Hotărârea nr. 200/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Botosani, UAT Municipiul Botosani si S.C. Current Trends Consulting S.R.L. avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “ICOPROF-BT- Informare,consiliere,orientare profesionalã-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 23 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” ICOPROF-BT-Informare,consiliere,orientare profesionalâ-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ” ICOPROF-BT- Informare,consiliere,orientare profesionala-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor;

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice apeluri fișe de proiecte POCU, lansate de Grupul de Acțiune Locală Botoșani pentru Viitor în cadrul SDL - Etapa a IlI-a a mecanismului DLRC;

în baza prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

având în vedere prevederile art. 34 alin. (6) din H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (b) și alin. (9) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (f), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, UAT Municipiul Botoșani și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ICOPROF-BT-Informare,consiliere,orientare profesionala-Centru de sprijin pentru cariera ta” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Membrii Parteneriatului vor avea drepturile și obligațiile stabilite în Acordul de Parteneriat.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani prin Directorul Executiv, și S.C. Current Trends Consulting S.R.L. prin Reprezentantul legal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 17 iulie 2020

Nr. 200

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 200 DIN 17.07.2020

Anexa 1.5-Acord de parteneriat

ACORD DE PARTENERIAT

Părțile

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, strada Colonel Tomoroveanu nr.2, CIF : 11395755 , având calitatea de Lider parteneriat

Municipiul Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, strada Piața Revoluției nr. 1, CIF:3372882, având calitatea de Partener 1

SC CURRENT TRENDS CONSULTING SRL, cu sediul în Municipiul București,strada Baba Novac nr.15,camera 1,Bloc G15, Scara 1, Etaj 2,Ap.11, codul fiscal 32600933, având calitatea de Partener 2 au convenit următoarele:

Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului„ICOPROF-BT: Informare,consiliere,orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta”, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 5-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,Prioritatea de investiții 9 : Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile

marginalizate(roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,Obiectiv specific SDL:Obiectiv specific 4 -Creșterea gradului de ocupare prin furnizarea de servicii de ocupare,calificare și angajare pentru 420 de persoane pe o perioada de 3 ani

Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului. Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte. Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instantejudecătoreștiși fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri șiresponsabilități în implementarea proiectului

Rolurile șiresponsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația


Roluri șiresponsabilități

Lider de proiect

A1. managementul proiectului

A3. informare , consiliere -420 persoane

A.5 mediere a muncii- sprijin activ pentru angajarea a 53 persoane

A.6 informare,publicitate si promovare proiect

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: birouri,sali de curs,acces internet ;

Resursele   materiale   ce   se   vor achiziționa:   laptop-uri   ,

imprimante,multifunctionale,videoproiectoare

Resursele umane implicate:manager proiect , 7 experți de implementare activități

Partener 1

A1. managementul proiectului

A.2 selectare, luare in evidenta si gestionare GT-420 persoane

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: birouri,sali de curs,acces internet ;

Resursele umane implicate:coordonator activitati partener , 4 experți de implementare activităti

Partener 2

A1. managementul proiectului

A4-formare profesionala -210 persoane

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: birouri,sali de curs,acces internet ;

Resursele umane implicate:coordonator activitati partener , 2 experți de formarejormatori, examinatori

Pentru activitățiledesfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:_________________________________________________________________________________

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat

865.460

Partener 1

357.100

Partener 2

1.581.548

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

2.804.108

Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțareși

în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect

Valoarea contribuției (în lei) :43.273

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 1,54

Partener 1

Valoarea contribuției (în lei): 17.855

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 0,64

Partener 2

Valoarea contribuției (în lei) :79.077,40

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 2,82

(4) Informații despre conturile bancare

IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

Lider de proiect

RO90TREZ29A800230580201X

RO09TREZ29A800230580202X

TREZORERIE

MUN.BOTOSANI

Partener 1

RO77TREZ11621A480201XXXX

RO24TREZ11621A480202XXXX

TREZORERIE

MUN.BOTOSANI

Partener 2

RO73INGB0000999905246327

ING BANK

CENTRALA

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile șiobligațiile liderului de proiect

A.Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informațiiși documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă șiacționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor șiresponsabilităților, derulării activitățilorși asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțelegși acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplineștecondițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puținobligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 1,2

A.Drepturile Partenerilor 1,2

Cheltuielile angajate de Partenerii 1,2, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.Obligațiile Partenerilor 1,2

Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1)      Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din

contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea șiîntreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea șiîntreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obțineriifinanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiileconfidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care sa încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțelegși acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțareși, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale șiCondiții Specifice.

Întocmit în număr de 4 (patru)exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider           de

parteneriat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al Semnătura     Data    și    locul

organizației                                                                   semnării

APAVALOAIE ANCA -ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

BUGET- împuternicit cu atribuții director executiv AJOFM

Botoșani prin Ordin nr.417/13.05.2020

Partener 1 Municipiul Botoșani

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al Semnătura     Data    și    locul

organizației                                                                   semnării

FLUTUR CATALIN MUGUREL -PRIMAR

Partener 2

CURRENT

TRENDS

CONSULTING srl

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al Semnătura     Data    și    locul

organizației                                                                   semnării

GRUESCU ALEXANDRU EUGEN -ADMINISTRATOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu