Hotărârea nr. 210/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpan din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, precum și solicitarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, transmisă cu adresa nr. 4553 din 08 mai 2020, privind preluarea în gestiune directă a unor activități din cadrul Serviciului specializat pentru gestiunea câinilor fără stăpân,

văzând raportul de specialitate comun al Serviciului juridic - contencios și Serviciului patrimoniu, raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum și referatul de aprobare al proiectului de hotărâre,

în baza dispozițiilor art. 3 alin.(1) lit. m, art.6 -7, art.9, art.,11, art.28 și art.29 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001, coroborate cu cele ale art. 129 alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. p) și s), art. 130 alin. (1), art. 582, art. 589 alin. (2), art. 590 lit. a), art. 591 și art. 594 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă „Studiul de oportunitate privind modificarea modului de gestiune a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân” prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, astfel cum a fost modificată și completată prin hotărârile Consiliului Local nr. 157/2014, nr. 289/2016 și nr. 41/2019, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Articolul 2 al hotărârii se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:

 • ”A rt. 2 - (1) Modalitatea de organizare a gestiunii următoarelor activități din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, este gestiunea directă:

 • a) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizați și nesterilizați de pe raza administrativ teritorială a municipiului Botoșani;

 • b) elaborarea hărților cu distribuirea populației canine fără stăpân pe teritoriul municipiului Botoșani;

 • c) asigurarea mijloacelor materiale pentru capturarea, manipularea, transportul și cazarea câinilor fără stăpân;

 • d) planificarea acțiunilor de gestionare a populației canine fără stăpân;

 • e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse în gestionarea populației canine fără stăpân;

 • f) capturarea, manipularea și transportul câinilor fără stăpân în adăpostul public al municipiului Botoșani;

 • g) cazarea și hrănirea câinilor fără stăpân din adăpostul public al municipiului Botoșani;

 • h) administrarea și dezvoltarea adăpostului public pentru câini fără stăpân din municipiul Botoșani;

 • i) adopția și revendicarea câinilor din adăpostul public al municipiului Botoșani;

 • (2) Activitățile din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, prevăzute la alin. (1), sunt în gestiunea directă a Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani, care este operatorul acestora.

 • (3) Activitățile din cadrul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani, constând în prestații sanitare, de medicină veterinară, dezinfecție, dezinsecție și deratizare se asigură în sistemul gestiunii delegate.

 • (4) Delegarea gestiunii pentru activitățile prevăzute la alin. (3) se face prin achiziționarea serviciilor specifice în condițiile legislației privind achizițiile publice, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani fiind entitatea achizitoare.

 • (5) Achiziționarea serviciilor prevăzute la alin. (3) se va face printr-un Acord - cadru de servicii, în condițiile reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice, pentru o perioadă de 3 ani.

 • 2 Hotărârea Consiliului local al municipiului Botoșani nr. 157/2014 și articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 41/2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Botoșani nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 210