Hotărârea nr. 202/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 30 iunie 2020 (Publicarea pe site: 18 august 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului

Botoșani la data de 30 iunie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.06.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 3099/22.07.2020, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002, actualizată, privind finanțele publice și prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.06.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,


Consilier, ROȘU DANIELA CRISTINA


Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 30 iulie 2020 Nr. 202

JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexă


la HCL nr. 202 din 30.07.2020


CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

CONTUL DE EXECUȚIE a bugetului local la data de 30 iunie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 30.06.2020

Încasări realizate

30.06.2020

VENITURI - TOTAL

00.00

115.682.270

110.109.352

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

00.01

111.100.250

106.132.599

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

103.064.100

99.912.555

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

91.790.480

86.937.444

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

45.002.380

41.225.275

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0

155

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

155

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

155

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

45.002.380

41.225.120

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

52.000

17.203

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

x

x

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

52.000

17.203

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

44.950.380

41.207.917

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

42.544.380

38.921.865

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1.181.000

1.198.905

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

1.225.000

1.087.147

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

14.970.000

13.688.336

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

14.970.000

13.688.336

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

12.210.000

11.185.994

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

4.540.000

4.374.600

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

7.670.000

6.811.394

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

1.700.000

1.633.494

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

890.000

831.465

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

705.000

705.887

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

105.000

96.142

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

1.060.000

868.817

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

31.818.100

32.023.819

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

24.604.000

24.604.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

11.174.000

11.174.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

30.000

30.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

11.542.000

11.542.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat

11.02.09

1.858.000

1.858.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

33.000

27.768

Impozitul pe spectacole

15.02.01

33.000

27.768

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

7.181.100

7.392.051

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

4.565.000

4.691.412

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

3.420.000

3.446.323

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.145.000

1.245.089

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

550.000

550.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

2.066.100

2.150.639

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

14

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0

14

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 30.06.2020

încasări realizate

30.06.2020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

11.273.620

12.975.111

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.170.000

3.117.793

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.170.000

3.117.793

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

3.170.000

3.117.793

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8.103.620

9.857.318

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

149.000

94.653

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

66.000

52.378

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

76.000

32.495

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

7.000

9.780

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0

416

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

416

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2.085.000

1.735.638

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2.085.000

1.735.638

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

7.576.000

8.020.611

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

6.000

20.348

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

7.550.000

7.984.670

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

18.000

11.593

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

Alte venituri

36.02.50

2.000

4.000

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-1.706.380

6.000

Donații și sponsorizări

37.02.01

6.000

6.000

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

-1.712.380

Alte transferuri volutare

37.02.50

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

8.036.150

6.220.044

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

8.036.150

6.220.044

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

8.036.150

6.220.044

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41 +

42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)

00.20

8.036.150

6.220.044

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

3.000

336

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

2.933.150

2.837.785

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

5.100.000

3.381.923

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de clarificare

47.02.04

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

4.582.020

3.976.753

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

205.650

1.304.726

VENITURI CURENTE (00.30+00.12)

00.02

1.819.380

1.126.187

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 30.06.2020

Încasări realizate

30.06.2020

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

1.819.380

126.187

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

1.819.380

126.187

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

107.000

126.187

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

107.000

126.187

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

1.712.380

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

1.712.380

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

98.650

178.539

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

98.650

178.539

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

200

2.819

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

400

772

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritorial

39.02.07

98.050

151.086

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

23.862

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

1.000.000

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

1.000.000

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

1.000.000

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

2.450.470

2.444.924

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

2.450.470

2.444.924

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

2.450.470

2.444.924

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

2.450.470

2.444.924

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

2.408.520

2.408.521

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

41.950

36.403

Alte sume primite de la UE

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri europene

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

213.520

227.103

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.01.02

0

104.104

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

6.967

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

97.137

Prefinanțare

48.02.01.03

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

213.520

122.999

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

213.520

122.999

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5.022

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

48.880

49.938

Prefinanțare

48.02.02.03

164.640

68.039

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 30.06.2020

Plăți

efectuate la data de 30.06.2020

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

126.482.270

88.563.343

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

25.785.030

22.828.652

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.991.630

25.502.786

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

1.472.850

1.350.970

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

10.086.240

8.501.807

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

21.555.750

16.754.054

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.012.440

154.746

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

2.281.000

1.434.732

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.593.000

6.053.324

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

3.194.870

1.519.863

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

12.319.240

3.134.182

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

5.190.000

1.729.492

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-401.265

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

111.100.250

84.951.802

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

18.606.310

15.294.904

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

13.801.990

12.218.930

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

13.801.990

12.218.930

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

13.801.990

12.316.658

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.435.340

11.423.002

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.283.650

822.980

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

83.000

70.676

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-97.728

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-97.728

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3.331.250

1.725.004

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.331.250

1.725.004

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.331.250

1.749.095

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.178.390

1.060.369

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.137.520

673.973

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

15.340

14.753

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-24.091

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-24.091

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

1.473.070

1.350.970

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

1.473.070

1.350.970

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1.473.070

1.350.970

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

220

0

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

1.472.850

1.350.970

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

1.472.850

1.350.970

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

1.472.850

1.350.970

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

4.571.400

4.172.643

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

4.571.400

4.172.643

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

4.571.400

4.172.643

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4.571.400

4.196.140

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

65.370

61.133

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

18.100

1.649

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.487.300

4.132.747

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

4.487.300

4.132.747

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

4.487.300

4.132.747

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

630

611

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-23.497

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-23.497

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

49.244.600

38.542.768

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12.240.880

8.139.912

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

12.240.880

8.139.912

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

12.240.880

8.139.912

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7.539.670

4.947.200

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

352.960

13.936

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

352.960

13.936

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1.858.000

1.314.732

A. Transferuri interne

55.01

1.858.000

1.314.732

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 30.06.2020

Plăți

efectuate la data de 30.06.2020

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.098.000

834.091

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

1.392.250

1.029.953

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

8.068.150

6.181.226

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.068.150

6.181.226

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

8.068.150

6.181.226

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.886.890

2.759.725

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.160.800

3.402.870

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

20.460

18.631

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

14.543.570

10.955.615

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.543.570

10.955.615

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.543.570

10.999.922

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

312.540

220.505

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

683.190

479.795

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

11.969.650

10.017.171

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

11.969.650

10.017.171

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

11.969.650

10.017.171

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

1.578.190

282.451

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-44.307

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-44.307

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

14.392.000

13.266.015

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.392.000

13.266.015

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.392.000

13.282.916

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.906.500

7.303.918

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

885.500

656.977

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

5.495.000

5.219.233

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

5.495.000

5.219.233

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

105.000

102.788

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-16.901

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-16.901

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

19.925.700

13.396.310

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

4.950.100

4.266.467

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

4.950.100

4.266.467

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

4.950.100

4.281.673

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.482.000

2.283.673

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

2.468.100

1.998.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-15.206

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-15.206

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

14.975.600

9.129.843

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.975.600

9.129.843

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

14.975.600

9.303.189

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.325.200

8.919.189

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

650.400

384.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-173.346

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-173.346

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

6.068.240

4.813.784

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.068.240

4.813.784

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.068.240

4.813.784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

6.068.240

4.813.784

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

12.684.000

8.731.393

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 30.06.2020

Plăți

efectuate la data de 30.06.2020

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

12.684.000

8.731.995

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.494.000

7.002.503

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.476.000

3.314.480

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

4.018.000

3.688.023

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

4.018.000

3.688.023

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

5.190.000

1.729.492

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-602

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-602

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

15.382.020

3.611.541

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

1.627.340

208.200

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

423.000

120.000

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

1.012.440

154.746

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

12.319.240

3.134.182

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0

-5.587

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

630.510

231.271

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

630.510

231.271

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

630.510

231.271

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020

58

222.640

57.128

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

407.870

174.143

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.000

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

8.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

3.000

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

6.061.160

1.029.326

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

3.156.420

697.628

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3.156.420

697.628

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

117.600

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3.038.820

697.628

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

934.820

73.573

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

934.820

73.573

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

574.820

60.700

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

574.820

60.700

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

360.000

12.873

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

1.662.920

171.885

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.662.920

171.885

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

922.920

20.900

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

922.920

20.900

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

423.800

13.113

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

58.01

423.800

13.113

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

316.200

137.872

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

316.200

137.872

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

307.000

86.240

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

307.000

86.240

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 30.06.2020

Plăți

efectuate la data de 30.06.2020

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

232.400

84.505

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

74.600

1.735

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

74.600

1.735

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.0

69.02

6.490.460

1.457.766

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

5.974.460

1.425.650

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.974.460

1.425.650

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

126.600

126.600

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

126.600

126.600

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

423.000

120.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.424.860

1.184.637

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

5.424.860

1.184.637

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-5.587

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-5.587

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

516.000

32.116

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

516.000

32.116

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

516.000

32.116

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

516.000

32.116

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

2.191.890

893.178

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

152.500

2.773

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

152.500

2.773

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

152.500

2.773

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

152.500

2.773

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

2.039.390

890.405

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2.039.390

890.405

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0

0

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

58

16.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2.023.390

890.405

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Președinte de ședință,

Consilier, ROȘU DANIELA CRISTINA

Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU