Hotărârea nr. 209/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport si lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement și Serviciului Patrimoniu al UAT Municipiul Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 108 și art. 129 alin. (2) lit. c) si d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. j) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.28 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii și Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 50 din 12 februarie 2020 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani,

având în vedere prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de rgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele aferente prestărilor de servicii pentru unele activități specifice la patinoarul, terenurile de sport și lacul de agrement de la Parcul Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement din Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 209

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 209 DIN 30.07.2020

I. Tarife aferente prestărilor de servicii pentru activitățile de la PATINOAR

1. Tarif prestări servicii pentru grupuri, cu instructori și materiale/echipamente proprii, cum ar fi: arte marțiale, aerobic, fitness, kangoo, jumps, zumba, etc.

Perioada 01 martie - 31 octombrie

Interval orar

Tarif

10:00 - 22:00

70 lei/oră

Rezervările se vor face cu 48 de ore înainte. La abonamentele de 10 ore, valabile 30 de zile, reducerea este de 10%. La abonamentel de 20 de ore, valabile 60 de zile, reducerea este de 20%.

2. Tarif pentru BADMINTON

Perioada 01 martie - 31 octombrie

Interval orar

Tarif

10:00 - 22:00

12 lei/oră

3. Tarif pentru PATINAJ PE ROLE

Perioada 01 martie - 31 octombrie

Interval orar

Tarif

10:00 - 22:00

6 lei/oră/persoană

Închiriere patine

5 lei/perechea

II. Tarife aferente prestărilor de servicii pentru activitățile de la TERENURILE DE SPORT

1. Tarife pentru TENIS CU PICIORUL_____________________________________________

Perioada 01 martie - 31 octombrie

Interval orar

Tarf LMMJV

Tarif SD și sărbători legale

08:00 - 16:00

30 lei/oră

40 lei/oră

16:00 - 02:00

35 lei/oră

45 lei/oră

Tarifele nu includ cheltuiala cu balonul pesostatic. Abonament = contract pe o perioadă de minim o lună ce cuprinde achiziționarea în avans a minim 8 ore/lună, conform tarifului din palierul orar solicitat la care se aplică o reducere de 10%. Prin LMMJV se înțelege: luni, marți, miercuri, joi și vineri și SD se înțelege: sâmbăta și duminica.

III. Tarife aferente prestărilor de servicii pentru activitățile de la LACUL DE AGREMENT

Utilizarea hidrobicicletelor și bărcilor

Tarif LMMJV

Tarif SD și sărbători legale

33 lei/ambarcațiune/oră (0,55 lei/minut)

36 lei/ambarcațiune/oră (0,60 lei/minut)

Prin LMMJV se înțelege: luni, marți, miercuri, joi și vineri și SD se înțelege: sâmbăta și duminica. Se va tarifa minim 30 de minute.

Notă: Toate tarifele din prezenta hotărâre conțin TVA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu