Hotărârea nr. 204/2020

HOTĂRÂRE Privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botosani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race” (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race”,

având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcției Economice și a Serviciului Centrul Informații Cetățeni, precum și raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 7 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 70/2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului pentru anul 2020,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Alocarea sumei de 10.000 lei în vederea promovării imaginii municipiului Botoșani prin participarea domnului Rotariu Iulian la evenimentului Sportiv ”Ultra Bolivia Race”.

Art. 2 Suma alocată la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 35 la HCL nr. 70 / 20 februarie 2020 privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2020, poziția 16 ” Cheltuieli de promovare ” și va fi folosită pentru plata taxei de înscriere, echipamente, transport, etc.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Rotariu Iulian va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu                  Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 iulie 2020

Nr. 204