Hotărârea nr. 205/2020

HOTĂRÂRE Privind premierea elevilor care au obtinut rezultate deosebite in educatie, prin obtinerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Natională, sesiunea 2020, precum si a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10 (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului consilier Cosmin Ionuț Andrei privind premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10, precum și propunerea formulată de domnul consilier Marius Leonardo Oroșanu,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și a Serviciului Centrul Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie 2019,

în baza dispozițiilor art.7 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.70/2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului pentru anul 2020,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 27.000 lei pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10.

(2) Valoarea premiului va fi de 1000 lei net pentru fiecare elev care au obținut media 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, suma necesară fiind de 21 x 1.000 = 21.000 lei.

(3) Valoarea premiului va fi de 500 lei net pentru fiecare elev care care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10, suma necesară fiind de 12 x 500 = 6.000 lei.

Art. 2 Sumele alocate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4 la HCL nr. 194 din 14.07.2020 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 - poziția nr. 17 ”Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite în educație, prin obținerea mediei 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv media 10 la Evaluarea Națională, sesiunea 2020, precum și a elevilor care au absolvit cursurile gimnaziale cu media 10”.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                      Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 205