Hotărârea nr. 217/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de inchiriere pentru spatii aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spații aflate în puncte termice, proprietatea municipiului Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (6) lit. a) și art. 608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858-865 și art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect spații aflate în puncte termice, proprietatea publică a municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea documentației se va efectua numai după renegocierea chiriei.

(3) Nivelul chiriei va fi actualizat anual cu indicele de inflație înregistrat în anul precedent.

Art. 2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să elaboreze și să perfecteze documentele necesare prelungirii contractului de închiriere.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30.07.2020

Nr. 217

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la H.C.L. nr. 217 din 30.07.2020

Nr. crt.

Titular contract

Documentul închirierii

Punct termic

Destinația spațiului închiriat

Durata aprobată

1.

Crăciun Dumitru

8485/25.05.2011

PT BIG

Alte activități

3 ani

2.

Ciobanu Ionel

3157/24.02.2009

PT Eminescu 1

Garaj

3 ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu