Hotărârea nr. 216/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10084 din 04.04.2018 incheiat intre Municipiul Botosani si Autoritatea Electorală Permanentă - Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10084 din 04.04.2018 încheiat între

Municipiul Botoșani și Autoritatea Electorală Permanentă - Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10084/04.04.2018 încheiat între Municipiul Botoșani și Autoritatea Electorală Permanentă - Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin (6) lit. a) și art. 608 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ale art. 858 - 865 și art. 2146 - 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin (3) lit. g) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 (1) Șe aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 10084 din 04.04.2018, încheiat între Municipiul Botoșani și Autoritatea Electorală Permanentă - Botoșani, având ca obiect folosința spațiului din Incubatorul de Afaceri, situat în Botoșani, str. Poștei nr. 9, camera 627 A, în suprafață de 25 mp, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

(2) Celelalte clauze ale Contractului de comodat rămân neschimbate.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și S.C. ”Locativa” S.A. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Cristina Daniela Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30.07.2020

Nr. 216