Hotărârea nr. 198/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Municipiul Botosani, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Botosani si Directia de Asistentă Socială Botosani avand ca obiect implementarea in comun a activitătilor aferente proiectului “Infiintarea si operationalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus in cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botosani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociatia GAL Botosani pentru Viitor (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială

Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația

GAL Botoșani pentru Viitor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat” ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor;

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice apeluri fișe de proiecte POCU, lansate de Grupul de Acțiune Locală Botoșani pentru Viitor în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC;

în baza prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

având în vedere prevederile art. 34 alin. (6) din H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (d) și (e), alin. 7 lit. (b) și alin. (9) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (f), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și Direcția de Asistență Socială Botoșani având ca obiect implementarea în comun a activităților aferente proiectului ”Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat”, proiect ce va fi depus în cadrul apelului de proiecte POCU/GAL Botoșani pentru Viitor/2020/5/1/O.S. 5.1. lansat de Asociația GAL Botoșani pentru Viitor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Membrii Parteneriatului vor avea drepturile și obligațiile stabilite în Acordul de Parteneriat.

Art. 3. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani prin Directorul Executiv și Direcția de Asistență Socială prin Directorul Executiv vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 17 iulie 2020 Nr. 198

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

Anexa la Hotărârea Consiliul Local nr. 198 DIN 17.07.2020

ACORD DE PARTENERIAT

Părțile

1. UAT Municipiul Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Piața Revoluției, nr. 1, județul

Botoșani, cod fiscal 3372882, reprezentat prin domnul Primar Cătălin Mugurel Flutur și doamna Director Executiv Economic Mirela Elena Gheorghiță, având calitatea de Lider de parteneriat, și

 • 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu sediul în Municipiul

Botoșani, str. Maxim Gorki, nr. 4, județul Botoșani, cod fiscal 17093020, reprezentată prin domnul Director Executiv Dan Constantin Șlincu, având calitatea de Partener 1;

și

 • 3. Direcția de Asistență Socială Botoșani, cu sediul în Municipiul Botoșani, Str. Săvenilor, nr. 12,

județul Botoșani, cod fiscal 15305089, reprezentat prin domnul Director Executiv Dorin Burlacu, având calitatea de Partener 2;

au convenit următoarele:

Obiectul

 • 1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: Înființarea și operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții - 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ( roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 • 2. Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • 1. Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în

cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • 2. Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor

privind evoluția proiectului.

 • 3. Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor

profesionale și de etică cele mai înalte.

 • 4. Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instante judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

 • 1. Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din

Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația                    Roluri și responsabilități

UAT Municipiul Botoșani

A1. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziții, control și evaluare).

Va coordona, monitoriza și evalua desfășurarea activităților din cadrul proiectului; va elabora proceduri de implementare a activităților din cadrul proiectului, va realiza achizițiile din cadrul proiectului; va întocmi rapoartele tehnice și finaciare pentru finanțator.

A.2 Activități de informare și promovarea proiectului.

Va dezvolta elementele de identitate vizuală ale proiectului, respectiv definirea elementelor grafice și a conceptului vizual, stabilirea unui logo, a unui slogan; va subcontracta serviciile unei firme specializate pentru realizarea si asigurarea mentenanței unui site de informare și prezentare a a proiectului, va administra și actualiza site-ul proiectului și a paginilor de socializare ale proiectului, va organiza conferințele de lansare și închidere a proiectului;

A6. Schimburi de experiență pentru specialiști în domeniul serviciilor sociale

Va organiza 3 evenimente pentru schimb de bune practici între specialiști din domeniul asistnței sociale, medicale, psihologie, la care se vor dezbate proceduri de lucru, standarde, furnizare de servicii, bune practici în servicii comunitare, în contextul pilotării CCI la nivelul Municipiului Botoșani.

A8. Campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

Va subcontracta serviciile de organizare a campaniei ce vizează conștientizarea și sensbilizarea publicului privind riscul de excluziune socială, respectrea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială

A9. Campanie de promovare a sănătății publice în comunitățile defavorizate.

Va subcontracta serviciile de organizare a campaniei de promovare a sănătății publice, în contextul epidemiologic creat de COVID-19, dar și al altor probleme epidemiologice.

A 10. Analize medicale gratuite pentru 840 de persoane din teritoriul SDL

Va subcontracta servicii constând îm: evaluarea nevoilor de analize medicale a 840 de persoane din grupul țintă, în funcție de vrsta și istoricul lor medical, realizarea unui plan cu analize gratuite, în baza nevoilor identificate, acordarea de analize medicale gratuite pentru 840 de persoane de pe teritoriul SDL.

RESURSE UMANE IMPLICATE: manager proiect, responsabil activități grup țintă, responsabil financiar, responabil achiziții

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, 1 imprimantă, 50 mp spațiu pentru desfășurarea activității echipei de management și de implementare a priectului, autoturism

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:                '

nu este cazul

Direcția Generală de

Asistență Socială și

Protecția Copilului Botoșani

(Partener 1)

A1. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare).

Va sprijini elaborarea procedurilor de implementarea a activităților de recrutare a grupului țintă, activităților adresate acestuia, elaborarea rapoartelor tehnice și financiare pentru finanțator.

A.2 Activități de informare și promovare proiect.

Va participa la elaborarea și dezvoltarea elementelor de indentitate ale proiectului; va trasmite saptamanal/lunar informatii care sa fie promovate pe site-ul proiectului si pe paginile   de socializare;   va   sprijini organizarea

evenimentelor de promovare din cadrul proiectului.

A5. Acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 de persoane

Va asigura, împreună cu Partenerul 2- DAS- recrutarea grupului țintă, evaluarea nevoilor acestuia, întocmirea planurlor de intervenție personalizate pentru 420 de persoane, furniza servicii sociale și/sau medico-sociale pentru grupul țintă;

A6. Schimburi de experiență pentru specialiști în domeniul serviciilor sociale

Va disemina în rândul specialiștilor în domeniul asistenței sociale oportunitatea privind participarea la grupul de lucru pentru schimbul de bune practici.

A7. Informare și consiliere pentru 420 de beneficiari ai CCI

Va colabora cu P2- DAS- pentru elaborarea unui calendar de informare și consiliere și pentru realizarea acestor

activtăți astfel încât 420 de persoane să fie informate și consiliate cu privire la drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creștere riscului de excluziune (violență în familie, trafic de persoane, delicvență, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării reintegrării sociale și inserției/ reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; consiliere psihologică pentru un număr de 50 beneficiari; activități de educație parentală pentru un număr de 100 beneficiari.

A8. Campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

Va sprijini, prin experții săi, diseminarea evenimentului și atragerea de participani relevanți și va prezenta, împreună cu DAS, modelul CCI Botoșani.

RESURSE UMANE IMPLICATE: 2 asistenți sociali, 1 piholog RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 3 birouri, 3 scaune, 30   mp  spațiu   pentru   desfășurarea   activitații   pentru

implementarea proiectului.

RESURSELE  CE  VOR  FI  ACHIZIȚIONATE ÎN  CADRUL

PROIECTULUI: consumabile activități, 3 laptop-uri, 1 pachet prezentare format din videoproiector, ecran, flipchart.

Direcția de Asistență Socială Botoșani (Partener 2)

A1. Activități specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare).

Va sprijini elaborarea procedurilor de implementarea a activităților de recrutare a grupului țintă, activităților adresate acestuia, elaborarea rapoartelor tehnice și financiare pentru finanțator.

A.2 Activități de informare și promovare proiect.

Va participa la elaborarea și dezvoltarea elementelor de indentitate ale proiectului; va trasmite saptamanal/lunar informatii care sa fie promovate pe site-ul proiectului si pe paginile   de socializare;   va   sprijini organizarea

evenimentelor de promovare din cadrul proiectului.

A3. Înființarea Centrului Comunitar Integrat

Va realiza licențierea CCI în conformitate cu legislația în vigoare, recrutarea personalului și elaborarea de proceduri proprii pentru funcționare

A4. Operaționalizarea Centrului Comunitar Integrat

Va organiza deschiderea oficială a CCI și va asigura desfășurarea activității CCI pe o perioadă de 15 luni;

A5. Acordarea de servicii sociale și/sau medico-sociale pentru 420 de persoane

Va asigura, împreună cu Partenerul 1- DGASPC-recrutarea grupului țintă, evaluarea nevoilor acestuia, întocmirea planurlor de intervenție personalizate pentru 420 de persoane, furniza servicii sociale și/sau medico-sociale pentru grupul țintă;

A6. Schimburi de experiență pentru specialiști în domeniul serviciilor sociale

Va disemina în rândul specialiștilor în domeniul asistenței sociale oportunitatea privind participarea la grupul de lucru pentru schimbul de bune practici.

A7. Informare și consiliere pentru 420 de beneficiari ai CCI

Va colabora cu P1- DGASPC- pentru elaborarea unui calendar de informare și consiliere și pentru realizarea acestor activtăți astfelm încât 420 de persoane să fie informate și consiliate cu privire la drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente care pot conduce la creștere riscului de excluziune (violență în familie, trafic de persoane, delicvență, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării reintegrării sociale și inserției/ reinserției familiale a categoriilor de persoane defavorizate; consiliere psihologică pentru un număr de 50 beneficiari; activități de educație parentală pentru un număr de 100 beneficiari.

A8. Campanie de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

Va sprijini, prin experții săi, diseminarea evenimentului și atragerea de participani relevanți și va prezenta, împreună cu DGASPC, modelul CCI Botoșani.

RESURSE UMANE IMPLICATE: Expert organizare CCI, 2 asistenți medicali comunitari, 2 asistenți sociali, 2 mediatori sanitari

RESURSE PUSE LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI: 1 birou complet utilat (20mp)

RESURSELE CE VOR FI ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: dotări CCI, consumabile activități CCI

 • 2. Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1),

Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

UAT Municipiul Botoșani

602690

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

246260

Direcția de Asistență Socială Botoșani

204200

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

1053150

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

 • 3. Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația                     Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul Botoșani        Valoarea contribuției (în lei) 12053,80

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) : 2%

Direcția Generală de Asistență Valoarea contribuției (în lei) : 4925,20

Socială și Protecția Copilului     Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) : 2%.

Botoșani - Partener 1

Direcția de Asistență Socială     Valoarea contribuției (în lei): 4084

Botoșani - Partener 2           Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%) : 2%

(4) Informații despre conturile bancare

Cont IBAN

Banca

Sucursala

Adresa sucursala

Alte info

UAT Municipiul Botoșani

RO56TREZ1162145020301XXX

Trezoreria Botoșani

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani -Partener 1

RO06TREZ24A680600580201X

Trezoreria Botoșani

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Direcția de Asistență Socială Botoșani -Partener 2

RO79TREZ24A685050560202X

TREZORERIA BOTOȘANI

Botoșani

Piața Revoluției 5, Botoșani, 717113

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect

A.Drepturile liderului de parteneriat

1. Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

B.Obligațiile liderului de parteneriat

 • 1. Liderul de parteneriat va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

 • 2. Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

 • 3. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

 • 4. Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

 • 5. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

 • 6. Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

 • 7. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare și a legislației aplicabile.

 • 8. Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare.

 • 9. Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

 • 10. În cazul în care unul din partenerii 1, 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

 • 11. Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 1, 2

A.Drepturile Partenerilor 1, 2

 • 1. Cheltuielile angajate de Partenerii 1, 2, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • 2. Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • 3. Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

 • 4. Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz.

 • B.Obligațiile Partenerilor 1, 2

 • 1. Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile

aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • 2. Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • 3. Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

 • 4. Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8 Achiziții publice

(1)     Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu

respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului și/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9 Proprietatea

 • 1. Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor.

 • 2. Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și

drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • 3. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

 • 4. Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

1. Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

1.     Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

2.    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor

clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

2.      Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea

culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

UAT Municipiul

Botoșani


Flutur Catălin Mugurel - Primar


Semnătura 16.07.2020, Botoșani


Direcția Generală     Dan Constantin Șlincu - Director Executiv          Semnătura

de Asistență

Socială și

Protecția

Copilului

Botoșani

16.07.2020, Botoșani

Direcția de                                                         Semnătura

Asistență Socială      Dorin Burlacu - Director Executiv

Botoșani

16.07.2020, Botoșani

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu