Hotărârea nr. 207/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botosani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale (Publicarea pe site: 07 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului

Botoșani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru

instituirea unor măsuri fiscale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani, Cătălin Mugurel Flutur, Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe și Direcției Economice, înregistrat cu nr.14453/16.03.2020 privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate la Direcției taxe și impozite locale, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

având în vedere necesitatea sprijinirii contribuabililor în urma măsurilor de restricție aplicate în urma instituirii stării de urgență pe teritoriul României decretate potrivit legii,

în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 14 mai 2020;

în temeiul art. 139 alin.( 3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare de plată principale datorate bugetului local, restante la 31 martie 2020, cu condiția achitării integrale a obligațiilor de plată detaliate în procedura de acordare, până la data de 15 decembrie 2020.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Impozite și Taxe, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 207

ROMÂNIA

Anexa la HCL nr. 207 din 30.07.2020


JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Procedura de acordare

a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, potrivit O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

I.     Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezenta procedură se aplică pentru debitorii - personae fizice, persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, asociații și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sau entități fără personalitate juridică și instituții publice - care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoșani.

 • (2) Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală;

 • c) obligații bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil , în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusive;

 • d) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscal, aferente perioadelor fiscal de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

 • (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 martie 2020 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

 • II. Obiectul facilităților fiscale

Art.2. Facilitățile fiscale care fac obiectul acestei proceduri sunt:

 • a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020;

 • b) anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020.

 • III. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Art.3. Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulative următoarele condiții :

 • a) toate obligațiile de plată principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local, ca urmare a faptului că declarațiile fiscale nu au fost depuse de debitor;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) - c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • IV. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă

Art.4. Accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data de punerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art.3 lit.b)-d).

 • V. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată

Art.5. Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art.3 lit.b) - d).

 • VI. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere

Art.6. (1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal local, cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr..69/2020, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art.22 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la termenul prevăzut la art.156 alin.(1) din aceeași lege;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • (2) Prin derogare de la art.105 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a O.U.G. nr.69/2020, în scopul acordării anulării prevăzute la art.4, organul fiscal local ia în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.

 • VII. Procedura de acordare a amânării la plată a accesoriilor

 • Art.7. (1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal local cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art.3 lit.d);

 • (2) Notificarea (formular anexa nr.1) se depune la registratura Direcției Impozite și Taxe sau se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 • (3) După primirea notificării, organul fiscal local verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art.3-6. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal local îl îndrumă potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală.

 • (4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, organul fiscal local eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

 • (5) Organul fiscal local are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art.3 - 6, întocmind în acest sens un proces-verbal de punere de acord (formular anexă nr.2).

 • (6) În baza notificării, Direcția Impozite și Taxe emite și comunică debitorului Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii (formular anexă nr.3);

 • (7) Pentru debitorii care au depus notificări și s-a emis decizia de amânare la plată se au în vedere următoarele:

 • a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, pentru obligațiile accesorii amânate la plată;

 • b) nu se efectuează stingerea obligațiilor accesorii amânate la plată până la soluționarea cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care nu se depune de către debitor cererea de anulare.

 • (8) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, organul fiscal local emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii (formular anexă nr.4)

 • (9) Decizia de amânare la plată a accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare din următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

 • b) la data de 15 decembrie 2020, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (10) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin.(1), toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei proceduri și care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

 • (11) Prin derogare de la prevederile art.236 din Legea nr.207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit alin.(1) și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data intrării în vigoare a OUG nr.69/2020, de către organul de executare fiscal, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării..

Procedura de acordare a anulării acesoriilor

Art.8. (1) Pentru a beneficia de anularea acesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, debitorii - persoane juridice, persoane fizice, asociații, instituții, sau entități fără personalitate juridică - inclusiv cei care au notificat organul fiscal cu intenția de depunere a cererii de anulare, trebuie să depună, la Direcția Impozite și Taxe, o cerere (formular anexă nr.5), dacă îndeplinesc cumulativ și în mod corespunzător condițiile din prezenta procedură. (2) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei proceduri în oricare dintre situațiile prevăzute la art.3 -6, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.        (3)

Compartimentul de specialitate din Direcția Impozite și Taxe va întocmi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, referatul cu propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, care se va viza juridic și va fi supus spre aprobarea Primarului Municipiului, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte prin hotărâre a Consiliului Local.

 • (4) În baza referatului aprobat și a cererii de anulare a accesoriilor, Direcția Impozite și Taxe emite ”Decizia de anulare a accesoriilor” (formular anexă nr.6) sau ”Decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor” (formular anexă nr.7).

 • (5) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază contribuabilul, potrivit art.9 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

 • VIII. Dispoziții finale

Art.9. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către Direcția Impozite și Taxe în două exemplare, din care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de emitent.

Art.11. În vederea depunerii notificării, organul fiscal competent înștiințează și îndrumă contribuabilii care înregistrează obligații bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală.

Art.12. (1) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.69/2020 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și 15 decembrie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor, potrivit prevederilor art.3 - 6 din prezenta procedură, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de aceste articole, dar doresc și menținerea eșalonării la plată. (2) Debitorii care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.69/2020 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și 15 decembrie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data de 15 decembrie 2020. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data intrării în vigoare a O.U.G. nr.69/2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art.13. Facilitățile fiscale prevăzute în prezenta procedură își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

 • a) în cazul desființării actului administrative fiscal în procedura de soluționare a contestației, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrative fiscal;

 • b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art.7, alin.(4), organul fiscal local constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

Art.14. Formularele anexă nr.1 - 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

NOTIFICARE

asupra intenției de a beneficia de anularea unor obligații accesorii

Subsemnatul(a).........................................................1 Subscrisa ................................................................,

C.I.F.*   ..................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...............................,   județul

............................................, codul poștal ................., municipiul/orașul/comuna......................................, satul/sectorul.................................., str. ......................................................................, nr........., bl...........,

sc.       .......,       et.       ......,       ap       ........,       tel./fax       ..................................,       e-mail

......................................................................                                                      reprezentată           prin.................................

................................................................2 în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acționar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ............................., județul

............................................, codul poștal ..................., municipiul/orașul/comuna....................................., satul/sectorul .................................., str......................................................................., nr........., bl...........,

sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr. ..............,

C.I.F.*) , în conformitate cu prevederile OUG nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a HCL nr..../.............. privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani vă notific asupra intenției de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 și solicit amânarea la plată a accesoriilor în vederea achitării integrale a debitului restant și a celorlalte datorii scadente care nu fac obiectul anulării.

Data


Semnătura

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ..........................................

Nr............/...............

PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD încheiat astăzi,......./......./.............., la sediul unității fiscale

Subsemnatul(a),.............................., având funcția de.......................în cadrul Compartimentului

......................................................................,  am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Decizia de amânare la plată a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020/Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii nr...........din data de .........................

Drept urmare, am constatat că .....................................3) figurează în evidența fiscală la data de

............................                   cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților fiscale prevăzute de OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și în HCL nr......

din....................:

Nr. crt.

Denumirea accesoriilor aferente obligațiilor  de

plată

Suma-lei

Alte mențiuni: ...............................................................................................

Obiecțiile contribuabilului: .............................................................................

Contribuabil,                            Avizat

................. Șeful Compartimentului

Întocmit

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele


Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală


Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală


În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr........./...............privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani,

având în vedere Notificarea nr...............          din data de .........................., înregistrată la organul

fiscal cu nr...............din data de ..........................,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedura din anexa la HCL nr.............../..........................,

se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea accesoriilor aferente obligațiilor de

plată

Suma-lei

Termenul maxim de valabilitate a amânării la plată - 15.12.2020.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele

Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală

Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală

În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr........./...............privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, vă comunicăm că Decizia de amânare a obligațiilor fiscal accesorii nr..........din data

de...................se modifică după cum urmează:

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare de plată principale restante la 31 martie 2020, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea accesoriilor aferente obligației de

plată

Suma-lei

Termenul maxim de valabilitate a amânării la plată - 15 decembrie 2020.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

CERERE DE ANULARE A ACCESORIILOR ÎN CAZUL OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE LA 31 MARTIE 2020

Subsemnatul(a).........................................................4 5 Subscrisa ................................................................,

C.I.F.*   ..................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ...............................,   județul

............................................, codul poștal ................., municipiul/orașul/comuna......................................, satul/sectorul.................................., str......................................................................., nr........., bl...........,

sc.       .......,       et.       ......,       ap       ........,       tel./fax       ..................................,       e-mail

...................................................................... reprezentată           prin................................. ................................................................2) în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar/acționar unic/asociat/ administrator/împuternicit cu domiciliul în ROMÂNIA/ ............................., județul

............................................, codul poștal ..................., municipiul/orașul/comuna....................................., satul/sectorul .................................., str......................................................................., nr........., bl...........,

sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr. ..............,

C.I.F.*)......................................., în conformitate cu prevederile OUG nr.69/2020 pentru modificarea și

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și a HCL nr......./....................., solicit :

a) - anularea accesoriilor în sumă totală de..................lei, aferente obligațiilor bugetare

principale restante la data de 31.03.2020.

Declar că am depus toate declarațiile de impunere, prevăzute de lege, pentru bunurile impozabile pe care le am în proprietate sau în folosință și pentru taxa specială de salubrizare.

Declar că am achitat integral toate obligațiile de plată care s-au constituit în condiții pentru aprobarea anulării, prevăzute în procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Botoșani din anexa la HCL nr......../...................., fapt pentru care depun, în copie, următoarele documente doveditoare:

Data


Semnătura

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele

Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele

Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală

Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală

În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr........./...............privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedura din anexa la HCL nr.............../..........................,

se emite următoarea decizie:

Se acordă anularea accesoriilor, aferente obligațiilor de plată principale restante la 31 martie 2020, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea accesoriilor aferente obligațiilor de

plată

Suma -lei

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele


Datele de identificare ale împuternicitului

Denumirea/Numele și prenumele


Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală


Adresa: .....................

Codul de identificare fiscală


În temeiul prevederilor OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și ale HCL nr........./...............privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul

obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani,

având în vedere cererea dumneavoastră nr...........din data de..................., înregistrată

la Direcția Impozite și Taxe cu nr..........din data..................

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedura din anexa la HCL nr.............../..........................,

se respinge cererea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

1

Se completează în cazul persoanelor fizice;

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc.

2

Se completează în cazul persoanelor juridice.

3

Se menționează denumirea/numele și prenumele contribuabilului.

4

Se completează în cazul persoanelor fizice;

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc.

5

Se completează în cazul persoanelor juridice.