Hotărârea nr. 199/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, Directia de Asistentă Socială Botosani si Directia Judeteană de Cultură Botosani avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “ZUM Botosani in actiune” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor;

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice apeluri fișe de proiecte POCU, lansate de Grupul de Acțiune Locală Botoșani pentru Viitor în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC;

în baza prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

având în vedere prevederile art. 34 alin. (6) din H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (a), (b) și (d) și alin. (9) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (f), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Direcția de Asistență Socială Botoșani și Direcția Județeană de Cultură Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”ZUM Botoșani în acțiune”, proiect ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Membrii Parteneriatului vor avea drepturile și obligațiile stabilite în Acordul de Parteneriat.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani prin Inspectorul Școlar General, Direcția de Asistență Socială prin Directorul Executiv și Direcția Județeană de Cultură Botoșani prin Directorul Executiv vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 17 iulie 2020

Nr. 199

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la Hotărârea Consiliul Local nr. 199 DIN 17.07.2020

ACORD DE PARTENERIAT

Părțile

1. UAT Municipiul Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Piața Revoluției, nr. 1, județul
Botoșani, cod fiscal 3372882, reprezentat prin domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur și doamna Director Executiv Economic Mirela Elena Gheorghiță, având calitatea de Lider de parteneriat,
și
2. Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga, nr. 28,
județul Botoșani, cod fiscal 3372254 reprezentat prin domnul Inspector Școlar General prof. Gabriel Hârtie, având calitatea de Partener 1;
și
3. Direcția de Asistență Socială Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Săvenilor, nr. 12,
județul Botoșani, cod fiscal 15305089, reprezentat prin domnul Director Executiv Dorin Burlacu, având calitatea de Partener 2;
și
4. Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Unirii, nr. 10,
județul Botoșani, cod fiscal 3434012, reprezentată prin domnul Director Executiv Dănuț Huțu, având calitatea de Partener 3;

au convenit următoarele:

Obiectul

 • 1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ZUM Botoșani în acțiune, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub

responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții - 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ( roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 • 2. Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • 1. Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în

cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • 2. Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor

privind evoluția proiectului.

 • 3. Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale

și de etică cele mai înalte.

 • 4. Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instante judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

1.      Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din

Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația

Roluri și responsabilități

A1. Managementul proiectului

UAT Municipiul Botoșani -Lider de parteneriat

Activitatea prin care se realizează coordonarea proiectului și a parteneriatului;

A1.1. Managementul tehnic al proiectului

Coordonarea tehnică a proiectului (desfășurarea activiăților, realizarea de modificări a proiectului, acte adiționale etc.) A1.2. Managementul financiar al proiectului

Coordonarea financiară a proiectului, urmărirea încadrării în categoriile de cheltuială eligibile, respectarea termenelor de plată, transmiterea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare

A1.3. Organizarea și derularea achizițiilor în cadrul proiectului

Întocmirea  documentelor necesare pentru  derularea

achizițiilor, desfășurarea procedurilor de achiziții publice, contractarea bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea proiectului.

A1.4. Monitorizarea proiectului și a parteneriatului

Urmărirea realizării indicatorilor și rezultatelor cu încadrarea în timp, raportarea progresului proiectului, menținerea legăturii cu partenerii în vederea eficientizării activităților

A2. Promovarea proiectului.

Activități de informare și publicitate a proiectului și a finanțatorului acestuia

A2.1. Elaborarea planului de comunicare și promovare a proiectului

Se va elabora un plan de comunicare și de promovare a proiectului, ce va cuprinde principalele canale pentru diseminare

A2.2. Stabilirea identității vizuale a proiectului, inclusiv logo-ul proiectului

Se va elabora identitatea vizuală a proiectului și se va dezvolta un logo propriu al proiectului

A2.3. Realizarea materialelor de promovare a proiectului

Se vor realiza materialele de promovare prin achiziția acestora

A2.4. Promovarea online a proiectului ( bannere online, pagini de socializare, site-urile web ale Partenerilor )

Se va promova și în mediul online proiectul prin creearea de pagini de socializare, bannere online și site-urile de Internet proprii ale Partenerilor din Proiect

A2.5. Promovarea proiectului în mass-media

Se va promova proiectul și în presa scrisă, pe calea unor comunicate de presă.

A2.6. Evenimente de promovare a proiectului

Se vor organiza două conferințe de promovare a proiectului

A3. Înființarea unui ONG de tipul conceptului ”Poliția Seniorilor” care va avea printre obiective creșterea coeziunii sociale și a siguranței în Zona Urbană Marginalizată și proximitatea acesteia în Municipiul Botoșani

Înființarea, promovarea și asigurarea funcționării optime a unei asociații având la bază conceptul ”Poliția Seniorilor”

A3.1. Înființarea juridică a structurii ONG-ului

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va elabora și realiza toate documentele necesare înființării juridice a structurii ONG-ului având drept model conceptul ”Poliția Seniorilor”. Se vor efectua demersurile de înființare a asociației de drept privat nonprofit în acord cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

A3.2. Campanie de promovare a activităților pe care ONG-ul își propune să le desfășoare

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va organiza o campanie de promovare a structurii nou înființate pentru un mai mare ”outreach” la nivelul SDL.

A3.3. Selectarea persoanelor care vor face parte din ONG

Se va organiza o procedură de selecție pe baza unui regulament clar definit și adus la cunoștiința publicului.

A3.4. Asigurarea funcționării optime a structurii ONG

Activități de dotare și asigurare a funcționalității structurii nou înființate care să permită funcționarea optimă a acesteia.

A3.5. Campanie de conștientizare a 1495 de persoane privind importanța implicării pentru creșterea gradului de siguranță în cadrul comunității

Se va organiza o campanie de conștientizare care va pune accentul pe implicarea socială.

A4. Activități de implicare a asociațiilor de proprietari în activități voluntare de reciclare selectivă

A4.1. Selectarea a patru asociații de proprietari din ZUM și proximitate în vederea implementării unui program de colectare selectivă

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va selecta patru asociații de proprietari din ZUM și proximitatea acesteia pe baza unui proceduri de selecție transparentă și adusă la cunoștiința publicului din aceste zone.

A.4.2. Desfășurarea activităților voluntare de reciclare selectivă cu implicarea a 100 de persoane

În urma derulării procedurii de selecție a asociațiilor de proprietari se vor desfășura activități de reciclare selectivă cu ajutorul a 100 de voluntari.

A.4.3. Campanie online de promovare a reciclării selective Populația va fi încurajată să recicleze selectiv și prin intermediul unei campanii dusă în mediul online pe marginea acestui subiect.

A5. Operaționalizarea magazinului social

În cadrul acestei activități se va înființa și operaționaliza conceptul magazinului social la nivelul celor două ZUM și teritoriul SDL.

A5.1. Înființarea juridică a magazinului social, inclusiv obținerea avizelor de funcționare

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va desfășura procedura de achiziție publică pentru bunurile și serviciile necesare funcționării magazinului social.

A5.2. Elaborarea regulamentului de funcționare a magazinului social

Ulterior înființării magazinului social Liderul de Parteneriat împreună cu Partenerul 2 vor elabora în comun regulamentul de funcționare al acestuia.

A5.3. Realizarea unui site de prezentare a produselor donate

Pe site-ul magazinului social se vor prezenta produsele donate și costul acestora convertit în ore de muncă în folosul comunității.

A5.4. Realizarea de parteneriate locale în vederea motivării donatorilor prin acordarea de recompense (bilete de intrare la spectacole, facilități de petrecere a timpului liber etc.)

Se vor realiza parteneriate locale cu instituțiile publice în vederea motivării donatorilor produselor magazinului social.

A5.6. Funcționarea magazinului social printr-un sistem de achiziționare a produselor contra unui număr de ore de lucru în folosul comunității.

Această subactivitate va fi implementată în comun cu Beneficiarul 2.

A6. Campanie de promovare a activităților de voluntariat în rândul elevilor din școlile de pe teritoriul SDL

A6.3. Desfășurarea activităților de voluntariat

În cadrul acestei subactivități Liderul de Parteneriat va efectua achiziția legată de consumabilele necesare.

A7. Campanie de sprijin reciproc între copiii/tinerii și pensionarii din teritoriul SDL (activități generaționale) În vederea dezvoltării simțului civic și a oferirii ajutorului intergenerațional vor fi organizate evenimente pe această temă.

A7.3. Desfășurarea acțiunilor de sprijin reciproc între copii/tineri și pensionari pe teritoriul SDL

Liderul de Parteneriat va organiza procedurile de achiziții publice necesare implementării acestei activități.

A8. Evenimente de promovare a multiculturalității pe teritoriul SDL între români, rromi, evrei, lipoveni, armeni.

Se vor organiza evenimente care să pună în valoare specificul multicultural al Municipiul Botoșani A8.1. Înființarea unui grup de lucru interetnic pentru planificarea evenimentelor

Se va înființa un grup de lucru interetnic având drept obiectiv stabilirea modului de implementare a Activității 8 A8.2. Organizarea a două workshop-uri pe tema multiculturalității cu participarea a 25 de persoane pe workshop

Liderul de Parteneriat îl va sprijini în organizarea acestor evenimente pe Partenerul 3

A8.3. Organizarea unui festival multicultural cu participarea a minim 250 de persoane din rândul grupurilor interetnice ( români, rromi, evrei, lipoveni, armeni etc.) de pe teritoriul SDL

Liderul de Parteneriat îl va sprijini în organizarea acestor evenimente pe Partenerul 3 prin derularea procedurii de achiziție publică având ca obiect servicii de organizare festival.

RESURSE UMANE IMPLICATE: Un Manager de proiect, un Responsabil activități grup țintă, Un responsabil financiar, Un responsabil achiziții

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 4 birouri, 4 scaune, 4 calculatoare, 1 imprimantă, un spațiu pentru desfășurarea activității echipei de management și de implementare a proiectului

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: Servicii organizare evenimente, servicii juridice înființare ONG, furnizare dotări și echipamente

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (Partener 1)

A6. Campanie de promovare a activităților de voluntariat în rândul elevilor din școlile de pe teritoriul SDL

A6.1. Realizarea unui calendar al activităților de voluntariat ce se vor desfășura pe teritoriul SDL

Se va realiza un regulament al activităților de voluntariat

preconizate a fi desfășurate pe teritoriul deservit de SDL precum și un calendar al acestuia.

A6.2. Recrutarea a 100 de voluntari din rândul elevilor din școlile de pe teritoriul SDL

Vor fi recrutați un număr de 100 de voluntari din rândul elevilor de ciclu gimnazial și liceal.

A6.3. Desfășurarea activităților de voluntariat

Partenerul 1 va asigura implementarea activității cu suportul oferit de Liderul de Parteneriat prin achiziționarea de către acesta din urmă a consumabilelor necesare.

A6.4. Evaluarea impactului activităților de voluntariat

Se va face o analiză asupra plusvalorii aduse de activitățile de voluntariat la nivelul SDL.

A6.5. Promovarea voluntariatului în rândul locuitorilor din SDL

Se va organiza o activitate de promovare a voluntariatului în rândul locuitorilor, precum și în rândul asociațiilor pentru tineri.

A7. Campanie de sprijin reciproc între copiii/tinerii și pensionarii din teritoriul SDL (activități generaționale) În vederea dezvoltării simțului civic și a oferirii ajutorului intergenerațional vor fi organizate evenimente pe această temă.

A7.1. Realizarea unui calendar   al   activităților

intergeneraționale

Se va realiza un regulament al activităților intergeneraționale preconizate a fi desfășurate pe teritoriul deservit de SDL precum și un calendar al acestuia.

A7.2. Recrutarea a 60 de copii/tineri și 30 de pensionari pentru activitățile intergeneraționale

În vederea desfășurării activităților intergeneraționale vor fi recrutați 60 de copii/tineri și 30 de pensionari.

A7.3. Desfășurarea acțiunilor de sprijin reciproc între copii/tineri și pensionari pe teritoriul SDL

Participanții vor fi împărțiți în trei grupe de câte 20 de copii/tineri și 10 seniori. Acțiunile de sprijin reciproc presupun activități de învățare a noilor tehnologii de către seniori, un dialog intergenerațional, dezbateri și mese rotunde, precum și vizite la muzee.

A7.4.      Evaluarea      impactului      activităților

intergeneraționale

Se vor evalua impactul activităților intergeneraționale.

A7.5. Promovarea modelului de abordare intergenerațională a implicării în comunitate

Pe baza evaluării impactului activităților intergeneraționale se va promova acest model de abordare.

A8. Evenimente de promovare a multiculturalității pe teritoriul SDL între români, rromi, evrei, lipoveni, armeni.

Se vor organiza evenimente care să pună în valoare specificul multicultural al Municipiul Botoșani

A8.1. Înființarea unui grup de lucru interetnic pentru planificarea evenimentelor

Se va înființa un grup de lucru interetnic având drept obiectiv stabilirea modului de implementare a Activității 8, din care va face parte și Partenerul 1

A8.3. Organizarea unui festival multicultural cu participarea a minim 250 de persoane din rândul grupurilor interetnice ( români, rromi, evrei, lipoveni, armeni etc.) de pe teritoriul SDL

Liderul de Parteneriat îl va sprijini în organizarea acestor evenimente pe Partenerul 3 prin derularea procedurii de achiziție publică având ca obiect servicii de organizare festival. Partenerul 1 va asigura prin coordonatorul activitate promovare multiculturalitate diseminarea informațiilor privind festivalul în rându copiilor și tinerilor.

RESURSE UMANE IMPLICATE : un coordonator activități voluntariat, un coordonator activități intergeneraționale, un coordonator activitate promovare multiculturalitate

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI:  1 birou complet

utilat pentru desfășurarea activității echipei.

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL

PROIECTULUI: Nu este cazul.

A5. Operaționalizarea magazinului social

Direcția de Asistență Socială      În cadrul acestei activități se va înființa și operaționaliza

Botoșani (Partener 2)            conceptul magazinului social la nivelul celor două ZUM și

teritoriul SDL.

A5.1. Înființarea juridică a magazinului social, inclusiv obținerea avizelor de funcționare

În cadrul acestei subactivități Partenerul 2 se va implica în activitatea de înființare.

A5.2. Elaborarea regulamentului de funcționare a magazinului social

Ulterior înființării magazinului social Partenerul 2 împreună cu Liderul de Parteneriat vor elabora în comun regulamentul de funcționare al acestuia.

A5.6. Funcționarea magazinului social printr-un sistem de achiziționare a produselor contra unui număr de ore de lucru în folosul comunității.

Această subactivitate va fi implementată în comun cu cu

Liderul de Parteneriat.

RESURSE UMANE IMPLICATE: responsabil magazin social

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 1 birou complet utilat pentru desfășurarea activității echipei.

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: Nu este cazul

A8. Evenimente de promovare a multiculturalității pe teritoriul SDL între români, rromi, evrei, lipoveni,

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani (Partener 3)

armeni.

Se vor organiza evenimente care să pună în valoare specificul multicultural al Municipiul Botoșani

A8.1. Înființarea unui grup de lucru interetnic pentru planificarea evenimentelor

Partenerul 3 va coordona grupul de lucru interetnic având drept obiectiv stabilirea modului de implementare a

Activității 8

A8.2. Organizarea a două workshop-uri pe tema multiculturalității cu participarea a 25 de persoane pe workshop

Partenerul 3 va asigura coordonarea organizatorică a activității.

A8.3. Organizarea unui festival multicultural cu participarea a minim 250 de persoane din rândul grupurilor interetnice ( români, rromi, evrei, lipoveni, armeni etc.) de pe teritoriul SDL

Partenerul 3 va organiza din punct de vedere artistic evenimentul, în timp ce Liderul de Parteneriat îl va sprijini prin derularea procedurii de achiziție publică având ca obiect servicii de organizare festival.

RESURSE UMANE IMPLICATE: un coordonator workshop-uri și festival multicultural

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 1 birou complet utilat pentru desfășurarea activității echipei.

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: -

2.      Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1),

Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizația

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

UAT Municipiul Botoșani

417.800 lei

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

72.000 lei

Direcția de Asistență Socială Botoșani

120.000 lei

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

7.200 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

616.200 lei

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

3. Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul Botoșani

Valoarea contribuției (în lei) 8.356 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 2%

Inspectoratul Școlar

Valoarea contribuției (în lei) 3.600 lei

Județean Botoșani -

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 5%

Partener 1

Direcția de Asistență Socială

Valoarea contribuției (în lei) 2.400 lei

Botoșani - Partener 2

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)2 %

Direcția Județeană pentru        Valoarea contribuției (în lei) 360 de lei

Cultură Botoșani - Partener 3    Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) 5%

(4) Informații despre conturile bancare

Cont IBAN

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

UAT Municipiul Botoșani

RO56TREZ1162145020301XXX

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Inspectoratul Școlar Botoșani -Partener 1

RO05TREZ11620A480201XXXX

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Direcția de Asistență Socială Botoșani - Partener 2

RO79TREZ24A685050560202X

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

B.C.R. 2511. F10. 0. 4120653.

0041. EUR. 11

Banca Comercială Română

Botoșani

Bvd. Mihai Eminescu, nr. 63, Botoșani

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

A.Drepturile liderului de parteneriat

 • 1. Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

 • 1. Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • 2. Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat,

potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • 3. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • 4. Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • 5. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

 • 6. Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • 7. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • 8. Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • 9. Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • 10. În cazul în care unul din partenerii 1, 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

 • 11. Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 1, 2, 3

A.Drepturile Partenerilor 1, 2, 3

 • 1. Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • 2. Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • 3. Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • 4. Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

B.Obligațiile Partenerilor 1, 2, 3

 • 1. Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile

aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • 2. Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • 3. Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • 4. Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1 )     Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu

respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • 1. Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • 2. Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • 3. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

 • 4. Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

1. Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

1. Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

2. Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

2.      Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea

culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

UAT Municipiul Botoșani

Flutur Cătălin Mugurel - Primar

Semnătura

17.07.2020, Botoșani

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Hârtie Gabriel - Inspector Școlar General

Semnătura

17.07.2020, Botoșani

Direcția de Asistență Socială

Botoșani

Dorin Burlacu - Director Executiv

Semnătura

17.07.0000, Botoșani

Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani

Huțu Dănuț - Director Executiv

Semnătura

1 7.07.0000, Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu