Hotărârea nr. 212/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local si a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botosani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările si completările ulterioare (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/29.11.2018 privind „Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini

pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul

Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea „Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007” cu modificările și completările ulterioare,

văzând raportul de specialitate al Compartimentului Transport Public Local de Călători, Siguranța Circulației și adresele nr. 10253/30.04.2020 și 10293/30.04.2020 ale S.C. Microbuzul S.R.L. și adresa nr. 10555/06.05.2020 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 coroborate cu cele ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. n), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 29.11.2018 privind aprobarea” Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local și a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoșani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa 2.1” Programul de transportla contract se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

LINIA TRAMVAI

Km. Planificați

Linia 1

5,8

Linia 2

4,6

LINIA AUTOBUZE

Km. Planificați

Linia 1

14,3

Linia 2

6,5

Linia 3

8

Linia 4

5,8

Linia 5

10

Linia 6

11

Anexa 2.1.1 la contract ” Programul de transport pentru rețeaua de tramvaie”

Linia

Nr. Stații sens

Lungimea

Traseul

Capa citate

Intervalul de succedare a curselor Nr mijloace de transport

Plecări de la capete

5/8

8/13

13/17

17/20

20/21

21/23

Prima

Ultima

Nr. 101

14

5,8 km

Dus:I.Pillat-C.

Națională

Întors:C. Națională -

I. Pillat      ’

CapI Luceafărul

Cap.II B-ra Cătămărăști

100

10

6

12

6

10

6

12

6

12

6

15

6

04,52

23,00

Nr. 102

6

4,6 km

Dus: Calea Națională-Sucevei-Primăverii

Întors:Primăverii-Sucevei-Calea Națională

Cap.I-B-ra Cătămărăști

Cap.II- Bucla Primăverii

100

10

5

12

5

10

5

12

5

12

5

15

5

04,52

23,00

*intervale orare

Traseul nr. 101

** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00 din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45 duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00 din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

Traseul nr. 102

** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00 din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00

din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu tramvaie:

Traseul nr. 101

Tur - Luceafărul - Bazar - Piața Mare - Mall - Stadion - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa

- Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară -

Stadion - Mall - Piața Mare - Bazar - Luceafărul

Traseul nr. 102

Tur - G. Enescu - Piața Mică - Prieteniei - Sucevei - Gară - Liceul Textil - Electro Alfa -

Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară -Sucevei - Prieteniei - Piața Mică

Anexa 2.1.2 la contract ” Programul de transport pentru rețeaua de autobuze”

Linia

Nr. stații/sens

Lungimea

Traseul

Capaci tate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport

Plecări de la capete de traseu

5-8*

8-13*

13-18*

18-23*

Prim

Ultima

Nr. 1.

27

Km 14.3 35min

Dus : b-ra Iași (Lebăda)-Calea Națională-Grivița-Al. Donici-Împ. Traian-Uzinei-Calea Națională n 5 Întors: Calea Națională - Uzinei - Împ. Traian -Al. Donici - Grivița -Calea Națională - B-ra Iași (Lebăda)

Cap.1- Lebăda Cap.2- B-ra Cătămărăști

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

5-6 8

8-10 8

8-10 8

13-15 8

5,00* *

23,00* *

Nr. 2

11

6,5 Km

19 min

Dus - B-ra Curtești-Bucovina-N.Iorga-C.Națională- Marchian-B-dul M.Eminescu-Sucevei-C. Națională-B-ra Cătămărăști

Întors B-ra Cătămărăști-C. Națională-Sucevei-M. Eminescu Marchian-CNațională-Iorga Bucovina B-ra Curtești

Cap.1B-ra Curtești Cap.2 B-ra Cătămărăști

peste 9 locur i pe scau ne și locur i în picio are

5-6

10

6-8

10

5-6

10

13-15

10

5,00

23,00

Nr. 3.

20

8Km

25 min

Dus:B-ra Sulița-I.C.Brătianu-V ictoriei-I.Pillat-C. Națională-Marchian-B-dul G. Enescu-B-dul Primăverii-Sucevei-

Calea Națională întors: Calea Națională -Sucevei-B-dul Primăverii-B-dul G. Enescu-Marchian-C. Națională-I. Pillat-Victoriei- I.C.Brătianu

Cap.1 B-ra Sulița Cap.2 B-ra Cătămărăști

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

3-5 16

6-8 16

3-5 16

15-17 16

5,00

23,00

Nr. 4.

14

5,8Km

19min

Dus: B-dul G.

Enescu(intersecție Primăverii)-Bucovina-M. Kogălniceanu-B-dul M.Eminescu- N.Iorga-LPillat-Victoriei-Pușkm-Tulbureni

Intors: Tulbureni-Pușkin-Victoriei- I.Pillat - N.Iorga- Bdul M.

Eminescu -Kogălniceanu -Bucovina - B-dul G. Enescu Cap.1B-dul G. Enescu (inters. Primăverii) Cap.2 Tulbureni

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

20-25

2

20-25 2

20-25 2

20-25 2

5,00

23,00

Nr. 5.

11

10Km

26 min

Dus: C. Națională- O. Onicescu - Împ. Traian Ștefan cel Mare- Doboșari Cișmea întors: Cișmea - Doboșari Ștefan cel Mare-Împ. Traian-O. Onicescu- C.

Națională-

Cap.1 Intersecție str. Pictur N. Grigorescu cu C.

Națională Cap.2 B-ra Răchiți

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

12-15

4

12-15 4

12-15

4

12-15

4

5,00

23,00

Nr. 6.

20

11 Km

28 min

Dus: I.C. Brătianu-

Dragoș Vodă-I. Pillat-C. Națională-Marchian-M. Eminescu- Sucevei Întors: Sucevei-M.

Eminescu- Marchian-C.

Națională-I. Pillat-Dragoș Vodă-I.C.

Brătianu

Cap.1 B-ra Sulița

Cap.2 Cornișa

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

20-25 2

20-25 2

20-25 2

20-25 2

5.00*

**

23.00*

**

*intervale orare

** de la ora 5.30 la ora 8:30 și de la ora 14 la ora 17 circulă până în bariera Cătămărăști

***de la osa 5 la ora 8 și de la ora 20 la ora 23 circulă până la stația Premier

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 1 Tur - Lebăda - Petalelor - Lebada Lac - Alfa Land - Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec - Rec -Șc. Cooperație - Piața Mare - Mall - Grivița - Donici - Dorian - Moara - Pompierie - Gara -Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil Gară -Pompierie - Moară - Dorian - Donici - Grivița - Mall - Piața Mare - Bazar - Șc Cooperație - Rec -Conrec - Peco Beresteanu - Alfa Land -Lebada Lac - Petalelor - Lebăda

Traseul nr. 2 Tur - B-ra Curtești (Troiță) - ANL Bucovina - Gradinița 22 - A.T.Laurian - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară - E-on - Spital Copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spitalul Județean - Piața Mare - A.T. Laurian - Grădinița - ANL Bucovina - B-ra Curtești (Troiță

Traseul nr. 3 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Grădinița 8 - Biserica “Sf. Voievozi” -D.J.D.P. - Panda - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Maternitate - Cap 102 - Piața Mică -Prieteniei - Tun Apa - Sucevei - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi -B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil -Gară — Sucevei - Turn apa - Prieteniei - Piața Mică - Cap. 102 - Maternitate - Sp. Județean -Piața Mare - Panda - D.J.D.P. - Biserica “Sf. Voievozi” - Grădinița 8 - Mag. Alimentar ( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) - B-ra Sulița

Traseul nr. 4 Tur - Cap. 102 - Maternitate - Biserica “Trei Ierarhi” - Liceul Sportiv - A.T.Laurian - Drumuri - Șc nr. 1 - Liliacului - Voronskaia - int. Tulbureni - Biserică - Mărului - Cap. Tulbureni

Retur - Cap. Tulbureni - Mărului - Biserică - int Tulbureni - Voronskaia - Liliacului - Șc. Nr. 1 - Panda - A.T. Laurian - Liceul Sportiv - Biserica “Trei Ierarhi” - Maternitate Cap.102

Traseul nr. 5 Tur - Șc. Cooperație- Bazar - Piața Mare - Mall - Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) - Moară - Pompierie - Mănastirea Popăuți - Izvor - ANL Cișmea - B-ra Răchiți

Retur - B-ra Răchiți - ANL. Cișmea - Izvor - Mânăstirea Popăuți - Pompierie -Moară - Împ. Traian (zona inters. O.Onicescu) - Mall - P-ța Mare - Bazar - Șc. Cooperație

Traseul nr. 6 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Vulcanizare - Lic. Elie Radu - Cap. 101 - Panda - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Carrefour (Sucevei) - Premier - Sucevei 1(acces pietonal Cornișa) - Sucevei 2 (acces auto Cornișa) - Cornișa 1 (acces rafting) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 4 (Plajă)

Retur - Cornișa 4 (plajă) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 1 (acces rafting) - Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) - Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) - Premier - Carrefour (Sucevei) -E-on - Spital copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spital Județean - Piața Mare - Panda - Cap. 101 - Lic. Elie Radu -Vulcanizare - Mag. Alimentar - B-ra Sulița

2.1.3 Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu autobuze ce vor înlocui tramvaiele în situația în care este imposibilă efectuarea transportului cu tramvaie, pe aceleași trasee cu respectarea prevederilor legale.

Linia

Nr. Stații sens

Lungimea

Traseul

Capa citate

Intervalul de succedare a curselor Nr mijloace de transport

Plecări de la capete

5/8

8/13

13/17

17/20

20/21

21/23

Prima

Ultima

Nr. 101

14

5,8 km

Dus:I.Pillat-C.

Națională

Întors:C. Națională -

I. Pillat      ’

CapI Luceafărul

Cap.II B-ra

Cătămărăști

100

10

6

12

6

10

6

12

6

12

6

15

6

04,52

23,00

Nr. 102

6

4,6 km

Dus: Calea Națională-Sucevei-Primăverii

Întors:Primăverii-Sucevei-Calea Națională

Cap.I-B-ra Cătămărăști

100

10

5

12

5

10

5

12

5

12

5

15

5

04,52

23,00

Cap.II- Bucla Primăverii

GRAFIC DE CIRCULAȚIE AUTOBUZE

INTERVALE ORARE

Traseu 101

Luceafărul -

Mobilă

LUNI -

VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

05,00 - 08,00

din 10 în 10 minute

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

Traseu 102

G.Enescu -

Mobilă

LUNI -

VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

Ruta

04,50 - 08,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

G.Enescu-St.UTIL

sambata

Traseu 101

04,50 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

04,50 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 12,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

12,00 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G. enescu - b-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G.Enescu - Util

duminica

Traseu 101

06,12 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

06.12 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G. enescu - Util

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 101

Tur - Luceafărul - Bazar - Piața Mare - Mall - Școala 11 - Stadion - E-on - Util - Com Cereai -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereai - util - E-on Stadion - Școala 11 - Mall - Piața Mare - Bazar - Luceafărul

Traseul nr. 102

Tur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereal -Util - Sucevei - Prieteniei - Piața Mică - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help)

Retur - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help) - Piața Mică - Prieteniei - Sucevei -Util -Com Cereal -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști

 • 2.2.2 Program de circulație autobuze.

  Linia

  Nr. stații/sens

  Lungimea

  Traseul

  Capaci tate (nr. locuri)

  Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport

  Plecări de la capete de traseu

  5-8*)

  8-13

  13-18

  18-23

  Prim

  Ultima

  Nr. 1.

  27

  Km 14.3 35min

  Dus : b-ra Iași (Lebăda)-Calea Națională-Grivița-Al. Donici-Împ. Traian-Uzinei-Calea Națională Întors: Calea Națională -Uzinei - Împ. Traian - Al. Donici - Grivița - Calea Națională - B-ra Iași (Lebăda)

  Cap.1- Lebăda Cap.2- B-ra Cătămărăști

  peste 9 locuri

  pe scaun e și locuri în picio are

  5-6

  8

  8-10

  8

  8-10

  8

  13-15

  8

  5,00* *

  23,00* *

  Nr. 2

  11

  6,5 Km

  19 min

  Dus - B-ra Curtești-Bucovina-N.Iorga-C.Națională- Marchian-B-dul M.Eminescu-Sucevei-C. Națională-B-ra Cătămărăști

  Întors B-ra Cătămărăști-C. Națională-Sucevei-M. Eminescu Marchian-CNațională-Iorga Bucovina B-ra Curtești

  Cap.1B-ra Curtești Cap.2 B-ra Cătămărăști

  peste 9 locuri pe scaun e și locuri în picio are

  5-6

  10

  6-8

  10

  5-6

  10

  13-15

  10

  5,00

  23,00

  Nr. 3.

  20

  8Km

  25 min

  Dus:B-ra Sulița-I.C.Brătianu-V ictoriei-I.Pillat-C. Națională-Marchian-B-dul G.

  Enescu-B-dul Primăverii-Sucevei- C.

  Națională întors: C. Națională -Sucevei-B-dul Primăverii-B-dul G. Enescu-Marchian-C. Națională-I. Pillat-Victoriei- LGBrătianu-B-ra Sulița Cap.1 B-ra Cătămărăști Cap.2 B-ra Sulița

  peste 9

  locur i pe scau ne și locur i în

  picio are

  3-5 16

  6-8 16

  3-5 16

  15-17 16

  5,00

  23,00

  Nr. 4.

  14

  5,8Km

  19min

  Dus: B-dul G.

  Enescu(intersecție Piîmăveiii)-Bucovina-M. Kogălniceanu-B-dul M.Eminescu- N.Iorga-I.Pillat-Victoriei-Pușkin-Tulbureni

  Intors: Tulbureni-Pușkin-Victoriei- I.Pillat - N.Iorga- Bdul M.

  Eminescu -

  peste 9

  locur i pe scau ne și locur i în

  20-25 2

  20-25 2

  20-25 2

  20-25 2

  5,00

  23,00

Kogălniceanu -Bucovina - B-dul G. Enescu Cap.lB-dul G. Enescu (inters. Primăverii) Cap.2 Tulbureni

picio are

Nr. 5.

11

10Km

26 min

Dus: C. Națională- O. Onicescu - Împ. Traian Ștefan cel Mare- Doboșari Cișmea întors: Cișmea - Doboșari Ștefan cel Mare-Împ. Traian-O. Onicescu- C.

Națională-

Cap.1 Intersecție str. Pictur N. Grigorescu cu C.

Națională Cap.2 B-ra Răchiți

peste 9 locuri pe scaun e și locuri în picio are

12-15

4

12-15 4

12-15

4

12-15

4

5,00

23,00

Nr. 6.

20

11 Km

28 min

Dus: I.C. Brătianu-Dragoș Vodă-I. Pillat-C. Națională-Marchian-M. Eminescu- Sucevei Întors: Sucevei-M. Eminescu- Marchian-C. Națională-I. Pillat-Dragoș Vodă-I.C. Brătianu

Cap.1 B-ra Sulița Cap.2 Cornișa

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

20-25 2

20-25 2

20-25 2

20-25 2

5.00*

**

23.00*

**

*intervale orare

** de la ora 5.30 la ora 8:30 și de la ora 14 la ora 17 circulă până în bariera Cătămărăști

***de la osa 5 la ora 8 și de la ora 20 la ora 23 circulă până la stația Premier

*intervale orare

 • **de la osa 5 la ora 8 și de la ora 20 la ora 23 circulă până la stația Premier

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 1 Tur - Lebăda - Petalelor - Lebada Lac - Alfa Land - Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec - Rec -Șc. Cooperație - Piața Mare - Mall - Grivița - Donici - Dorian - Moara - Pompierie - Gara - Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil Gară - Pompierie - Moară - Dorian - Donici - Grivița - Mall - Piața Mare - Bazar - Șc Cooperație - Rec - Conrec - Peco Beresteanu - Alfa Land -Lebada Lac - Petalelor - Lebăda

Traseul nr. 2 Tur - B-ra Curtești (Troiță) - ANL Bucovina - Gradinița 22 - A.T.Laurian - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa -Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară - E-on -Spital Copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spitalul Județean - Piața Mare - A.T. Laurian - Grădinița - ANL Bucovina - B-ra Curtești (Troiță)

Traseul nr. 3 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Grădinița 8 - Biserica “Sf. Voievozi” - D.J.D.P. - Panda -Piața Mare - Casa Sindicatelor - Maternitate - Cap 102 - Piața Mică - Prieteniei - Tun Apa - Sucevei - Gară -Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară

- Sucevei - Turn apa - Prieteniei - Piața Mică - Cap. 102 - Maternitate - Sp. Județean - Piața Mare - Panda -D.J.D.P. - Biserica “Sf. Voievozi” - Grădinița 8 - Mag. Alimentar ( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) - B-ra Sulița

Traseul nr. 4 Tur - Cap. 102 - Maternitate - Biserica “Trei Ierarhi” - Liceul Sportiv - A.T.Laurian - Drumuri - Șc nr. 1 - Liliacului - Voronskaia - int. Tulbureni - Biserică - Mărului - Cap. Tulbureni

Retur - Cap. Tulburem - Mărului - Biserică - int Tulburam - Voronskaia - Liliacului - Șc. Nr.

1 - Panda - A.T. Laurian - Liceul Sportiv - Biserica “Trei Ierarhi” - Maternitate Cap. 102

Traseul nr. 5 Tur - Șc. Cooperație- Bazar - Piața Mare - Mall - Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) -Moară - Pompierie - Mănastirea Popăuți - Izvor - ANL Cișmea - R-ra Răchiți

Retur - B-ra Răchiți - ANL. Cișmea - Izvor - Mânăstirea Popăuți - Pompierie - Moară - Împ. Traian (zona inters. O.Onicescu) - Mall - P-ța Mare - Bazar - Șc. Cooperație

Traseul nr. 6 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Vulcanizare - Lic. Elie Radu - Cap. 101 - Panda - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Carrefour (Sucevei) - Premier - Sucevei 1(acces pietonal Cornișa) - Sucevei 2 (acces auto Cornișa) - Cornișa 1 (acces rafting) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 4 (Plajă)

Retur - Cornișa 4 (plajă) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 1 (acces rafting) - Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) - Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) - Premier - Carrefour (Sucevei) -E-on - Spital copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spital Județean - Piața Mare - Panda - Cap. 101 - Lic. Elie Radu -Vulcanizare - Mag. Alimentar - B-ra Sulița

2. ANEXA nr. IV la H.C.L se modifică și va avea următorul conținut:

Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu autobuze

Linia

Nr. stații/sens

Lungimea

Traseul

Capaci tate (nr. locuri)

Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport

Plecări de la capete de traseu

5-8*)

8-13

13-18

18-23

Prim

Ultima

Nr. 1.

27

Km 14.3 35min

Dus : b-ra Iași (Lebăda)-Calea Națională-Grivița-Al. Donici-Împ. Traian-Uzinei-Calea Națională Întors: Calea Națională - Uzinei - Împ. Traian -Al. Donici - Grivița -Calea Națională - B-ra Iași (Lebăda)

Cap.1- Lebăda Cap.2- B-ra Cătămărăști

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

5-6 8

8-10 8

8-10 8

13-15 8

5,00* *

23,00* *

Nr. 2

11

6,5 Km

19 min

Dus - B-ra Curtești-Bucovina-N.Iorga-C.Națională- Marchian-B-dul M.Eminescu-Sucevei-C. Națională-B-ra Cătămărăști

Întors B-ra Cătămărăști-C. Națională-Sucevei-M. Eminescu Marchian-CNațională-Iorga Bucovina B-ra Curtești

Cap.1B-ra Curtești

Cap.2 B-ra Cătămărăști

peste 9 locuri pe scaun e și locuri în picio are

5-6

10

6-8

10

5-6

10

13-15

10

5,00

23,00

Nr. 3.

20

8Km

25 min

Dus:I.C.Brătianu-Victoriei-I.Pillat-C. Națională-Marchian-B-dul G. Enescu-B-dul Primăverii-Sucevei- C.

Națională întors: C. Națională -Sucevei-B-dul Primăverii-B-dul G. Enescu-Marchian-C. Națională-I. Pillat-Victoriei- I.GBrătianu-

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

3-5 16

6-8 16

3-5 16

15-17 16

5,00

23,00

Cap.1 B-ra Sulița

Cap.2 B-ra Cătămărăști

Nr. 4.

14

5,8Km

19min

Dus: B-dul G.

Enescu(intersecție Primăverii)-Bucovina-M. Kogălniceanu-B-dul M.Eminescu- N.Iorga-I.Pillat-Victoriei-Pușkin-Tulbureni

Intors: Tulbureni-Pușkin-Victoriei- I.Pillat - N.Iorga- Bdul M.

Eminescu -Kogălniceanu -Bucovina - B-dul G. Enescu Cap.1B-dul G. Enescu (inters. Primăverii) Cap.2 Tulbureni

pest e 9 locu ri pe scau ne și locu ri în picio are

20-25 2

20-25 2

20-25 2

20-25 2

5,00

23,00

Nr. 5.

11

10Km

26 min

Dus: C. Națională- O. Onicescu - Împ. Traian Ștefan cel Mare- Doboșari Cișmea

Intors: Cișmea - Doboșari Ștefan cel Mare-Împ.

Traian-O. Onicescu- C.

Națională-

Cap.1 Intersecție str. Pictur N. Grigorescu cu C.

Națională

Cap.2 Cișmea -ă

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

12-15

4

12-15 4

12-15

4

12-15

4

5,00

23,00

Nr. 6.

20

11 Km

28 min

Dus: I.C. Brătianu-Dragoș Vodă-I. Pillat-C. Națională-Marchian-M. Eminescu- Sucevei Întors: Sucevei-M. Eminescu- Marchian-C. Națională-I. Pillat-Dragoș Vodă-I.C. Brătianu Cap.1 B-ra Sulița Cap.2 Cornișa

peste 9

locur i pe scau ne și locur i în

picio are

20-25 2

20-25 2

20-25 2

20-25 2

5.00*

**

23.00*

**

*intervale orare

** de la ora 5.30 la ora 8:30 și de la ora 14 la ora 17 circulă până în bariera Cătămărăști

***de la osa 5 la ora 8 și de la ora 20 la ora 23 circulă până la stația Premier

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 1 Tur - Lebăda - Petalelor - Lebada Lac - Alfa Land - Peco Beresteanu - Luk Oil -Conrec - Rec -Șc. Cooperație - Piața Mare - Mall - Grivița - Donici - Dorian - Moara - Pompierie - Gara - Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil Gară - Pompierie - Moară - Dorian - Donici - Grivița - Mall - Piața Mare - Bazar - Șc Cooperație - Rec - Conrec - Peco Beresteanu - Alfa Land -Lebada Lac - Petalelor - Lebăda

Traseul nr. 2 Tur - B-ra Curtești (Troiță) - ANL Bucovina - Gradinița 22 - A.T.Laurian - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa -Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară - E-on -Spital Copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spitalul Județean - Piața Mare - A.T. Laurian - Grădinița - ANL Bucovina - B-ra Curtești (Troiță)

Traseul nr. 3 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Grădinița 8 - Biserica “Sf. Voievozi” - D.J.D.P. - Panda -Piața Mare - Casa Sindicatelor - Maternitate - Cap 102 - Piața Mică - Prieteniei - Tun Apa - Sucevei - Gară -Liceul Textil -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară - Sucevei - Turn apa - Prieteniei - Piața Mică - Cap. 102 - Maternitate - Sp. Județean - Piața Mare - Panda - D.J.D.P. -Biserica “Sf Voievozi” - Grădinița 8 - Mag. Alimentar ( inters. I.C.Brătianu-Victoriei) - B-ra Sulița

Traseul nr. 4 Tur - Cap. 102 - Maternitate - Biserica “Trei Ierarhi” - Liceul Sportiv - A.T.Laurian - Drumuri - Șc nr. 1 - Liliacului - Voronskaia - int. Tulbureni - Biserică - Mărului - Cap. Tulbureni

Retur - Cap. Tulbureni - Mărului - Biserică - int Tulbureni - Voronskaia - Liliacului - Șc. Nr. 1 - Panda - A.T. Laurian - Liceul Sportiv - Biserica “Trei Ierarhi” - Maternitate Cap.102

Traseul nr. 5 Tur - Șc. Cooperație- Bazar - Piața Mare - Mall - Împ. Traian (zona inters cu O.Onicescu) -Moară - Pompierie - Mănastirea Popăuți - Izvor - ANL Cișmea - B-ra Răchiți

Retur - B-ra Răchiți - ANL. Cișmea - Izvor - Mânăstirea Popăuți - Pompierie - Moară - Împ.

Traian (zona inters. O.Onicescu) - Mall - P-ța Mare - Bazar - Șc. Cooperație

Traseul nr. 6 Tur - B-ra Sulița - Mag. Alimentar - Vulcanizare - Lic. Elie Radu - Cap. 101 - Panda - Piața Mare - Casa Sindicatelor - Judecătorie - Complex Bulevard - Spital Copii - E-on - Carrefour (Sucevei) - Premier - Sucevei 1(acces pietonal Cornișa) - Sucevei 2 (acces auto Cornișa) - Cornișa 1 (acces rafting) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 4 (Plajă)

Retur - Cornișa 4 (plajă) - Cornișa 3 (Patinoar) - Cornișa 2 (Amfiteatru) - Cornișa 1 (acces rafting) - Sucevei 2 (Acces auto Cornișa) - Sucevei 1 (accea pietonal Cornișa) - Premier - Carrefour (Sucevei) -E-on - Spital copii - Complex Bulevard - Judecătorie - Spital Județean - Piața Mare - Panda - Cap. 101 - Lic. Elie Radu -Vulcanizare - Mag. Alimentar - B-ra Sulița

3. ANEXA nr. V la H.C.L. se modifică și va avea următorul conținut:

l.Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu tramvaie

Linia

Nr. Stații sens

Lungimea

Traseul

Capa citate

Intervalul de succedare a curselor Nr mijloace de transport

Plecări de la capete

5/8

8/13

13/17

17/20

20/21

21/23

Prima

Ultima

Nr. 101

14

5,8 km

Dus:I.Pillat-C.

Națională

Întors:C. Națională -

I. Pillat      ’

CapI Luceafărul

Cap.II B-ra Cătămărăști

100

10

6

12

6

10

6

12

6

12

6

15

6

04,52

23,00

Nr. 102

6

4,6 km

Dus: Calea Națională-Sucevei-Primăverii

Întors:Primăverii-Sucevei-Calea Națională

Cap.I-B-ra Cătămărăști

Cap.II- Bucla Primăverii

100

10

5

12

5

10

5

12

5

12

5

15

5

04,52

23,00

*intervale orare

Traseul nr. 101

 • ** sâmbăta din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00

din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00

din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

Traseul nr. 102

 • ** sâmbăta

din 12 în 12 minute de la ora 5.12 până la ora 14.00

din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

duminica din 12 în 12 minute de la ora 6.12 până la ora 14.00

din 15 în 15 minute de la ora 14.00 până la ora 19.45

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu tramvaie:

Traseul nr. 101

Tur - Luceafărul - Bazar - Piața Mare - Mall - Stadion - Gară - Liceul Textil -Electro Alfa

 • - Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electrocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară -

Stadion - Mall - Piața Mare - Bazar - Luceafărul

Traseul nr. 102

Tur - G. Enescu - Piața Mică - Prieteniei - Sucevei - Gară - Liceul Textil - Electro Alfa -Electrocontact - Șuruburi - B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Șuruburi - Electocontact - Romstal - Liceul Textil - Gară -

Sucevei - Prieteniei - Piața Mică - G. Enescu

 • 2. Traseele principale și programul de transport pentru rețeaua de trasee executate cu autobuze ce vor înlocui tramvaiele în situația în care este imposibilă efectuarea transportului cu tramvaie, pe aceleași trasee cu respectarea prevederilor legale.

GRAFIC DE CIRCULAȚIE AUTOBUZE

INTERVALE ORARE

Linia

Nr. stații / sens

Lung imea

Traseul

Capacit ate

(nr.locu ri)

Intervalul de succedare a curselor

Nr. mijloacelor de transport

04.50

08,00

08,00

-

12,00

12,00

17,00

17,00 -

20,00

20,00 -

23,00

pri

ma

ultima

Nr. 101.

12

5.8 Km

Dus:I.    Bariera

Catamarasti     -

Luceafarul

Intors:Luceafarul - b-ra Catamarasti

Cap.1- Luceafărul

Cap.2-      B-ra

Cătămărăști

65-70

10

5

12

5

10

5

12

5

15

5

04.50

23.00

Nr.

Dus:  G.Enescu-

65-70

10

12

10

12

15

05,00

22,50

102

Util    -    B-ra

Catamarasti

4

4

4

4

4

11

4.6 Km

Întors:  Bariera

Catamarasti - Util - G.Enescu

Cap. 1 G. Enescu

Cap.   2   B-ra

Cătămărăști

Ruta:

G.

Enesc u - Util

Ruta:

G. Enescu - Util

Ruta:

G.

Enescu -

Util

GRAFIC DE CIRCULAȚIE AUTOBUZE

INTERVALE ORARE

Traseu 101

Luceafărul -

Mobilă

LUNI -

VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

05,00 - 08,00

din 10 în 10 minute

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

Traseu 102

G.Enescu -

Mobilă

LUNI -

VINERI

Interval orar

Frecvența de circulație

Ruta

04,50 - 08,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

08,00 - 12,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

12,00 - 17,00

din 10 în 10 minute

G.Enescu-Mobilă

17,00 - 20,00

din 12 în 12 minute

G.Enescu-St.UTIL

20,00 - 23,00

din 15 în 15 minute

G.Enescu-St.UTIL

sambata

Traseu 101

04,50 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

04,50 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 12,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

12,00 - 15,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G. enescu - b-ra Catamarasti

15,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G.Enescu - Util

duminica

Traseu 101

06,12 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: Luceafarul - B-ra Catamarasti

Traseu 102

06.12 - 08,00

Din 12 in 12 min

Ruta:G.Enescu - B-ra Catamarasti

08,00 - 14,00

Din 12 in 12 min

Ruta: G.Enescu - Util

14,00 - 19,45

Din 15 in 15 min

Ruta: G. enescu - Util

Denumirea și amplasarea stațiilor pentru transportul cu autobuze:

Traseul nr. 101

Tur - Luceafărul - Bazar - Piața Mare - Mall - Școala 11 - Stadion - E-on - Util - Com

Cereai -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști

Retur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereal - util - E-on Stadion - Școala 11 - Mall - Piața Mare - Bazar - Luceafărul

Traseul nr. 102

Tur - B-ra Cătămărăști - Eltrans -Șuruburi - Electrocontact - Electro Alfa - Com Cereal -

Util - Sucevei - Prieteniei - Piața Mică - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help)

Retur - Giratoriu G. Enescu (Hand of Help) - Piața Mică - Prieteniei - Sucevei -Util -

Com Cereal -Electro Alfa - Electrocontact - Șuruburi - Eltrans -B-ra Cătămărăști

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr.293/2018, cu modificările și completările ulterioare se va republica prin grija compartimentului Transport Public de Călători, Siguranța Circulației.

Art. 3 Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și S.C Microbuzul S.R.L. Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 212