Hotărârea nr. 213/2020

HOTĂRÂRE Privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spatii de locuit repartizate in regim de urgentă (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea contractelor de închiriere a unor spații de locuit repartizate în regim de urgență,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Centru Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. q) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii locuinței nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată prin Legea nr. 241/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.1777, art.1783, art.1828 și art.1835 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local nr. 366 din 21 decembrie 2015,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere a spațiilor de locuit repartizate în regim de urgență, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și SC Locativa SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 213

Anexa la HCL nr. 213 din 30.07. 2020

Nr. crt.

Nr. contract închiriere

Numele și prenumele

Adresa

1.

2509

MUNTEANU MIRABELA

Slt. Ion Elefterescu nr. 16, ap. 67

2.

2515

TICAN ARTUR VIJAI

Vornic Boldur nr. 1

3.

2516

SCRIPCARU PETRU ALEX

Manolesti Deal nr. 10, ap. 316

4.

2518

GAVRIL ALINA

Adrian Adamiu nr. 10, sc.A, ap. 27

5.

2519

IVANIUC IOANA ANAMARIA

Parcul Tineretului nr. 14, ap. 1

6.

2521

CHICOS DANIELA

Parcul Tineretului nr. 14, ap. 52bis

7.

2523

CHIRIAC ALEXANDRA IOANA

Parcul Tineretului nr. 14, ap. 82

8.

2524

RUDAI CONSTANTIN

Slt. Ion Elefterescu nr. 16, ap. 40

9.

2506

LOZNEANU DUMITREL

Adrian Adamiu nr. 10, sc.B, ap. 24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu