Hotărârea nr. 203/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Eltrans S.A. Botosani (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Eltrans S.A ,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 2871 din 09.07.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT 2870 din 09.07.2020, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Eltrans S.A. , precum și rapoartul de avizare al comisiei de Specialitate al Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin.(1) precum și art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 Se aprobă rectificare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a S.C. Eltrans S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Eltrans S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 203

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 203 DIN 30 IULIE 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ELTRANS S.A.

Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

s c “ELTRANS" s.a.

-BOTOȘANI-


ANEXA Nr. 1


Rectificat I pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2020

Propuneri rectificare 2020

%

Estimări an N + 1 2021

Estimări an N + 2

2022

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

9.964,00

11.048,00

110,88

10.700,00

11.000,00

1,07

1,03

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9.964,00

11048,00

110,88

10.700,00

11.000,00

1,07

1,03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare

4

20,00

20,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

9.699,00

10783,00

111,18

10.552,00

10.609,00

1,09

1,01

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

9.694,00

10778,00

111,18

10.550,00

10.607,00

1,09

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

2.131,00

2635,00

123,65

3.169,00

1.200,00

1,49

0,38

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

328,00

294,00

89,63

111,00

2.080,00

0,34

18,74

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.112,00

7682,00

108,01

7.145,00

7.200,00

1,00

1,01

CO

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

6.649,00

6649,00

100,00

6.680,00

6.735,00

1,00

1,01

CI

ch. cu salariile

13

5.782,00

5782,00

100,00

5.800,00

5.850,00

1,00

1,01

C2

bonusuri

14

867,00

867,00

100,00

880,00

885,00

1,01

1,01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

219,00

219,00

100,00

220,00

220,00

1,00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

244,00

244,00

100,00

245,00

245,00

1,00

1,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

123,00

167,00

135,77

125,00

127,00

1,02

1,02

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

20

5,00

5,00

100,00

2,00

2,00

0,40

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

265,00

265,00

100,00

148,00

391,00

0,56

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

265,00

265,00

0,00

148,00

337,00

0,56

0,00

1

Rezerve legale

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

265,00

265,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

25,26,27, 28, 29

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Participarea salariaților Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JL_

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

169,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00-

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget - subvenții pentru investitii

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

127,00

105,00

0,83

105,00

105,00

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

127,00

105,00

0,83

105,00

105,00

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

4,36

5,28

1,21

5,30

5,35

1,22

1,01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

3,79

4,59

1,21

4,60

4,64

1,21

1,01

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

78,46

105,22

1,34

101,90

104,76

1,30

1,03

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

54

973,40

976,01

1,00

986,17

964,45

1,01

0,98

8

Plăți restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

35,00

31,00

0,89

30,00

28,00

0,86

0,90

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director genera


Contabil șef Vioricaarianciuc


ANEXA2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Realiza t an (2018)

Prevederi an precedent

Prevederi an curent

Propuneri an curent (N) - 2020

Aprobat

Preli-minat/ Realizat

Aprobat 2020

realizat la

31.05.2 020

propuneri rectificar e2020

9 = 8/5*100

10 = 8/6a*10 0

din care:

conform HCL

conform Hotărârii CA. n

conform HCL

conform Hotărârii

C.A. n

Trim I

Trim II

Trim III

Total an lld=8

1

2 1

3

3a

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11a

11b

11c

Ud

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

7305

8023

8023

7795

9964

9964

3486

11048

141,73

110,88

2247

4285

7650

11048

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

7305

8021

8021

7795

9964

9964

3486

11048

141,73

110,88

2247

4285

7650

11048

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

7116

7332

7332

7062

8792

8792

3137

10075

142,66

114,59

1994

3870

6955

10075

al)

din vânzarea produselor

4

2289

2465

2465

2268

2188

2188

605

1763

77,73

80,58

459

726

1244

1763

a2)

din servicii prestate

5

4109

4168

4168

4114

5918

5918

2270

7626

185,37

128,86

1356

2835

5231

7626

a3)

din redevențe și chirii

6

692

699

699

680

686

686

262

686

100,88

100,00

179

309

480

686

a4)

alte venituri

7

26

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

din activitatea de parcare

8

149

623

623

678

1152

1152

339

953

140,56

82,73

245

408

680

953

c)

din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete

10

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare

11

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0

0

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 4- rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

40

66

66

55

20

20

10

20

36,36

100,00

8

7

15

20

1

fl) |din amenzi și penalități

15

1 1

0

0

29

0

0

4

0

0,00

0,00

0

0

0

0

ANEXA2

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

1 7

8

9

10

11a

11b

1 Ic

lld

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

20

20

20

6

20

100,00

100,00

5

7

15

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f5)

alte venituri

21

39

0

0

6

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

2

2

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

o)

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

0

2

2

0

2

2

2

0,00

100,00

0

0

0

0

__3_

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

I

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.

29

7295

8018

8018

8394

9699

9699

3311

10783

128,46

111,18

2127

4010

7388

10783

I 1

I

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

7295

8016

8016

8394

9694

9694

3309

10778

128,40

111,18

2126

4008

7384

10778

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

1577

1215

1215

1653

2131

2131

690

2636

159,47

123,70

508

825

1731

2636

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

1286

1006

1006

1247

1586

1586

532

1328

106,50

83,73

407

638

983

1328

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

604

646

646

588

850

850

213

790

134,35

92,94

151

241

515

790

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, materiale

35

524

556

556

504

760

760

182

335

66,47

44,08

126

196

258

335

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

80

90

90

84

90

90

31

455

541,67

505,56

20

45

257

455

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

15

10

10

23

46

46

8

46

200,00

100,00

5

24

35

46

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

667

350

350

636

690

690

311

492

77,36

71,30

251

373

433

492

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

74

50

50

87

165

165

50

961

1104,60

582,42

35

56

476

961

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

29

25

25

42

50

50

21

39

92,86

78,00

9

24

32

39

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din

42

25

0

0

0

0

0

0

820

0,00

0,00

0

0

410

820

bl)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

25

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b2)

către operatori cu capital privat

44

0

0

0

0

0

0

0

820

0,00

0,00

0

0

410

820

c)

)rime de asigurare

45

20

25

25

45

35

35

15

22

48,89

62,86

12

18

20

22

1___________________

d) |<

cheltuieli pregătire personal

45'

0

0

0

o

80

80

14

80

0,00

100,00

14

14

14

80

ANEXA2

____1_

2 I

3

j 3a

4

4a

5

6

6a

1 7

8

9

10

11a

11b

11c

1 Id

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

217

159

159

319

380

380

108

347

108,78

91,32

66

131

272

347

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

bl) (cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

8

5

5

10

22

22

1

22

220,00

100,00

0

2

17

22

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1

3

3

6

5

5

1

5

83,33

100,00

0

1

3

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

7

2

2

4

17

17

1

17

425,00

100,00

0

1

14

17

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

7

2

2

4

17

17

0

17

425,00

100,00

0

1

14

17

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

6

10

10

0

10

166,67

100,00

0

6

10

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d31

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

0

0

0

6

10

10

0

10

166,67

100,00

0

0

6

10

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din

63

5

5

5

5

15

15

1

15

300,00

100,00

1

2

8

15

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

5

5

5

5

15

15

1

15

300,00

100,00

1

2

8

15

-interna

65

5

5

5

5

7

7

1

7

140,00

100,00

1

2

5

7

-externa

66

0

0

0

0

8

8

0

8

0,00

100,00

0

0

3

8

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

15

16

16

18

18

18

8

18

100,00

100,00

7

9

13

18

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

22

22

22

16

18

18

4

18

112,50

100,00

0

4

12 |

18

ANEXA2

1

2 1__________________________

3

3a

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11a

Ilb

11c

lld

0

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

153

13

13

20

20

20

10

40

200,00

200,00

6

10

38

40

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

20

12

12

20

20

20

10

20

100,00

100,00

6

12

18

20

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

1

I

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

20

0,00

0,00

0

0

20

20

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

78

14

98

98

244

277

277

84

224

91,80

80,87

52

104

178

224

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

102

208

208

233

328

328

118

294

126,18

89,63

82

164

218

294

a)

ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

52

156

156

171

264

264

94

230

134,50

87,12

64

113

172

230

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

50

52

52

62

64

64

24

64

103,23

100,00

18

29

46

64

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

5505

6482

6482

6397

7112

7112

2451

7682

120,09

108,01

1498

2944

5313

7682

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

5143

6037

6037

5980

6649

6649

2292

6649

111,19

100,00

1425

2765

4694

6649

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4648

5357

5357

5309

5782

5782

2026

5782

108,91

100,00

1257

2432

4107

5782

a) salarii de bază

89

3227

3531

3531

3480

3705

3705

1331

3706

106,49

100,03

738

1394

2549

3706

a)' corespunzător creșterii sal minim de baza brut

89'

599

425

425

425

121

121

0

121

28,47

100,00

30

60

90

121

a)" corespunzător angaj. perioada determinata

89"

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1321

1826

1826

1829

2077

2077

695

2077

113,56

100,00

519

1038

1558

2077

ANEXA2

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

' 1

8

9

10

Ha

11b

11c

lld

b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut

90’

0

0

0

0

68

68

0       68

0        0

0,00

100,00

17

34

51

68

c) alte bonificații (conform CCM)

91

100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

495

680

680

671

867

867

266

867

129,21

100,00

168

333

587

867

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

104

79

79

75

82

82

33      82

0        0

33      82

183     529

27      191

0       0

23      65

0      570

0      570

0       0

0       0

80     219

64     154

64     154

0        0

16      65

16      65

0        0

0        0

109,33

100,00

15

41

61

82

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0,00

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

77

79

79

75

82

82

109,33

100,00

15

41

61

82

b) tichete de masă;

96

362

387

387

360

529

529

146,94

100,00

131

218

350

529

c) tichete de vacanță;

97

0

184

184

176

191

191

108,52

100,00

6

42

128

191

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

29

30

30

60

65

65

108,33

100,00

16

32

48

65

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

285

570

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

285

570

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112),

104

187

219

219

219

219

219

100,00

100,00

55

89

165

219

a) pentru directori/directorat

105

123

154

154

154

154

154

100,00

100,00

36

77

115

154

-componenta fixă

106

123

154

154

154

154

154

100,00

100,00

36

77

115

154

-componenta variabilă

107

0

0

0

0

0

0

0,00

&DIV/0!

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

64

65

65

65

65

65

100,00

100,00

12

12

44

65

-componenta fixă

109

64

65

65

65

65

65

100,00

100,00

12

12

44

65

-componenta variabilă

110

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

1

2

1

3

i--------------

3a

4

4a

5

6

6a

7

1 8

9

10

Ha

11b

11c

Ud

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

113

175

226

226

198

244

244

79

244

123,23

100,00

18

90

169

244

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

114

111

111

111

111

123

123

50

166

149,55

134,96

38

75

122

166

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

9

0

0

12

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- către bugetul general consolidat

116

9

0

0

12

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- către alți creditori

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

4

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

0

10

10

1

22

22

2

22

2200,00

100,00

2

3

14

22

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

102

101

101

103

101

101

60

144

139,81

142,57

36

72

108

144

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

122

-4

-5

-12

0

0,00

0,00

0

0

0

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

4

0

0

4

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

fl.

2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din

126

4

4

12

0

0,00

0,00

0

0

0

0

f2. n

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

127

4

0

0

9

0

0

12

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

4

0

0

9

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

131

0

2

2

0

5

5

2

5

0,00

100,00

1

2

4

5

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

2

2

0

5

5

2

5

0,00

100,00

1

2

4

5

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

5

5

2

5

0,00

100,00

1

2

4

5

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

2

2

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

bl) jaferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11a

! 11b

11c

lld

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

10

5

5

-599

265

265

175

265

-44,24

100,00

120

275

262

265

venituri neimpozabile

141

0,00

0,00

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

I

IMPOZIT PE PROFIT

143

5

2

2

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

A

DATE DE FUNDAMENTARE

0,00

0,00

0

1

Venituri totale din exploatare(rd.2) din care:

144

7305

8021

8021

7795

9964

9964

3486

11048

141,73

110,88

2247

4285

7650

11048

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

0,00

0,00

0

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la

146

0,00

0,00

0

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

147

5143

6037

6037

5980

6649

6649

2292

6649

111,19

100,00

1425

2765

4694

6649

a)

creștere sal. Baza minim pe economie

148

0,00

0,00

0

b)

chelt sal. Baza infl de trecerea contribuțiilor

149

0,00

0,00

0

150

0,00

0,00

0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4648

5357

5357

5309

5782

5782

2026

5782

108,91

100,00

1257

2432

4107

5782

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

129

129

129

124

127

127

115

104

83,87

81,89

104

104

104

104

5

Nr. mediu de salariați

153

123

127

127

124

127

127

115

104

83,87

81,89

104

104

104

104

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. I51)/rd.

vc.nX.Li                   .... ...... .. .............

154

3149

3515

3515

3568

3794

3794

1468

4633

129,85

122,12

4029

3897

4388

4633

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd.

155

3414

3909

3909

3968

4309

4309

1637

5262

132,60

122,12

4519

4365

4950

5262

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.ll)/ rd. 153)**

156

59,390

63,157

63,157

62,863

78,457

78,457

30,313

106,231

168,99

135,40

21,606

41,202

73,5'58

106,2

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.ll)/ rd. 153)**

157

30,313

106,231

0,00

0,00

106,2

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a

158

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

cl)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

- preț mediu (p)

161

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

- valoare = QPF x p

162

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

163

0

0

0,00

0,00

X

X

X

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

1 la

11b

1 Ic

lld

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

165

35

35

35

27

35

35

31

31

114,81

88,57

35

35

35

31

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

35

35

27

35

35

31

31

114,81

88,57

35

35

35

31

- de la bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

- de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**)considerand doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016


Contabil șef/

Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale


- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2018

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent

2019

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:

7235

7309

101,02

8021

7804

97,29

1

Venituri din exploatare * )

7235

7309

101,02

8021

7804

97,29

2

Venituri financiare

0

0

0,00

0

0

0,00

3

Venituri extraordinare

0

0

X

0

0

X

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Contabil șef

Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS

BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an2021

an 2022

“TT"

“T"

2

3

4

5____________

b

/

8

|

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0,00

0,00

177,00

333,00

2.000,00

3.000,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

a) - amortizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - altele

0,00

0,00

66,00

333,00

0,00

0,00

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

7,00

0,00

2.000,00

3.000,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

104,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

||

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

177,00

333,00

1

Investiții în curs, din care:

177,00

333,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

automobil program rabla

73,00

90,00

aparat autotaxare parcari

104,00

50,00

generator electric

35,00

reparatii sediu administrativ

150,00

sistem detectare alarma incendiu

3,00

licențe (Windows, oftice, antivirus)

5,00

verificare tablouri electrice

0,00

bilanț energetic

0,00

verificare iscir macara si pod rulant

0,00

deratizare mijloace de transport

0,00

evaluare riscuri incendiu

0,00

generator electric

0,00

usi sediu adimnistrativ

0,00

aparat apa potabila 3 buc

0,00

stingatoare 20 buc

0,00

pichet psi

0,00

imprimanta multifuncționala

0,00

server contabilitate

0,00

unitate centrala

0,00

surse alimentare

0,00

mașina numărat bani

0,00

stîngator portabil tip G

0,00

sufe macara 16 buc.

0,00

administrativ -intretinere(apa,electrice .spatii verzi .material de construcții)

0,00

montare instalație paratrăsnet sediu administrativ

0,00

amenajare camera

server(conexiuni,dulap serv.,montaj)

0,00

achiziția de corpuri de iluminat LED(depou,sediu)

0,00

2

a) pentru bunuriie luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

fir contact TT 100-1200ml

0,00

cleme pentru rețea 165 buc

0,00

ancora fi6 -100ml

0,00

Contabil șef

Viorica Marianciuc


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALA 2, BOTOȘANI Cod unic de înregistrare : RO10863041

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2018

an curent 2019

an 2020

an 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de

0,00

0,00

0,00

1

Măsura 1.....................

X

X

2

Măsura 2.....................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care

0,00

0,00

0,00

1

Cauza 1......................

X

X

2

Cauza 2......................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

AL GENERAL Pct. 1 + P

0,00

0,00

0,00

0,00


Contabil șef

Viorica Marianciuc