtesti

A

13/

81.655,12

13/ 81.655,12

65/ 134.172,28

-

11/ 12.559,30

11/

23.699,32

87/ 170.430,90

B

6/

1/

7/

12.385,14

1.141,75

13.526,89

C

13/

81.655,12

13/ 81.655,12

71/ 146.557,42

-

12/

13.701,05

11/

23.699,32

94/ 183.957,79

9.1

Curtesti

2

9.2

Agafton

1

9.3

Baiceni

2

9.4

Hudum

1

9.5

Manastirea D- nei

1

9.6

Oraseni Deal

4

9.7

Oraseni Vale

2

10

Comuna

Dângeni

A

1/ 3.734,50

1/

4.325,09

8/ 50.259,66

10/ 58.319,25

39/

80.503,37

-

7/ 7.992,28

6/ 12.926,91

52/ 101.422,56

B

4/ 8.256,76

4/ 8.256,76

C

1/ 3.734,50

1/

4.325,09

8/ 50.259,66

10/ 58.319,25

43/ 88.760,13

-

7/ 7.992,28

6/ 12.926,91

56/ 109.679,32

10.1

Dingeni

1

2

10.2

Hulub

2

10.3

Iacobeni

1

3

10.4

Strahotin

1

11

Comuna

Gorbanesti

A

6/ 18.697,07

1/ 3.734,50

5/ 21.528,78

4/ 21.078,51

4/ 25.141,91

20/ 90.180,77

47/ 97.016,88

-

8/ 9.134,04

8/ 17.235,87

63/ 123.386,79

B

5/ 10.320,95

5/ 10.320,95

C

6/ 18.697,07

1/ 3.734,50

5/ 21.528,78

4/ 21.078,51

4/ 25.141,91

20/ 90.180,77

52/ 107.337,83

-

8/ 9.134,04

8/ 17.235,87

68/ 133.707,74

11.1

Gorbanesti

5

1

1

3

11.2

Batranesti

1

11.3

George

Cosbuc

1

11.4

Siliscani

1

11.5

Socrujeni

2

1

1

11.6

Vanatori

1

1

11.7

Viforeni

1

12

Comuna

Hlipiceni

A

8/ 29.706,88

8/ 29.706,88

-

8/ 9.134,04

8/ 17.235,87

16/ 26.369,91

B

6/ 12.385,14

6/ 12.385,14

C

8/ 29.706,88

8/ 29.706,88

6/ 12.385,14

-

8/ 9.134,04

8/ 17.235,87

22/ 38.755,05

12.1

Hlipiceni

4

12.2

Dragalina

1

12.3

Victoria

3

13

Comuna

Lunca

A

10/ 37.127,55

10/ 37.127,55

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

20/ 32.962,38

B

13/ 26.834,47

-

13/ 26.834,47

C

10/ 37.127,55

10/ 37.127,55

13/ 26.834,47

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

33/ 59.796,85

13.1

Lunca

4

13.2

Stroiesti

2

13.3

Baznoasa

13.4

Zlatunoaia

4

14

Comuna

Mihai

Eminescu

A

18/

113.054,03

18/ 113.054,03

82/ 169.263,49

-

13/ 14.842,81

13/

28.008,29

108/ 212.114,59

B

7/ 14.449,33

1/ 1.141,75

8/ 15.591,08

C

18/

113.054,03

18/ 113.054,03

89/ 183.712,82

-

14/

15.984,56

13/

28.008,29

116/ 227.705,67

14.1

Ipotesti

2

14.2

Baisa

1

14.3

Catamaresti

Vale

2

14.4

Catamaresti

Deal

5

14.5

Cervicesti

3

14.6

Cucorani

2

14.7

Manolesti

14.8

Stancesti

3

15

Comuna

Nicseni

A

4/ 12.472,76

3/ 11.155,18

11/

47.334,32

1/ 6.303,60

19/ 77.265,86

37/ 76.374,99

-

6/ 6.850,53

6/ 12.926,90

49/ 96.152,42

B

4/ 8.256,76

4/ 8.256,76

C

4/ 12.472,76

3/ 11.155,18

11/

47.334,32

1/ 6.303,60

19/ 77.265,86

41/

84.631,75

-

6/ 6.850,53

6/ 12.926,90

53/ 104.409,18

15.1

Nicseni

1

2

6

15.2

Dacia

2

1

15.3

Dorobanti

1

1

4

1

16

Comuna

Răuseni

A

2/

6.248,47

6/ 22.286,20

8/ 28.534,67

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

14/

23.073,67

B

7/ 14.449,33

-

7/ 14.449,33

C

2/

6.248,47

6/ 22.286,20

8/ 28.534,67

7/ 14.449,33

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

21/ 37.523,00

16.1

Rauseni

4

16.2

Doina

1

16.3

Pogorasti

1

16.4

Rediu

1

16.5

Stolniceni

1

17

Comuna

Roma

A

1/ 3.734,50

9/ 56.539,09

10/ 60.273,59

42/

85.993,10

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

56/ 109.066,77

B

4/ 8.256,76

4/ 8.256,76

C

1/ 3.734,50

9/ 56.539,09

10/ 60.273,59

46/ 94.249,86

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

60/ 117.323,53

17.1

Roma

8

17.2

Cotargaci

1

1

18

Comuna

Rachiti

A

1/ 3.734,50

13/ 81.656,84

14/ 85.391,34

60/ 123.851,33

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

80/ 156.813,71

B

5/ 10.320,95

1/ 1.141,75

6/ 11.462,70

C

1/ 3.734,50

13/ 81.656,84

14/ 85.391,34

65/ 134.172,28

-

11/

12.559,29

10/ 21.544,84

86/ 168.276,41

18.1

Rachiti

4

18.2

Cismea

1

18.3

Costesti

1

4

18.4

Rosiori

4

19

Comuna

Sulita

A

7/ 25.996,54

7/ 25.996,54

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

14/

23.073,67

B

6/ 12.385,14

-

2/ 2.283,50

8/ 14.668,64

C

7/ 25.996,54

7/ 25.996,54

6/ 12.385,14

-

9/ 10.275,78

7/ 15.081,39

22/

37.742,31

19.1

Sulita

3

19.2

Cheles

1

19.3

Dracsani

3

20

Comuna

Stauceni

A

1/

3.136,31

9/ 56.539,09

10/ 59.675,40

41/ 84.631,75

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

55/ 107.705,42

B

4/ 8.256,7

4/ 8.256,7

C

1/

3.136,31

9/ 56.539,09

10/ 59.675,40

45/ 92.888,45

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

59/ 115.962,12

20.1

Stauceni

1

5

20.2

Silistea

20.3

Tocileni

3

20.4

Victoria

1

21

Comuna

Todireni

A

4/ 12.472,76

6/ 22.286,20

10/ 34.758,96

-

8/ 9.134,04

8/ 17.235,87

16/ 26.369,91

B

9/

1/

10/

18.577,71

1.141,75

19.719,46

C

4/ 12.472,76

6/ 22.286,20

10/ 34.758,96

9/ 18.577,71

-

9/ 10.275,79

8/ 17.235,87

26/

46.089,37

21.1

Todireni

4

21.2

Cernești

2

21.3

Floresti

1

21.4

Garbesti

1

21.5

Iuresti

2

22

Comuna

Tudora

A

1/

4.325,09

14/

87.936,28

15/ 92.261,37

63/

130.043,90

-

11/

12.559,30

9/ 19.390,35

83/ 161.993,55

B

6/ 12.385,14

1/ 1.141,75

7/ 13.526,89

C

1/

4.325,09

14/

87.936,28

15/ 92.261,37

69/

142.429,04

-

12/

13.701,05

9/ 19.390,35

90/ 175.520,44

22.1

Tudora

1

14

23

Comuna

Unteni

A

3/ 11.155,18

3/ 15.814,92

6/ 37.700,79

12/ 64.670,89

38/ 78.439,18

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

52/ 101.512,85

B

4/ 8.256,76

4/ 8.256,76

C

3/ 11.155,18

3/ 15.814,92

6/ 37.700,79

12/ 64.670,89

42/ 86.695,94

-

7/ 7.992,28

7/ 15.081,39

56/ 109.769,61

23.1

Unteni

1

2

3

23.2

Burla

1

23.3

Burlesti

1

23.4

Manastireni

1

2

23.5

Soroceni

1

24

Comuna

Ungureni

A

1/

4.325,09

20/ 125.612,91

21/ 129.938,00

93/ 191.969,57

-

15/

17.126,32

15/

32.317,25

123/ 241.413,14

B

7/ 14.449,33

2/ 2.283,50

9/ 16.732,83

C

1/

4.325,09

20/ 125.612,91

21/ 129.938,00

100/ 206.418,90

-

17/ 19.409,82

15/

32.317,25

132/ 258.145,97

24.1

Ungureni

1

7

24.2

Borzesti

2

24.3

Calugareni

1

24.4

Calugarenii Noi

1

24.5

Durnesti

1

24.6

Mandresti

1

24.7

Mihai Viteazu

1

24.8

Plopenii Mari

2

24.9

Plopenii Mici

1

24.10

Vicoleni

1

24.11

Sapoveni

1

24.12

Epureni

1

25

Comuna

Vladeni

A

1/ 3.734,50

1/

4.325,09

13/ 81.656,84

15/ 89.716,43

63/ 130.043,90

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

83/ 163.006,28

B

6/

12.385,14

6/ 12.385,14

C

1/ 3.734,50

1/

4.325,09

13/ 81.656,84

15/ 89.716,43

69/ 142.429,04

-

10/

11.417,54

10/ 21.544,84

89/ 175.391,42

25.1

Vladeni

1

4

25.2

Brehuiesti

4

25.3

Hriscani

1

25.4

Hutani

1

25.5

Mandresti

1

3

26

Comuna

Vorona

A

1/ 5.287,78

21/ 131.892,34

22/ 137.180,12

98/ 202.290,51

-

16/

18.268,07

16/ 34.471,74

130/ 255.030,32

B

8/ 16.513,52

2/ 2.283,50

10/ 18.797,02

C

1/ 5.287,78

21/ 131.892,34

22/ 137.180,12

106/ 218.804,03

-

18/

20.551,57

16/ 34.471,74

140/ 273.827,34

26.1

Vorona

1

7

26.2

Icuseni

4

26.3

Joldesti

3

26.4

Poiana

3

26.5

Vorona Mare

2

26.6

Vorona

Teodoru

2

Total valoare

2.723.778,35

2.949.329,37

2. Mijloace de transport

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

Numar bucati

Valoare de inventar

1.

Autogunoieră compactoare capacitate 16 mc

6

4.056.131,22

Total valoare

4.056.131,22

Notă: A -Inventarul bunurilor de retur - în domeniul public al Județului Botoșani conform HCJ nr. 27/28.02.2019 - Anexa nr. 30.

B - Bunuri repartizate de la UAT Municipiul Botoșani C - TOTAL BUNURI DE RETUR CESIONATE ( C = A + B) Predarea bunurilor (B) se va face pe bază de proces verbal de predare-primire, care constituie Anexa 5.1 la Contractul de delegare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2

la HCL nr. 222 din 30.07.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 6

LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII “CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SOLIDE ÎN JUDEȚUL BOTOȘANI“

LOT 4 BOTOȘANI - NR. 927/14.07.2017

Părțile

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoproces Botoșani, cu sediul în Botoșani strada Cuza Vodă nr. 2, județul Botoșani, înregistrată în Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria Botoșani cu numărul 8 din 29.01.2009, cod unic de înregistrare 25289967, cont IBAN RO17RNCB0041112671980001 deschis la B.C.R. Sucursala Botoșani, reprezentată de d-l Costică Macaleți, având funcția de președinte ADI, în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale:

 • - Municipiul Botoșani, prin Consiliul Local Botoșani, cu sediul în Botoșani, județul Botoșani, cod poștal 717045, reprezentat de Cosmin Ionuț Andrei, identificat cu CI seria XT nr.453436 eliberat de SPCLEP Botoșani la data de 16.04.2010, CNP 1810617226774, în calitate de Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr..................................................;

 • - ADI „ECOPROCES’’ Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Cuza - Vodă, nr.2, județul Botoșani, cod poștal 710058, , reprezentat de Costică Macaleți, identificat cu CI seria XT nr. 426220 eliberat de SPCLEP Botoșani, la data de 12.08.2009, CNP 1550906070048, în calitate de Președinte al Consiliului Județean, legal împuternicit în acest scop prin hotărârea AGA ADI ,,Ecoproces’’ nr. _______/______________;

Aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar (denumite în cele ce urmează „Delegatar”), pe de o parte,

Și

 • S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, strada 1 Decembrie nr. 19, județul Botoșani, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Botoșani cu numărul J07/272/1998, cod unic de înregistrare 10863076, tel. 0231/517912, fax 0231/531662, cont IBAN: RO63 TREZ 1165 069X XX00 0513 deschis la Trezoreria Municipiului

Botoșani, reprezentată de Bogdan Ciprian Buhăianu, în calitate de director general, Șuster Camelia în calitate de director economic și ..................................                     în calitate de jurist, denumită în cele ce

urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

am convenit, de comun acord, încheierea prezentului Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani’’ nr.927/14.07.2017, denumit în continuare ,,Contract’’.

Art. 1 Bunurile de retur care aparțin domeniului public/privat Municipiului Botoșani puse la dispoziția operatorului SC Urban Serv SA sunt cele prevăzute în Anexa 4.3., anexată la prezenta. Predarea europubelelor de 120 litri se va realiza cu titlu gratuit de SC Urban Serv SA în baza unui contract de comodat încheiat cu cetățenii cărora li se predau europubelele, în care se va evidenția în mod clar: numele și prenumle primitorului, date identificare europubelă (serie, nr.) precum și faptul că la expirarea contractului, bunul predat trebuie să fie restituit comodantului.

Art.2 Celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional este încheiat în limba română, în 4 (trei) exemplare originale.

DELEGATAR, A.D.I. “Ecoproces” Botoșani

Președinte,

ing. Costică Macaleți

Director executiv,

ing. Ovidiu Aparaschivei


DELEGAT,

S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani

Director general,

Bogdan Ciprian Buhăianu

Director economic,

ec. Șuster Camelia

Jurist,

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

Anexă la Actul Adițional nr. 6 la Contract delegare “Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani“

Nr. 927/14.07.2017

ANEXA 4.3 - INVENTARUL BUNURILOR DE RETUR CARE APARȚIN MUNICIPIULUI BOTOȘANI PUSE LA DISPOZIȚIA OPERATORULUI - S.C. "URBAN SERV” S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.

Denumire

Cantitate (buc)

P.U.- lei -

Valoare - lei -

Regimul juridic al bunurilor

1.

Europubele 120 l

1.000

80,92

80.920

Domeniul public al Municipiului Botoșani

Nota: Predarea bunurilor se va face pe bază de proces verbal de predare-primire, care constituie Anexa 4.3 la Contractul de delegare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu