Hotărârea nr. 221/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului si proprietatea domnului Gavrilescu Decebal (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de principiu, a unui schimb de terenuri, proprietate privată a municipiului și proprietatea domnului Gavrilescu Decebal

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea, în principiu, a unui schimb între un teren proprietatea municipiului și un teren proprietatea domnului Gavrilescu Decebal,

având în vedere propunerea de schimb a domnului Gavrilescu Decebal întegistrată sub nr. 13845 din 30.06.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 354 alin. (1), (2) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) coroborate cu prevederile art. 139, alin. (2) și alin. (3) lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă, de principiu, efectuarea unui schimb între terenurile proprietatea

numitului Gavrilescu Decebal, respectiv teren situat în str. Popăuți, f.n în suprafață de 3200 m.p. și teren situat în str. Ludovic Daus în suprafață 65 m.p. măsurat (din acte 133 m.p.) cu terenul proprietatea privată a municipiului, situat în zona Tulbureni în suprafață de 3200 mp, terenuri identificate în planșele anexe nr.1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

(2) Suprafețele exacte și conformația terenului vor fi determinate prin documentațiile specifice și raportul de evaluare întocmit de către un expert ANEVAR.

Art. 2 Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a schimbului cu Gavrilescu Decebal în următoare componență:

Președinte: Flutur Cătălin Mugurel - Primar al municipiului Botoșani

Membri: 1. Sandu Dan - Arhitect Șef - membru

  • 2. Palaghiu Dorin - Șef Birou cadastru - membru

  • 3. Sebastian lulius Gherase - Serviciul Patrimoniu - membru

  • 4. Gabriela Artimon - Serviciul Patrimoniu - secretar

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 221