Hotărârea nr. 196/2020

HOTĂRÂRE Privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru sustinerea contributiei proprii si efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ”Eficientizare energetică si gestionare inteligentă a energiei in infrastructura iluminatului public stradal si pietonal din Municipiul Botosani” prin Programul privind sprijinerea eficientei energetice si a gestionării inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani pentru susținerea contribuției proprii și efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani” prin Programul privind sprijinerea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Botoșani de susținere a contribuției proprii și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani” prin Programul privind sprijinerea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte, Compartimentului Energetic și Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. (b) și (d), alin. 4 lit. (d) și alin. 7 lit. (k) și (n) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139 alin. (3), lit. (d), art. 196 alin. (1), lit. (a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 05 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la contractarea finanțării și participarea UAT Municipiul Botoșani în cadrul ”Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu, cu propunerea de proiect având ca titlu ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani ”, având o valoare totală de 1.409.871,68 lei, inclusiv TVA.

Art. 2 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii a UAT Municipiul Botoșani aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, în cuantum de 110.590,50 lei, fără TVA.

Art. 3 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, în cuantum de 80.999,01 lei, fără TVA.

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Botoșani își exprimă acordul cu privire la susținerea cheltuielilor legate de TVA ale proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, în cuantum de 222.967.67 lei.

Valoarea totală a contribuției financiare proprii a UAT Botoșani în proiectul ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani ” este de 414.557,18 lei.

Art. 5 UAT Municipiul Botoșani se angajează să întocmească documentațiile de achiziții publice, să organizeze și să deruleze procedurile de achiziții publice și să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 6 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - DALI și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se mandatează Primarul Municipiului Botoșani, domnul Cătălin Mugurel Flutur, să semneze în numele și pe seama Municipiului Botoșani cererea de finanțare a proiectului ” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani” cu toate anexele acesteia, a tuturor documentelor aferente proiectului și să reprezinte Municipiul Botoșani în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 8 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Daniela Cristina Roșu               Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 17 iulie 2020

Nr. 196

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 196 din 17 iulie 2020

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

” Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”

 • a) indicatori de performanță tehnici minimali:

Indicatori fizici:

 • - 401 corpuri de iluminat dotate cu capabilități de dimming

 • - sistem de dimming și telegestiune pentru 52 + 349 corpuri de iluminat cu LED

 • - dotări: PC + system operare licențiat conectat la internet

 • - Sistem de telegestiune cu comunicații incluse pentru 5 ani

 • - Soluție de dimming cu senzori integrați, comunicații incluse pe 5 ani

Indicatori energetici:

Programul de funcționare a iluminatului este calculate pentru 4.150 ore anual, din care:

 • - 1.825 ore (5 ore/noapte) în dimming

 • - 2.325 ore furnizare la nivelul 100%

Puterea maximă instalată pe contur va fi de 32.645 W.

Puterea maximă în regim de dimming pe contur va fi de 20.897 W.

 • b) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 4 luni, incluzând:

 • - proiectarea cu detalii de execuție și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare

 • - implementarea soluțiilor de dimminig / telegestiune

 • - probe, verificări și recepții

 • c) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj(C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției este:

 • - Valoare fără TVA: 1.186.904,01 lei din care C+M: 1.075.905,00 lei;

 • - Valoare TVA: 222. 967,67 lei;

 • - Valoare totală: 1.409.871,68 lei din care C+M: 1.280.326,95 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu