Hotărârea nr. 218/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea unor contracte de inchiriere a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, aflate în proprietatea municipiului Botosani si administrate de S.C. Locativa S.A. (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de

S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea unor contracte de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea municipiului Botoșani și administrate de SC Locativa S.A.

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a) și art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din str. Săvenilor nr. 2-8, camera 10, utilizat de Asociația Județeană a Organizatorilor de Evenimente Botoșani, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din str. Săvenilor nr. 2-8, camera 8, utilizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Botoșani, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 3. S.C. Locativa S.A. Botoșani se mandatează să perfecteze toate procedurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. "Locativa" S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30.07.2020

Nr. 218