Hotărârea nr. 215/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1169 și art. 1243 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietate privată a municipiului Botoșani, ocupate de construcții proprietatea solicitanților, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Perfectarea actelor adiționale la contractele de concesiune se va efectua numai după renegocierea redevenței. Nivelul minim al redevenței, de la care vor porni negocierile, este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr 323 din 31.07.2007 de aprobare a regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoșani să efectueze toate operațiunile ce sunt în sarcina Consiliului Local în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30.07.2020

Nr. 215

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la H.C.L. nr. 215 din 30.07.2020

Nr. Crt.

TITULAR CONTRACT

DOCUMENTE CONCESIUNE

Durata aprobată

1

IRICIUC CĂTĂLIN CLAUDIU

C ontract concesiune nr.

2531 din 07.02.2003

Până la 31.03.2025

2.

HUȚANU VIORICA

Contract concesiune nr.

334 din 27.08.1993

Până la 31.03.2025

3.

NICULICĂ VIORICA

Contract concesiune nr.

1815 din 12.10.1999

Până la 31.03.2025

4.

TRONCIU GABRIELA ELVIRA

Contract concesiune nr.

3934 din 05.10.2009

Până la 31.03.2025

5.

MAFTEI REMUS PETRU

Contract concesiune nr.

5056 din 10.12.2018

Până la 31.03.2025

6.

TOȘCUȚĂ LAURA

Contract concesiune nr.

5081 din 12.03.2019

Până la 31.03.2025

7.

NAZARE GHEORGHE

Contract concesiune nr.

2212 din 17.07.2001

Până la 31.03.2025

8.

ABABEI BOSÂNCEANU CONSTANTIN

Contract concesiune nr.

5029 din 17.07.2001

Până la 31.03.2025

9.

PARASCA PETRU

Contract concesiune nr.

4787 din 10.03.2016

Până la 31.03.2025

10

MIRON IOAN

Contract concesiune nr.

4270 din 10.02.2012

Până la 31.03.2025

11.

VISILEAN CONSTANTIN EMANUEL

Contract concesiune nr.

4820 din 29.09.2016

Până la 31.03.2025

12.

APĂVĂLOAIE DAN

Contract concesiune nr.

2853 din 19.08.2004

Până la 31.03.2025

13.

FRUMOSU PETRU VIOREL

Contract concesiune nr.

999 din 30.06.1995

Până la 31.03.2025

14.

APARASCHIVEI LUCIAN OVIDIU

Contract concesiune nr.

3349 din 21.03.2008

Până la 31.03.2025

15.

LUPU NECULAI

Contract concesiune nr.

203 din 07.04.1993

Până la 31.03.2025

16.

VARZAR GHEORGHE

Contract concesiune nr.

4209 din 27.09.2011

3 ani

17.

ȘALGĂU AURICA

Contract concesiune nr.

Până la 31.03.2025

18.

SANDU IONUȚ

Contract concesiune nr.

4371 din 12.09.2012

Până la 31.03.2025

19.

S.C. MADASERV S.R.L.

Contract concesiune nr.

723 din 25.02.1997

Până la 31.03.2025

20.

CORNESCHI MIHAIL

Contract concesiune nr.

3652 din 26.02.2008

3 ani

21.

GAVRIL GHEORGHE

Contract concesiune nr.

485 din 21.01.1994

Până la 31.03.2025

22.

NECHIFOR POPLAUSCHI VIVIANA

Contract concesiune nr.

3348 din 28.02.2007

Până la 31.03.2025

23.

S.C. NORDIC ROMAR S.R.L.

Contract concesiune nr.

4041 din 14.05.2010

Până la 31.03.2025

24.

S.C. NORDIC ROMAR S.R.L.

Contract concesiune nr.

3737 din 31.07.2007

Până la 31.03.2025

25.

TUCALIUC ION

Contract concesiune nr.

3198 din 25.01.2005

Până la 31.03.2025

26.

TUCALIUC ION

Contract concesiune nr.

4283 din 27.02.2012

Până la 31.03.2025

27.

I.I. RUSU ELENA NUȘA

Contract concesiune nr.

3839 din 05.10.2009

3 ani

28.

P.F. DONOS NICULINA

Contract concesiune nr.

4798 din 20.04.2016

3 ani

29.

MACSIM GHEORGHE

Contract concesiune nr.

2238 din 27.08.2001

3 ani

30.

FICIORU IULIANA

Contract concesiune nr.

1496 din 03.03.1998

Până la 31.03.2025

31.

CIOBANU LILIAN

Contract concesiune nr.

1168 din 07.02.1996

3 ani

32.

CÂMPANU MIHAI

Contract concesiune nr .

4970 din 07.02.2018

Până la 31.03.2025

33.

CRISTESCU MIRELA

Contract concesiune nr.

4957 din 15.12.2017

Până la 31.03.2025

34.

MODREANU GHEORGHIȚA DĂNUȚ

Contract concesiune nr.

1294 din 12.12.1994

Până la 31.03.2025

35.

NEAMȚU MARCEL

Contract concesiune nr.

2819 din 27.05.2004

Până la 31.03.2025

36.

S.C. EMY JUNIOR S.R.L.

Contract concesiune nr.

2820 din 27.05.2004

Până la 31.03.2025

37.

SLEVOACĂ ILIE FLORIN

Contract concesiune nr.

1669 din 12.02.1999

Până la 31.03.2025

38.

SC VAMIS COM SRL

Contract concesiune nr.

2780 din 27.04.2005

3 ani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu