Hotărârea nr. 20/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză si verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 si nr. 349/2019, ale domnului Iacobită Stelu, angajat al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 și nr. 349/2019, ale domnului Iacobiță

Stelu, angajat al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Viceprimar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea HCL nr. 315/2019 privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a aspectelor sesizate în adresele nr. 612/2019 și nr. 349/2019, ale domnului Iacobiță Stelu, angajat al Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani ,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului local,

în baza prevederilor art.127 din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Art. 3 din HCL nr. 315 /2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 3 Comisia va desfășura activitate până la data de 28.02.2020 și va prezenta până la data de 28.02.2020 Consiliului Local sau primarului, după caz, un raport întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.”

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 20