Hotărârea nr. 208/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botosani, aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spatiile de joacă pentru care se eliberează autorizatia de functionare si aprobarea modelului autorizatiei de functionare a spatiilor de joacă (Publicarea pe site: 18 august 2020)

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spațiile de joacă pentru care se eliberează autorizația de funcționare și aprobarea modelului autorizației de funcționare a spațiilor de joacă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea modelului autorizației de funcționare a locurilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Botoșani și completarea Anexei I la Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014, cu modificările și completaările ulterioare, precum și amendamentul formulat de domnule consilier Eugen Cristian Țurcanu,

văzând raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, art. 6 alin. (1), lit. a) din HG nr. 435/2010, privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agreement, cu modificările și completarile ulterioare, Ordinului nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă”, cu modificările și completările ulterioare, emis de fostul Minister al Industriilor și Resurselor, a prevederilor art. 4 din Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL nr. 293/2014,

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și alin. (7) lit. e) și f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2014, se modifică și se completează după cum urmează:

Art.7. Programul de funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani este:

  • a) Pentru terenurile de joacă amenajate în perimetrul asociațiilor de proprietari:

08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

b) Pentru terenurile de joacă din parcuri:

08,00--21,00 - vara

08,00--18,00 - iarna

c) pentru parcul de joacă din str. Vârnav:

08,00 - 13,30; 15,30 - 21,00 - vara 09,00 -18,00 - iarna

Art. 2 Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2014, se modifică, se completează și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista spațiilor de joacă pentru care se eliberează autorizația de funcționare Conform anexei nr. 2 la prezenta horărâre.

Art. 4 Se aprobă modelul autorizației de funcționare a locurilor de joacă, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 208

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 208 DIN 30.07.2020

Terenuri de joacă

de pe domeniul public al municipiului Botosani

Nr. crt.

Amplasament

Tip

Asoc.de proprietari sau zonare

Adresa

1.

AP .nr. 1

Aleea Unirii nr.12

Modernizat

2.

AP .nr. 4

Str. St. Luchian nr. 4

Modernizat

3.

AP .nr. 7

Aleea Primaverii nr. 2

Modernizat

4.

AP .nr. 8

Str. St. Luchian- spate Scoala nr.4

Modernizat

5.

AP. nr. 9

Str. Prieteniei nr. 4

Modernizat

6.

AP .nr. 11

Str. C.Tomoroveanu-Turn Apă

Nemodernizat

7.

AP. nr. 12

Str. Sucevei nr.7

Modernizat

8.

AP. nr. 14

Str. St. Luchian nr.18

Nemodernizat

9.

AP. nr. 15

PT Teilor nr.1-str. Pacea

Modernizat

10.

AP. nr. 18

Aleea Parcului nr.10, sc. B

Modernizat

11.

AP. nr. 21

Aleea Arcului nr. 4, sc. B

Nemodernizat

12.

AP. nr. 23

Aleea Scurta nr.2sc.B

Nemodernizat

13.

AP. nr. 23

Aleea Nucului nr. 5

Modernizat

14.

AP. nr. 26

Aleea Cinema- spate biserica „Buna Vestire”

Modernizat

15.

AP. nr. 27

Aleea Curcubeului- spate Școala nr. 16

Nemodernizat

16.

AP. nr. 29

Aleea T.Calimachi nr.9, sc. C

Modernizat

17.

AP. nr. 30

Aleea T.Crudu nr.7

Modernizat

18.

AP. nr. 31

Scuar P-ta Viilor

Nemodernizat

19.

AP. nr. 33

Aleea C.Ganea nr.6

Modernizat

20.

AP. nr. 33

Aleea C.Ganea nr.14

Nemodernizat

21.

AP. nr. 35

Aleea Zorilor nr.12

Modernizat

22.

AP. nr. 36

Calea Natională nr.55, spate Util

Modernizat

23.

AP. nr. 40

Str. Pacea nr.59 sc. C

Modernizat

24.

AP. nr. 43

Str. I. Traian nr.28, sc.A

Nemodernizat

25.

AP. nr. 46

Str. I. Traian nr. 52, PT Grivița

Modernizat

26.

AP. nr. 47

Calea Natională nr.35

Modernizat

27.

AP. nr. 47

Calea Natională nr.12-spate fost cămin Mecanex

Nemodernizat

28.

AP. nr. 47

Str. A. Adamiu-foste cămine Condacia

Nemodernizat

29.

AP. nr. 49

Str. Bucovina nr.16 sc. B

Nemodernizat

30.

AP. nr. 50

B-dul G.Enescu nr.9 sc. B

Nemodernizat

31.

AP. nr. 52

Calea Natională nr.57

Modernizat

32.

AP. nr. 57

Str. Viilor nr.5 sc.B

Modernizat

33.

AP. nr. 59

Calea Natională nr.8

Nemodernizat

34.

AP. nr. 65

Str. Armeana nr.4

Nemodernizat

35.

AP. nr. 71

Str.Gh.Filipescu nr.3-5

Modernizat

36.

AP. nr. 72

Str.Gh.Filipescu nr.13A

Modernizat

37.

ANL Bucovina

aleea Gen. Alexandru Ioanițiu

Modernizat

38.

ANL Cișmea

str. Dumitru Pompeiu

Nemodernizat

39.

Parc Curcubeului

incintă parc -față Școala nr. 13

Modernizat

40.

Zona de recreere

Vârnav

Str. Varnav-lateral Parc M. Eminescu

Modernizat

41.

Parc Sucevei

incinta parc

Modernizat

42.

Parc Tineretului

incinta parc-spate biserica „Izvorul Tămăduirii”

Modernizat

43.

ANL Cismea

str. Gen. Leonard Mociulschi nr. 2--zona case tineri

Nemodernizat

44.

Parc M Eminescu

Incintă parc la iesire P-ta Viilor

Modernizat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

ANEXA NR.2 LA HCL NR. 208 DIN 30.07.2020

Lista spațiilor de joacă pentru care se eliberează autorizația de funcționare

Nr. crt.

Amplasament

Tip

Denumirea producatorului de echipamente

Anul achiziționării echip.sau lucrărilor

Denumirea organismului de certificare desemnat

Număr certificat de tip

Denumire operator amenajare spațiu de joacă

Nr. asoc. de proprie-ari sau zonare

Adresa

1.

AP .nr. 1

Aleea Unirii nr.12

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435

/24.01.2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2.

AP .nr. 4

Str. St. Luchian nr. 4

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

3.

AP .nr. 7

Aleea Primaverii nr. 2

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2010

ISCIR CERT SA

099-1102/

14.12.2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

4.

AP .nr. 8

Str. St. Luchian- spate

Scoala nr.4

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435/2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

5.

AP. nr. 9

Str. Prieteniei nr. 4

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

6.

AP .nr. 11

Str. C.Tomoroveanu-Turn Apă

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102 /2007

DSPSA

7.

AP. nr. 12

Str. Sucevei nr.7

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435 /24.01.2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

8.

AP. nr. 14

Str. St. Luchian nr.18

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

S.C Dupex SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

003-435/2017

9.

AP. nr. 15

PT Teilor nr.1 -str. Pacea

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435/2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

10.

AP. nr. 18

Aleea Parcului nr.10, sc. B

Modernizat

S.C Dupex SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

003-435/2017

DSPSA

S.C Lavitex Prod SRL

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

11.

AP. nr. 21

Aleea Arcului nr. 4, sc. B

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

12.

AP. nr. 23

Aleea Scurta nr.2sc.B

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

13.

AP. nr. 23

Aleea Nucului nr. 5

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435 /2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

14.

AP. nr. 26

Aleea Cinema- spate biserica „Buna Vestire”

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2010

ISCIR CERT SA

099--1102/

2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

15.

AP. nr. 27

Aleea Curcubeului- Școala nr.16

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

16.

AP. nr. 29

Aleea T.Calimachi nr.9, sc. C

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2010

ISCIR CERT SA

099-1102 /2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

17.

AP. nr. 30

Aleea T.Crudu nr.7

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2010

ISCIR CERT SA

099-1102/

2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

18.

AP. nr. 31

Scuar P-ta Viilor

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

19.

AP. nr. 33

Aleea Constantin Gane nr.6

Modernizat

S.C Dupex SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

003-435/2017

DSPSA

20.

AP. nr. 33

Aleea Constantin Gane nr.14

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

21.

AP. nr. 35

Aleea Zorilor nr.12

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2011

ISCIR CERT SA

123-435 /24.01.2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

22.

AP. nr. 36

Calea Națională nr.55, spate Util

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

23.

AP. nr. 40

Str. Pacea nr.59 sc. C

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

24.

AP. nr. 43

Str. I. Traian nr.28, sc.A

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

25.

AP. nr. 47

Calea Națională nr.35

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2009

ISCIR CERT SA

099--1102/

14.12.2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

26.

AP. nr. 47

Calea Națională nr.12-spate fost cămin Mecanex

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

27.

AP. nr. 47

Str. A. Adamiu-foste cămine Condacia

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

28.

AP. nr. 49

Str. Bucovina nr.16 sc. B

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

29.

AP. nr. 50

B-dul G.Enescu nr.9 sc. B

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

30.

AP. nr. 52

Calea Națională nr.57

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2012

ISCIR CERT SA

123-435

/24.01.2011

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

31.

AP. nr. 57

Str. Viilor nr.5 sc.B

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2009

ISCIR CERT SA

099--1102/

14.12.2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

32.

AP. nr. 59

Calea Națională nr.8

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

33.

AP. nr. 65

Str. Armeana nr.4

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

34.

AP. nr. 71

Str.Gh.Filipescu nr.3-5

Modernizat

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

2010

ISCIR CERT SA

099--1102/

14.12.2009

S.C. DFS Center Group SRL Pitești

35.

AP. nr. 72

Str.Gh.Filipescu nr.13A

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

36.

ANL

Bucovina

Aleea Gen. Alexandru loanițiu

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA Simtex-OC

004-435/2017

DSPSA

S.C Art Decor SRL

2018

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

SC Raioch Play SRL

37.

ANL Cișmea

str. Dumitru Pompeiu

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

38.

Parc Curcubeului + extindere

incintă parc -față Școala nr.

13                   ’   ’

Modernizat

S.C Dupex SRL SC Platerom SRL

2014+ 2017 (extindere)

ISCIR CERT SA,-

Dupex+

ISCIR CERT SA,-Platerom

052-102/2007

+

129-435/2011

S.C Cornel Floors SRL+ DSPSA ( la extindere spatiu)

39.

Parc joacă Vârnav

Str. Varnav-lateral Parc M. Eminescu

Modernizat

S.C Art Decor SRL

2014

ISCIR CERT SRL

152-435/2014

S.C. Victor

Construct SRL

40.

Parc Sucevei

incinta parc

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

41.

Parc

Tineretului

incinta parc-spate biserica „Izvorul Tămăduirii”

Modernizat

S.C Lavitex Prod SRL

2017

RINA SIMTEX-OC

004-435/2017

DSPSA

42.

ANL Cismea

str. Gen. Leonard Mociulschi nr. 2--zona case tineri

Nemodernizat

S.C Dupex SRL

2007+2008

ISCIR CERT SA

052-1102/2007

DSPSA

43.

Parc M.

Eminescu

Incintă parc la iesire P-ta Viilor

Modernizat

S.C Fraicom SRL

2014

ISCIR CERT SRL

149-435/2014

SC Flash Lighting Service S.A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu

Secretar general, Ioan Apostu

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 208 DIN 30 IULIE 2020

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE A LOCURILOR DE JOACĂ DIN

MUNICIPIUL BOTOȘANI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Anexa 3 la Hotărârrea nr.


CF: 3372882


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Unirii nr. 12-Asociația de Proprietari nr.1

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiui Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Complex de joacă cu tobogan elicoidal tubular

1

Complex de joacă cu tobogan drept deschis

1

Tobogan drept deschis cu scara de agățat

1

Tobogan drept deschis cu scara cu trepte

2

Echipament pentru joc tip autobuz

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe Aleea Unirii - vizavi Grădinița cu program prelungit nr. 14 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iama

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882


Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Ștefan Luchian nr. 4 -Asociația de Proprietari nr.4

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” ș\ a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de

oacă:

Denumire

buc

Complex joaca cu 2 turnulețe și 3 tobogane

1

Complex joaca cu 1 turnuletși 1 tobogan

1

Cățătătoare

1

Șotron din tartan

1

Nisipar

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Balansoar pe traversă din lemn cu 2 posturi

1

Balansoar pe 2 arcuri și figurine

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe str. Șt. Luchian - zona spate Stadion și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Primăverii nr. 2 -Asociația de Proprietari nr.7

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Balansoar pe arcuri cu trei posturi

1

Figurină pe un arc

4

Complex de joacă cu tobogan drept și scara de agațat

1

Complex de joacă cu tobogan drept, cu scara cu trepte

1

Echipament pentru joc tip barca

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe Aleea Primăverii nr. 2 - zona spate IIRUC și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până Ia.....................

De Ia..........................

Până la.....................

De la..........................

Până ia.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până Ia.....................

Până la.....................

Până la.....................

J».....CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. Ștefan Luchian (spate fosta Școala nr. 4), Asociația de Proprietari nr.8

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Complex de joacă cu tobogan drept și scara de agațat

1

Tobogan drept deschis cu scara cu trepte

1

Echipament tip Căsuță joc pentru nisip

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe un amplasament cu intrare din str. Ștefan Luchian nr. 38- spate fosta Școala nr. 4 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până Ia.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De ia..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De Ia..........................

De ia..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. Prieteniei nr. 4, Asociația de Proprietari nr.9

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele baby

1

Complex dejoacă cu un turnuleț, cu 1 tobogan drept și unui elicoîdal

1

Balansoar pe traversă din lemn cu 2 posturi

1

Figurină pe un arc

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe un amplasament cu intrare din str. Vârnav, spate bloc str. Prieteniei nr. 4- lateral Liceu Electrocontact și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. Colonel V. Tomoroveanu-vizavi Turn Apă, Asociația de Proprietari nr. 11

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement1’ și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Balansoar cu 2 posturi și traversă metalică

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Tobogan simplu drept

1

Masa sah cu 4 scăunele

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe un amplasament cu intrare din str. Col. V. Tomoroveanu- vizavi Turn Apă și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până ia.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Sucevei 7, Asociația de Proprietari nr.12

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:_________

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 posturi

1

Figurină pe un arc

2

Complex dejoacă cu tobogan drept și scara cu trepte

1

Echipament tip Căsuță joc

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat între blocurile str. Sucevei nr. 9 si str. Sucevei nr. 5 si este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. Ștefan Luchian nr. 18, Asociația de Proprietari nr. 14

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Balansoar cu 2 posturi și traversă metalică

2

Leagăn cu banca

1

Legăn cu 2 scăunele

1

Tobogan simplu drept

1

Masă de șah cu 2 bănci

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat in fata blocului str. Ștefan Luchian nr.18 cu intrare din str. Armoniei si este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar,

Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până Ia.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Pacea/PT Teilor 1 -Asociația de Proprietari nr.15

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” ș\ a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiu! Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Balansoar pe 2 arcuri cu 2 posturi si figurine

1

Figurină pe arc

2

Complex dejoacă cu tobogan eiicoidal tubular

1

Complex de joacă cu tobogan drept deschis

1

Tobogan drept deschis cu scara de agățat

1

Tobogan drept deschis cu scara cu trepte

2

Echipament pentru joc tip autobuz

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe str. Pacea, lângă Punct Termic Teilor 1-spate hotel Premier și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Xleavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


__                         CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Aleea Parcului nr. 10, Asociația de Proprietari nr. 18

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement11 și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:______________________________

Denumire

buc

Balansoar pe arcuri cu doua posturi si figurina

1

Balansoar cu 2 posturi cu traversa de lemn

1

Complex de joaca cu tobogan drept și leagăn cu două scăunele tip baby

1

Figurină pe un arc

2

Leagăn cu 2 scăunele

1

Tobogan simplu drept

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat in fata blocului Aleea Parcului nr. 10, sc. B- vizavi de Punct Termic și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până ia.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Aleea Arcului nr. 4, sc. B , Asociația de Proprietari nr. 21

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement" și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Balansoar cu 4 posturi cu traversa din lemn

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Leagăn cu bancheta

1

Carusel cu 6 posturi

1

Nisipar

1

Masă de șah cu 4 scăunele

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe Aleea Arcului la intersecție cu str. O. Băncilă si este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Aleea Scurtă nr. 2, sc. B , Asociația de Proprietari nr. 23

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Balansoar cu 2 posturi cu traversa metalica

1

Leagăn cu bancheta

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Carusel cu 6 posturi

1

Nisipar

1

Tobogan simplu drept

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în față bloc Aleea Scurtă nr. 2 , sc. B și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Aleea Nucului nr. 5 , Asociația de Proprietari nr. 23

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement" și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul de joacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Complex dejoacă cu tobogan drept deschis

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spate bloc Aleea Nucului nr. 5, sc. A și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până ia.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De ia..........................

De la..........................

De ia..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Cinema , Asociația de Proprietari nr. 26

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă;

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Măsuță joc cu 6 scăunele

1

Figurină pe un arc

1

Complex de joacă cu tobogan drept cu scara de agatat

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe Aleea Cinema, spate Biserica „Buna Vestire” și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar,

Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CR 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Curcubeului, Asociația de Proprietari nr. 27

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

2

Balansoar

2

Tobogan simplu

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe Aleea Curcubeului -spate Școala nr. 16 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Teodor Callimachi nr. 9, sc. C -Asociația de Proprietari nr. 29

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Balansoar pe arcuri cu trei posturi si figurine

1

Figurină pe un arc

4

Complex de joacă cu tobogan tubular drept

1

Complex dejoacă cu tobogan drept deschis și scara de agatat

1

Echipament pentru joc tip barca

1

Căsuță joc pentru nisip

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în spate bloc Aleea T. Callimachi nr. 9, sc. C și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Tiberiu Crudu nr. 3 , Asociația de Proprietari nr. 30

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Balansoar

1

Măsuță joc cu banchetă

1

Figurină pe un arc

2

Complex de joacă cu tobogan drept cu scara de agățat

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe Aleea Tiberiu Crudu nr. 3, spate Punct Termic Rotunda și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00-vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Scuar Viilor- Asociația de Proprietari nr. 31

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Tobogan simplu

1

Rotativa

1

Nisipar

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Complex fitness

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în incintă Scuar Viilor -lângă Piața Viilor (Mică) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iama

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavlzarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Constantin Gane nr. 6 , Asociația de Proprietari nr. 33

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Complex de joaca cu tobogan drept și leagăn cu două scăunele tip baby

1

Balansoar cu 4 posturi cu traversa din lemn

1

Balansoar pe arcuri cu doua posturi si figurina

1

Tobogan simplu

2

Carusel

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe între blocurile Aleea Constantin Gane nr. 6 și Constantin Gane nr. 8 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până ia.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF:3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Aleea Constantin Gane nr. 14 sc. A , Asociația de Proprietari nr. 33

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul sociai în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Carusel cu 4 posturi

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat lângă blocul Aleea Constantin Gane nr. 14 șî este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurei Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Zorilor nr.12 , sc. C -Asociația de Proprietari nr. 35

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă: _______

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

1

Complex de joacă cu tobogan tubular elicoida!

1

Complex dejoacă cu tobogan drept deschis

1

Echipament pentru joc tip autobuz

1

Echipament de joaca tip casuta

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în spate bloc Aleea Zorilor nr. 12 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un ant cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De ia..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De ia..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Aprodu Purice -Asociația de Proprietari nr.36

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Complex de joaca cu turnuleț și 2 tobogane

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Balansoar pe 2 arcuri

1

balansoar cu traversa lemn

1

Figurină pe arc

1

Șotron din tartan

t        —                 _______________„ —„ _ —,                                  __ — —. ——...

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit cu intrare din str. Aprodu Purice -zona spate magazin Util-Calea Națională nr.55 si este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De ia..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE


Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Aleea Pacea nr. 2, sc. F -Asociația de Proprietari nr.40

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de

oacă:

Denumire

buc

Complex joaca cu 2 turnulețe și 3 tobogane

1

Complex joaca cu 1 turnuleț și 1 tobogan

1

Cățătătoare

1

Șotron din tartan

1

Nisipar

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Balansoar pe traversă din lemn cu 2 posturi

1

Balansoar pe 2 arcuri și figurine

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe Aleea Pacea nr. 2 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. împărat Traian nr. 28,sc. A , Asociația de Proprietari nr. 43

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Măsuță joc cu 2 scăunele

1

Balansoar cu 2 posturi

1

Figurina pe arc

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spatele blocului str. împărat Traian nr. 28, sc. A și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Calea Națională nr. 35 , Asociația de Proprietari nr. 47

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul sociai în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Leagăn Baby cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

2

Complex dejoacă cu tobogan drept deschis

1

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spatele blocului Calea Națională nr. 35 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Calea Națională nr. 12 , Asociația de Proprietari nr. 47

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Tobogan

1

Balansoar

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spatele blocului Calea Națională nr. 12 ( fost cămin Mecanex) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882


Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Adrian Adamiu , Asociația de Proprietari nr. 47

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

3

Tobogan simplu

1

Balansoar cu 2 posturi

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe între blocurile str. Adrian Adamiu nr. 10 și nr. 12 (cămine) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Bucovina nr. 16, sc, B , Asociația de Proprietari nr. 49

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiu! Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă;_____________________________

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

Balansoar cu 2 posturi

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Tobogan simplu drept

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spate bloc str. Bucovina nr. 16, sc. B și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare; 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CR 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: B-dul George Enescu nr. 9, Asociația de Proprietari nr. 50

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Tobogan simplu

2

Balansoar cu 2 posturi

2

Rotativa cu 6 posturi

1

Aparat fîteness cu un post

1

Aparat fitness cu 6 posturi

1

Masa șah

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în fața blocului B-dul G. Enescu nr. 9. și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882


Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Calea Națională nr. 57 , Asociația de Proprietari nr. 52

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Figurină pe arc cu 4 posturi

1

Figurină pe un arc

2

Complex de joacă cu tobogan drept tubular

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spatele blocului Calea Națională nr. 57 ( zona fosta Administrație a Taberelor) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea*. Aleea Mihail Kogălniceanu , Asociația de Proprietari nr. 57

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” ș\ a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiu! Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Figurină pe arc cu 4 posturi

1

Figurină pe un arc

2

Complex de joacă cu tobogan drept tubular

1

Măsuță joc cu banchetaă

1

Căsuță joc

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe Aleea Kogălniceanu în spatele blocului str. Viilor nr. 5, sc. B și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara 08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De Ia..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Calea Națională nr. 8 , Asociația de Proprietari nr. 59

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Complex pe structura din plastic reciclat tip Rainbow cu tobogan simplu și hinta baby

1

Figurina pe arc

2

Balansoar cu 2 posturi

1

Măsuță joc cu 2 scăunele

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în spatele blocului Calea Națională nr. 8 ( zona fosta cantină Electrocontact) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00-vara

08,00-12,00; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Armeană nr. 4 , Asociația de Proprietari nr. 65

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Tobogan

Figurina pe arc

2

Balansoar cu 2 posturi

1

Nisipar

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în zona blocului str. Armeană nr. 4 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: str. Gheorghe Filipescu nr. 3~5 Asociația de Proprietari nr. 71

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” ș\ a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele

1

Complex de joaca cu tobogan tubular drept și scări cu trepte

1

Figurine pe arc cu 1 post

3

Figurine pe arc cu 4 posturi

1

Masa șah cu scăunele

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat pe între blocurile str. Filipescu nr. 3-5 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: str. Gheorghe Filipescu nr. 13 , Asociația de Proprietari nr. 72

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu două scăunele baby

1

Măsuță joc cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc

1

Complex dejoacă cu un turnuleț și un tobogan spirala

1

Balansoar pe traversă din lemn cu 2 posturi

1

Șotron din tartan

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit pe un amplasament situat în fața blocului str. , Gheorghe Filipescu nr. 13, sc. B și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până ia.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: ANL Bucovina

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement" și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente de

oacă:

Denumire

buc

Complex joaca cu 2 turnulețe și 3 tobogane

1

Complex joaca cu 1 turnuletși 1 tobogan spirală

1

Cățătătoare

1

Șotron din tartan

1

Nisipar

1

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Figurină pe un arc cu un post

2

Balansoar pe traversă din lemn cu 2 posturi

1

Balansoar pe 2 arcuri și figurine

2

Activitatea se va desfășura în spațiu! împrejmuit situat pe aleea Gen. Alexandru loanițiu din cartier ANL Bucovina și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De ia..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: ANL Cișmea J

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediu! social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Tobogan simplu

2

Balansoar

3

Figurină pe un arc cu un post

2

Cos baschet

-■ *_____________________ _______-■ ___- — — _

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe str. Dumitru Pompeiu din cartier ANL Cișmea și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare; 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până Ia.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: ANL Cișmea -extindere cartier

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

2

Tobogan

1

Balansoar

2

Nisipar

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe str. Gen. Leonard Mociulschi nr. 2 din zona case pentru tineri din cartier ANL Cișmea si este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/2010.

Orar de funcționare: 08,00-13,00; 16,00-21,00 - vara

08,00-12,00 ; 15,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea: Parc Sucevei

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement”și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dejoacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Tobogan drept

1

Balansoar cu 2 posturi cu traversă lemn

1

Figurină pe un arc cu un post

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în incintă Parc Sucevei și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00- 21,00 - vara

08,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Parc Curcubeului

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul sociai în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul dejoacă compus din următoarele echipamente dej

oacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Babyt cu 2 scăunele

1

Complex dejoacă cu turnulețe și tobogane

1

Tobogan drept

1

Balansoar cu traversă lemn

1

Figurină pe un arc cu un post

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în incintă Parc Curcubeului-față Școala nr. 13 și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00- 21,00 - vara

08,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu dejoacă pentru copii

Denumirea'. Parc Tineretului

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” ș\ a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul sociai în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru

spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de

oacă:

Denumire

buc

Leagăn cu 2 scăunele

1

Leagăn Baby, cu 2 scăunele

1

Tobogan drept

1

Balansoar cu traversă lemn

1

Figurină pe un arc cu un post

2

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în incintă Parc Tineretului ( zona biserică) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00- 21,00 - vara

08,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar,

Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Parc joacă str. Vârnav

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul social în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Echipament BOARD-RIDER

1

Mese sah

4

Ansamblu joacarcatarare, alunecare

1

Echipament navigație

1

Echipament basket

2

Cataratoare piramida

1

Complex joaca

1

Balansoar pe arc

14

Echipament joaca pentru nisip

1

Statie anvelope

1

Perete catarare

1

Excavator

3

Catarare-omida

1

Leagan baby

2

Punct de observare

1

Ansamblu tobogan clasic

1

Cataratoare-banana

1

Casuta joaca-catarare

1

Leagan 2 locuri

3

complex dejoacă cu .2 turnuri

1

Balansoare arc 2 locuri

2

Aparate fittness

4

Ansamblu castel

1

Balansoar cadru lemn

2

Balansoar cu arc

2

Fileu badminton

1


CF: 3372882

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat pe str. Vârnav-lateral parc Mihai Eminescu și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,30-13,30; 15,30-21,00 - vara

09,00—18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De Ia..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................


CF: 3372882

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr.....................din.........................

Spațiu de joacă pentru copii

Denumirea: Parc Mihai Eminescu

în baza prevederilor HG nr. 435/ 2010 „privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement” și a prevederilor HCL nr. 293/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de joacă din municipiul Botoșani, Primăria municipiului Botoșani, cu sediul sociai în Piața Revoluției nr. 1, emite autorizația de funcționare pentru spațiul de joacă compus din următoarele echipamente de joacă:

Denumire

buc

Carusel

2

Balansoar

2

Tobogan

1

Activitatea se va desfășura în spațiul împrejmuit situat în incintă Parc Mihai Eminescu (zona movilă) și este prevăzut cu panouri de informare, conform prevederilor HG nr. 435/ 2010.

Orar de funcționare: 08,00- 21,00 - vara

08,00-18,00 - iarna

Prezenta autorizație este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire

Primar, Cătălin Mugurel Flutur

Neavizarea pentru prelungire, atrage anularea Autorizației de funcționare

Valabil:

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

Până la.....................

De la..........................

De la..........................

De la..........................

De [a..........................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................

Până la.....................