Hotărârea nr. 219/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea unui contract de concesiune avand ca obiect terenul apartinand domeniului privat al municipiul Botosani, situat in str Pacea nr 47 (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str Pacea nr 47

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune modificarea unui contract de concesiune având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiul Botoșani, situat în str Pacea nr 47,

văzând solicitarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Botoșani, înregistrată sub nr. 8507/17.03.2020 privind modificare unui contract de concesiune, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu art. 129 alin. (2), lit. (c) alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 13-22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul cu art. 196 alin. (1) lit. (a) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea prevederilor contractului de concesiune nr. 997 din 24.09.1995 titular Direcția Silvică Botoșani, în sensul diminuării suprafeței înscrisă în contract, noua suprafață concesionată fiind de 1438,00 mp, cu destinatia zonă verde.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 219