Hotărârea nr. 220/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea preturilor de vanzare pentru două locuinte ANL (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru două locuințe ANL

având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani aprobarea prețurilor de vânzare pentru două locuințe ANL,

văzând solicitarea nr. 15278 din 17.07.2020 a S.C. Locativa S.A. de aprobare a prețurilor de vânzare însoțită de adresa nr. 4547 din 16.07.2020, fișele de evaluare întocmite de către S.C. Locativa S.A. și raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Birou cadastru Edilitar și imobiliar, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13’2 alin. (13), (14), (15) și (16) ale Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuințe, cât și prevederile H.G. nr. 77 din 26 ianuarie 2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora și prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cât și a prevederilor Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 85 din 29.03.2019,

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. (a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (c) și alin. (6), lit. (a) și (b), art. 139, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuința ANL situată în Municipiul Botoșani, Aleea Călugăreni, nr. 5, sc. B, et. 4, ap. 13, deținută în baza contractului de închiriere nr. 379/10.11.2006 de către Grigoraș Daniela, prețul de vânzare fiind de 151.302,13 lei, valabil pentru încheierea contractului de vânzare în luna august 2020 și calculat conform Fisei de evaluare nr. 4545 din 16.07.2020.

Art. 2 Se aprobă valoarea de vânzare pentru locuința ANL situată în Municipiul Botoșani, Aleea Călugăreni, nr. 5, sc. E, et. 1, ap. 5, deținută în baza contractului de închiriere nr. 1692/30.07.2010 de către Bărbosu Corneliu, prețul de vânzare fiind de 182.396,79 lei, valabil pentru încheierea contractului de vânzare în luna august 2020 și calculat conform Fisei de evaluare nr. 4546 din 16.07.2020.

Art. 3. Sumele reprezentând comisionul de 1% aplicat valorii de vânzare a locuințelor A.N.L. se încasează și se constituie venituri la bugetul S.C. Locativa S.A. și la bugetul Municipiului Botoșani în proporție de 50%-50%.

Art. 4. Se împuternicește S.C. Locativa S.A. reprezentată prin director general, în calitate de administrator al locuințelor ANL să incheie contractele de vânzare cumpărare în formă autentică.

Art. 5. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. ”Locativa” S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 220