Hotărârea nr. 214/2020

HOTĂRÂRE Privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operaṭiunilor de repoziṭionare cadastralặ a unei parcele de teren, proprietatea privatặ a municipiului Botoṣani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de repoziționare cadastrală a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Botoșani

având in vedere referatul de aprobare a inițiatorului Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Botoșani să își dea acordul cu privire la realizarea operațiunilor de de repoziționare a unei parcele de teren, proprietatea privată a municipiului Botoșani și desemnarea unui împuternicit pentru întocmirea unei declararații notariale necesare repoziționării cadastrale a parcelei de teren în suprafață de 586 m.p. situată in Municipiul Botoșani, str. Casin, nr. 20 concesionată de domnul Bunduc Gheorghe în baza contractului de concesiune nr. 2568/17.04.2003,

văzând cererea nr. 10142 din 28.04.2020 a domnului Bunduc Gheorghe de repoziționare cadastrală a terenului concesionat și raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu și Birou cadastru Edilitar și imobiliar, precum și rapoartele de avizarea ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

în conformitate cu prevederile art.113 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, modificat și completat prin Ordinul ANCPI nr. 1207 din 22 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 29 aprilie 2020,

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129, alin.(2), lit. (c) , alin. (6), lit. (b), art.139, alin.(3), lit. (g) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repoziționarea și modificarea suprafeței parcelei de teren, proprietatea privată a UAT Municipiul Botoșani, situată in Municipiul Botoșani, str. Casin, nr. 20, concesionată de domnul Bunduc Gheorghe în baza contractului de concesiune nr. 2568/17.04.2003.

Art. 2 Se deleagă domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism pentru reprezentarea UAT Botoșani la biroul notarial public în vederea întocmirii unei declarații notariale necesare repoziționării cadastrale a parcelei de teren, în suprafață de 586 m.p situată in Municipiul Botoșani, str. Casin, nr. 20 concesionată de domnul Bunduc Gheorghe în baza contractului de concesiune nr. 2568/17.04.2003.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Cristina Daniela Roșu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30.07.2020

Nr. 214