Hotărârea nr. 22/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 si a actelor aditionale ulterioare (Publicarea pe site: 13 feb. 2020)

HOTĂRÂRE

pentru modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 și a actelor adiționale ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. Urban Serv S.A. prin contractul nr. 7 din 10.12.1998 și a actelor adiționale ulterioare,

văzând solicitările S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani înregistrate sub nr. 28686/27.11.2019 și nr. 29447/06.12.2019, raportul de specialitate comun al Direcției Edilitare și Serviciului Patrimoniu, precum și rapoartele de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (6) lit. a) din O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă modificarea Contractului nr.7 din 10.12.1998 privind concesionarea serviciului public de colectare, transport și neutralizare gunoi, în sensul diminuării suprafețelor aferente platformelor de gunoi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei municipiului Botoșani să perfecteze actul adițional la contract și să efectueze toate formalitățile care sunt în sarcina Consiliului Local privind această operațiune.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. Urban Serv S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 22

Anexă la HCL nr. 22 din 31 ianuarie 2020

Nr. crt.

Denumire locație

Nr. inv. teren

Supraf. cf. Contract nr. 7/1998

Valoare teren lei

1

Str. Victoriei nr. 1 - spate MODAROM

60667

17,64 mp

2836,34

2

Str. Ștefan Luchian - sediu Primărie

60678

17,64 mp

2836,34

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu