Hotărârea nr. 195/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru realizarea proiectului:”Eficientizare energetică si gestionare inteligentă a energiei in infrastructura iluminatului public stradal si pietonal din Municipiul Botosani” (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru realizarea proiectului: “Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: “Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006 și Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru proiectul “Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru proiectul: “Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 17 iulie 2020

Nr. 195

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 195 DIN 17 IULIE 2020

NOTĂ CONCEPTUALĂ

 • 1. Informații generale privind obiectivul de Investiții propus

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani "

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

  Municipiul BOTOȘANI nu e cazul

  Municipiul BOTOȘANI


 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • - cetățeni

 • - sistemul de transport public și privat

 • - instituții locale

 • - agenți economici

 • - turiști

 • - investitori

 • 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

  • 2.1. Scurtă prezentare privind: a) deficiențe ale situației actuale;

Sistemul de iluminat aflat în proprietatea municipiului Botoșani furnizează rezultate care se abat de la prevederile standardului de iluminat 13201:2016, simultan cu înregistrarea unui consum energetic foarte mare. De asemenea, următoarele aspecte justifică necesitatea înlocuirii corpurilor de iluminat actuale:

 • Difuzoare opacizate, îngălbenite

 • Îmbătrânirea materialelor care nu mai asigură protecția la umiditate și praf

 • Riscuri ridicate de întrerupere în funcționare și de incidente tehnice (desprinderi de elemente, ieșirea din aliniamentul proiectat, scurtcircuit)

 • Redare a culorilor într-un spectru de numai 25%, mult sub posibilitățile unui system modern de iluminat

 • Randament optic scăzut prin comparație cu tehnologia LED, o parte important de lumină fiind dirijată inefficient în afara suprafețelor de iluminat

O parte importantă a infrastructurii de iluminat este învechită și se bazează pe stâlpi din beton a căror dispunere în aliniamentul drumurilor variază semnificatic ceea ce conduce la necesitatea reproiectării atente a unui nou system de iluminat capabil să asigure conformitatea cu standardul în vigoare.

Pe aleile din parcuri și pe accesele pietonale, nivelul de iluminare este excedentar, bazat pe un consum excesiv de energie.

Sistemul de iluminat nu este adaptat la modificările importante de activitate și trafic pe perioade mari de timp. De asemenea nu există un control adecvat al punctelor de lumină în timp real, nefiind implementată nici o soluție de telegestiune a iluminatului public

Nu există sisteme digitale de asset management sau management operational al iluminatului public, destinate utilizatorilor din administrația publică

 • b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

Principalele efecte pozitive sunt:

 • Reducere importantă a consumului de energie electrică de peste 70%, simultan cu scăderea costurilor comunitare destinate acestei facilități

 • Crearea unui mediu luminos mai sigur pentru cetățeni și participanții la trafic și mai plăcut prin

 • - respectarea standardului

 • - redare mai bună a culorilor

 • - orientare mai bună și creșterea puterii de recunoaștere a obiectelor și particularităților fizice

 • Reducerea emisiilor de CO2

 • Scăderea costurilor de întreținere

 • Scăderea ratei de defect și a întreruperilor în furnizarea iluminatului

 • Facilitarea unei mai bune guvernanțe, în mediul digital, cu un solid control al funcționării sistemului de iluminat și crearea premiselor pentru extinderea iluminatului ”intelligent ” la scara întregului oraș și integrarea acestuia în conceptul strategic mai larg de smart city

 • c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

 • - menținerea unui cost ridicat al energiei electrice

 • - materializarea unor riscuri de exploatare datorită vechimii tehnologiei de iluminat existente

 • - îndepărtarea de obiectivele municpalității referitoare la protejarea mediului și economie durabilă și sustenabilă pe care aceasta și le-a asumat

 • - menținerea unui nivel ridicat al costurilor de întreținere

 • - gestiune greoaie a serviciului de iluminat

 • - depărtarea de principile de e-administrație și smart city

 • - creșterea nemulțumirii cetățenilor față de calitatea iluminatului public și scăderea atractivității orașului

 • 2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus

Obiectivul de investiții propus se integrează în sistemul general de iluminat public al Municipiului Botoșani. Din această perspectivă, soluția de telegestiune aleasă va fi una scalabilă, care se va putea extinde ulterior pe măsură ce municipalitatea va moderniza și restul luminatului public.

Prin contractul de concesiune a iluminatului public se vor moderniza toate punctele de aprindere exterioare zonei de implementare a proiectului, măsura fiind corelată cu cerințele soluției de telegestiune a iluminatului.

Proiecte ulterioare de modernizare a iluminatului public vor prelua cerințele minime ale prezentului proiect privind echiparea corpurilor de iluminat cu surse cu LED, drivere electronice dimabile și interfață de conectivitate de tip NEMA sau ZHAGA socket.

 • 2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui mașter plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus

Municipiul Botoșani a elaborat atât o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) cât și un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED), care propun în mod programatic și coerent măsuri specifice privind îmbunătățirea iluminatului public prin modernizare pe baza tehnologiilor cu LED și a sistemelor de dimming / telegestiune.

Ambele documente strategice sunt aprobate prin hotărâri aale Conciliului Local Botoșani.

 • 2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții

 • - NU E CAZUL

 • 2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

 • - aducerea sistemului de iluminat auditat în parametrii standardului 13201:2016

 • - reducerea cu minim 70% a consumului energetic pentru iluminatul public în zona de intervenție

 • - gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura iluminatului public prin implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului, scalabil, folosind date deschise și API precum și prin soluții innovative de dimming bazate pe senzori integrați

 • 3. Estimarea suportabilității investiției publice

  • 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

 • - costurile unor investiții similare realizate;

 • - standarde de cost pentru investiții similare.

Estimăm costurile de investiție la aproximativ 1,205 milioane LEI, fără TVA :

 • - 401 corpuri de iluminat dotate cu capabilități de dimming      551.375 lei

 • - sistem de dimming și telegestiune pentru

52 + 349 corpuri de iluminat cu LED           524.530 lei

 • - dotări: PC + system operare licențiat                               5.000 lei

 • - proiectare: DALI și PTDE                                    57.000 lei

 • - certificarea performanței energetice (audit energetic în situația existentă

și la finalul implementării investiției)               10.000 lei

 • - măsurători luminotehnice:                                      25.000 lei

 • - taxe, neprevăzute, publicitate, dirigenție șantier          15.890 lei

Am considerat ca referință proiecte similare, unde un cost mediu de înlocuire a corpului existent cu un corp de iluminat cu LED, cu capabilități de dimming și comunicare prin telegestiune, montat pe consolă nouă, este de aproximativ 1.350 - 1.500 lei, fără TVA.

De asemenea, am considerat costuri medii pentru servicii de telegestiune asigurate pentru 5 ani de 1.250 -1280lei/corp de iluminat.

 • 3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

a)Proiectare

a.1.Auditarea sistemului existent - în sarcina operatorului de iluminat public delegat

 • Tema de proiectare

 • Auditul energetic

 • Studiul luminotehnic

a.2.Contractarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de investiție, DALI

 • - valoare estimate: 32.000 lei, fără TVA

a.3.Proiectarea la nivel de detalii de execuție

 • - valoare estimate PTDE: 25.000 lei, fără TVA

b)Avizare

b.1.Avizul Auditorului energetic atestat:

 • - valoare estimate: 10.000 lei, ante și post implementare

b.2.autorizații, acorduri:        Autorizarea de mediu, Certificat de urbanism

 • - valoare estimate: 1.500 lei

 • 3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

Programul AFM privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - grant de 1.000.000 lei, la o intensitate de maxim 90% din valoare cheltuielilor eligible.

 • 4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

 • - Investițiile se vor desfășura doar pe căi de circulație stradale și pietonale aflate în proprietatea Municipiului Botoșani.

 • - amplasarea corpurilor de iluminat cu LED și module de telegestiune se va face pe infrastructură existentă, aflată în proprietatea municipiului - stâlpi de iluminat și rețele electrice existente.

 • 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea

obiectivului de investiții:

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

a.1.Eficientizarea iluminatului public prin montare de corpuri de iluminat cu LED și sistem de telegestiune în locul actualului sistem de iluminat bazat pe surse HID:

 • 1.1. Manolești Deal, tronsoanele:

Calea Națională - Str Pacea

Str Pacea - limita municipiului

 • 1.2. Strada Pacea, tronsoanele:

Str Cornișa - Str Manolești Deal

Str Manolești Deal - Str Sucevei

Str Sucevei - Bd George Enescu

 • 1.3. Strada Mihail Kogălniceanu, tronsonul Bd George Enescu - Str Primăverii

 • 1.4. Strada Primăverii, tronsonul Bd George Enescu - Str Mihail Kogălniceanu

 • 1.5. Strada Octav Onicescu, tronsoanele:

Str Pacea - Str Primăverii

Str Primăverii - Bd Mihai Eminescu

Bd Mihai Eminescu - Calea Națională

Calea Națională - Str Împăratul Traian

 • 1.6. Strada Marchian, toată

 • 1.7. Strada Cuza Vodă, tronsonul Str Nicolae Iorga - str Marchian

 • 1.8. Strada Petru Rareș, tronsonul Calea Națională - Bd Mihai Eminescu

 • 1.9. Calea Națională, tronsoanele

Șoseaua Iașiului (Luckoil) - Str Petru Rareș

Strada Petru Rareș - Str Ion Pillat

 • 1.10. Strada Cornișa

 • 1.11. Strada Ștefan Luchian, tronsoanele:

Str Rapsodiei - Str Octav Onicescu

Str Octav Onicescu - Str Armoniei

 • 1.12. Strada Armoniei, toată

a.2.Eficientizarea iluminatului public prin montare de corpuri de iluminat cu LED și sistem de dimming bazat pe senzori integrați în locul actualului sistem de iluminat bazat pe surse HID:

 • 2.1. Alei pietonale în Parcul Curcubeului

 • 2.2. Aleea Curcubeului

 • 2.3. Aleea Cinema

 • 2.4. Aleea Pacea

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Zona de implementare a proiectului se integrează perfect în logica urbană și de mobilitate.

Astfel, proiectul intervine pe calea de acces în oraș dinspre Iași, pe artera Calea Națională, tronsoanele Șoseaua Iașiului - Petru Rraeș, respectiv Petru Rareș - str Ion Pillat. De la acest reper mai departe, către ieșirea spre Dorohoi, municipalitatea va elabora alt proiect de dezvoltare a infrastructurii iluminatului public.

Din intersecția cu strada Petru Rareș investiția continuă lateral pe această stradă, pe tronsonul Calea Națională - bd Mihai Eminescu.

Proiectul continuă pe partea stângă față de Calea Națională, unde investiția are un impact semnificativ în zona centrală a orașului, cu acces direct, firesc, din Calea Națională, astfel:

 • - Străzi care intersectează Calea națională:

 • Str Mihail Kogălniceanu, tronsonul George Enescu - Primăverii

 • Str Marchian, toată

 • Str Octav Onicescu, tronsoanele dintre:

 • - Calea Națională - Împăratul Traian pe de o parte (în apropierea accesului pe Tudor Vladimirescu - IC Brătianu)

 • - Calea Națională - str Pacea

 • Str Armoniei, toată

 • Str Manolești Deal, tronsonul Calea Națională -Pacea - limita municipiului

 • Str Cornișa, toată (Calea Națională - Pacea)

- Străzi paralele cu Calea Națională

 • Str Cuza Vodă, tronsonul Marchian - N lorga (joncțiune cu Marchian)

 • Str Ștefan Luchian, tronsonul Armoniei - Rapsodiei , în apropiere de Cuza Vodă

Fluxul de circulație pe aceste drumuri se află atât în apropierea unor importante căi de acces pietonal (Unirii, Piața Revoluției, Bancar, Transilvaniei), aunor instituții importante (Primăria, Prefectura, Consiliul Județean) cât și a numeroase hoteluri, restaurante și magazine.

 • - Accese pietonale în zona Parcului Curcubeului și a celor 3 alei adiacente:

o Cinema

o Curcubeului

o Pacea

Această rețea de drumuri secundare facilitează vecinătatea cu zone pentru activități de relaxare și recreere.

Practic, impactul proiectului va fi sesizabil la accesul în oraș dinspre Iași (Calea Națională), și Suceava (Strada Pacea) și se va dezvolta către zona centrală a municipiului Botoșani

 • c) surse de poluare existente în zonă;

 • - zona de implementare nu se învecinează cu facilități de producție sau capacități industriale

 • - cele mai importante sursă de poluare sunt: traficul rutier, praful din atmosferă vehiculat de curenții de aer și activitatea antropică a locuitorilor

 • d) particularități de relief;

Proiectul se va desfășura pe direcția principală nord-vest -- sud-est, cu repere importante în zona centrală, suprapunându-se pe forma generală alungită a orașului care se dezvoltă între dealurile de vest mai înalte, ce fac parte din Podișul Sucevei și câmpia colinară din est.

Aspectul general al reliefului este de deal jos sau câmpie deluroasă, cu o altitudine medie de 163 m și implicit cu energie de relief (potențială) redusă, fără frământări de teren.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Proiectul nu solicită existența unor utilități edilitare (energie electrică, apă-canal, etc) desi acestea există peste tot în zona de implementare.

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesită relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Proiectul nu prevede acțiuni asupra solului sau a elementelor de infrastructură, prin urmare nu există situații de relocare sau protejate a unor rețele edilitare pe amplasamentul acestuia.

 • g) posibile obligații de servitute;       NU E CAZUL

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu se va interveni asupra stâlpilor de iluminat din zonă, prin urmare nu este necesar o expertizare a acestora.

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Proiectul va solicita doar avizul tehnic al distribuitorului local de energie electrică.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

NU E CAZUL

 • 6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: a) destinație și funcțiuni;

 • - iluminat public pe căi de circulație rutieră și pietonală

 • - sistem de control al iluminatului de la distanță, pentru fiecare punct de lumină, prin intermediul unei soluții in cloud de telegestiune, implementată la nivelul fiecărui corp de iluminat, bazată pe date deschise comunicate serverului prin GSM - IoT și care poate furniza interfață programabilă (API) pentru integrarea în platforme digitale

 • - soluții alternative de dimming

 • b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Indicatori fizici estimați:

 • - 401 corpuri noi de iluminat cu LED, toate cu drivere electronice dimabile

 • - sistemul de telegestiune a iluminatului

 • - soluții alternative de dimming pentru 52 de corpuri de iluminat cu LED dispuse într-o zonă de mai mica importanță și cu riscuri de circulație scăzute

 • - obiectivul de economie de energie electrică:   minim 70% față de situația existent

b.1.Corpurile de iluminat

 • - toate corpurile de iluminat (401 bucăți) vor funcționa cu LED și vor fi echipate cu drivere electronice dimmabile

 • - noile corpuri de iluminat cu LED vor fi alese astfel încât să fie respectat standardul 60598

 • - temperatura de culoare a luminii furnizate va fi 3000 - 4000 K iar indicele de redare al culorilor Ra=min 80

 • - construcția corpurilor și distribuția luminoasă vor fi în așa fel încât se va elimina poluarea luminoasă

 • - cele 52 de corpuri de iluminat acționate cu soluții alternative de dimming vor fi echipate cu interfețe de conectivitate de tip NEMA sau ZHAGA socket

 • - montajul noilor corpuri de iluminat cu LED se va face pe console metalice noi, dimensionate conform rezultatelor de calcul luminotehnic; consolele vor fi tratați anticoroziv și vor avea finisaje în culorile RAL specificate de beneficiar

b.2.Soluția de telegestiune

 • - alegerea soluției din perspectiva comunicațiilor (RF, GSM-IoT, LoRa, BT, etc) va avea în vedere complexitatea circuitelor electrice, distanțele pe care se operează și nevoia de securitate a datelor

 • - nu va fi permisă o soluție PLC (Power Line Communication)

 • - găzduirea datelor se va face pe un server CLOUD

 • - accesarea datelor și operarea sistemului se va face de la orice calculator al beneficiarului / operatorului de iluminat public pe bază de ID și parolă

 • - comunicațiile vor fi incluse de furnizor în aplicația de telegestiune pentru o perioadă de 5 ani

 • - prin telegestiune, fiecare corp de iluminat dotată cu modul de telegestiune va putea fi adresat individual și pe grupuri organizate de utilizatori

 • - sistemul controlat prin soluția de telegestiune va permite memorarea scenariilor de dimming/ on-off și funcționarea pe baza acestora chiar dacă se întrerup comunicațiile

 • - aplicația avea următoarele funcții generale:

 • Capacitatea de monitorizare a întregii infrastructuri de iluminat

 • Acces prin interfață web, care va fi aceeași pentru toatee tipurile de echipamente (aparate de iluminat, puncta de aprindere, cutii de separare)

 • Nu va folosi cablaje suplimentare, toate comunicațiile fiind fără fir

 • Va permite interogări de consumuri de energie și monitorizări pentru tensiune rețelei de alimentare și a curentului de intrare în corpurile de iluminat

 • Va genera alarme și informări de defecte (poziția, natura, data apariției)

 • Va permite conectarea aparatelor de iluminat convenționale (cu surse cu sodiu/ioduri metalice) la solicitarea beneficiarului

b.3.Soluția alternativă de dimming

 • - va fi aplicabilă într-o zonă cu drumuri de categorie și clasă de iluminat reduce, cu riscuri de circulație mici

 • - principial, soluția va fi de tip follow me, adică nivelul standardizat de iluminat va fi asigurat în zona de prezență a participanților la traffic

 • - soluția de dimming va aduce un plus de ”inteligență” în gestionarea consumului de energie electrică din iluminatul public și va fi aplicabilă indiferent de condițiile de traffic, sezon sau programul de funcționare (on/off) a sistemului de iluminat public

 • - prin efectele ei, soluția de dimming va consolida obiectivul de eficiență energetică propus

Toate echipamentele vor purta marcaj CE autentic și vor fi conforme cu normele europene de reglementare a funcționării.

 • c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

 • - sistemul de iluminat nou creat prin proiect va avea o durată de viață de minim 15 de ani

 • - soluția de telegestiune va avea comunicații incluse pentru o perioadă de 5 ani, pe toată această perioadă fiind asigurate actualizările de soft și gestiunea in-cloud a datelor

 • - furnizarea iluminatului se va face fără întrerupere, conform scenariilor alese de beneficiar și rulate prin soluția de telegestiune

 • - programul de funcționare va fi de 4.150 ore anual dintre care 1.825 ore în regim de dimming (5 ore /noapte)

 • d) nevoi/solicitări funcționale specifice.

 • - iluminatul public în zona de implementare trebuie să răspundă în toate privințele cerințelor standardului 13201:2016

 • - noul sistem de iluminat va funcționa cu surse LED și trebuie să conducă la economii de energie față de situația actuală de minim 70%

 • - lumina aleasă trebuie să fie plăcută, să evite spectrul de lumină albastră și poluarea luminoasă

 • - soluția de telegestiune va fi capabilă să adreseze și să controleze fiecare punct luminos și grupuri de puncte luminoase așa cum vor fi definite de utilizatori

 • - proiectantul va alege cel mai bun mediu de comunicații între componentele sistemului de iluminat și server din perspectiva securității datelor și a siguranței comenzilor, interfața fiind accesibilă prin intermediul Internetului și integrate în orice platformă digital prin API - aplicația de telegestiune va fi scalabilă, astfel încât să poată integra modernizările ulterioare din iluminat

 • - sistemul modernizat va permite estimarea corectă a consumurilor energetice, va crea rapoarte și va genera alerte

 • 7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

 • - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

NU S-A ELABORAT

 • - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;

Studiu luminotehnic

- reprezintă primul pas în evaluarea tehnică a zonei de implementare a proiectului și constă în: o aprecieri ale rezultatelor luminotehnice prezente față de cerințele standardului

13201:2016

o modele de judecată ale încadrării căilor de circulație analizate în clase de iluminat

o recomandări privind măsurile de atingere și menținere cu eforturi minime a parametrilor luminotehnici solicitați de standard

o recomandări privind întreținerea optima a sistemului de iluminat

 • Audit energetic

 • - reprezintă următoarea etapă expertizei tehnice care măsoară performanța energetică a sistemului de iluminat analizat și propune măsuri de îmbunătățire:

o Se analizează consumurile energetice specifice pe obiectele din conturul energetic definit de beneficiar

o Se analizează starea tehnică a componentelor sistemului de iluminat, a surselor de energie și a sistemului de măsură a acesteia

o Dacă e cazul, se emit ipoteze de lucru privind extinderea ipotetică prin tehnologia actuală și modul de evaluare a consumurilor pe contur

o Se face bilanțul energetic actual, calculându-se nivelul de emisii de CO2

o Se analizează costurile sistemului din perspectiva energiei electrice

o Se simulează măsuri de îmbunătățire a performanțelor energetice

o Se simulează un bilanț energetic pentru sistemul modernizat și nivelul nou, presupus, de emisie de CO2

Expertize ale sistemului de iluminat existent

- Nu este necesar deoarece nu se va interveni asupra stâlpilor și rețelelor electrice existente

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

NU E CAZUL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 195 DIN 17 IULIE 2020

TEMĂ DE PROIECTARE

 • 1. Informații generale

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • Eficientizare energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura iluminatului public stradal și pietonal din Municipiul Botoșani "

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul BOTOȘANI

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar)

Nu e cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul BOTOȘANI

 • 1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Flash Lighting Services

 • 2. Date de Identificare a obiectivului de investiții

  • 2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală

Terenul pe care se va implementa proiectul aparține Municipiului Botoșani.

Nu se vor construe rețele electrice noi, nu se va interveni asupra stâlpilor de iluminat sau la nivelul cutiilor electrice.

Sistemul de iluminat public care va fi modernizat și eficientizat energetic prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu surse de lumină de tip HID prin altele noi cu LED și capabilități de dimming, aparține în totalitate Municipiului Botoșani.

 • 2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

 • a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

a.1.Eficientizarea iluminatului public prin montare de corpuri de iluminat cu LED și sistem de telegestiune în locul actualului sistem de iluminat bazat pe surse HID:

 • 1.1. Manolești Deal, tronsoanele:

Calea Națională - Str Pacea

Str Pacea - limita municipiului

 • 1.2. Strada Pacea, tronsoanele:

Str Cornișa - Str Manolești Deal

Str Manolești Deal - Str Sucevei

Str Sucevei - Bd George Enescu

 • 1.3. Strada Mihail Kogălniceanu, tronsonul Bd George Enescu - Str Primăverii

 • 1.4. Strada Primăverii, tronsonul Bd George Enescu - Str Mihail Kogălniceanu

 • 1.5. Strada Octav Onicescu, tronsoanele:

Str Pacea - Str Primăverii

Str Primăverii - Bd Mihai Eminescu

Bd Mihai Eminescu - Calea Națională

Calea Națională - Str Împăratul Traian

 • 1.6. Strada Marchian, toată

 • 1.7. Strada Cuza Vodă, tronsonul Str Nicolae Iorga - str Marchian

 • 1.8. Strada Petru Rareș, tronsonul Calea Națională - Bd Mihai Eminescu

 • 1.9. Calea Națională, tronsoanele

Șoseaua Iașiului (Luckoil) - Str Petru Rareș

Strada Petru Rareș - Str Ion Pillat

 • 1.10. Strada Cornișa

 • 1.11. Strada Ștefan Luchian, tronsoanele:

Str Rapsodiei - Str Octav Onicescu

Str Octav Onicescu - Str Armoniei

 • 1.12. Strada Armoniei, toată

a.2.Eficientizarea iluminatului public prin montare de corpuri de iluminat cu LED și sistem de dimming bazat pe senzori integrați în locul actualului sistem de iluminat bazat pe surse HID:

 • 2.1. Alei pietonale în Parcul Curcubeului

 • 2.2. Aleea Curcubeului

 • 2.3. Aleea Cinema

 • 2.4. Aleea Pacea

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Zona de implementare a proiectului se integrează perfect în logica urbană și de mobilitate.

Astfel, proiectul intervine pe calea de acces în oraș dinspre Iași, pe artera Calea Națională, tronsoanele Șoseaua Iașiului - Petru Rraeș, respectiv Petru Rareș - str Ion Pillat. De la acest reper mai departe, către ieșirea spre Dorohoi, municipalitatea va elabora alt proiect de dezvoltare a infrastructurii iluminatului public.

Din intersecția cu strada Petru Rareș investiția continuă lateral pe această stradă, pe tronsonul Calea Națională - bd Mihai Eminescu.

Proiectul continuă pe partea stângă față de Calea Națională, unde investiția are un impact semnificativ în zona centrală a orașului, cu acces direct, firesc, din Calea Națională, astfel:

 • - Străzi care intersectează Calea națională:

 • Str Mihail Kogălniceanu, tronsonul George Enescu - Primăverii

 • Str Marchian, toată

 • Str Octav Onicescu, tronsoanele dintre:

 • - Calea Națională - Împăratul Traian pe de o parte (în apropierea accesului pe Tudor Vladimirescu - IC Brătianu)

 • - Calea Națională - str Pacea

 • Str Armoniei, toată

 • Str Manolești Deal, tronsonul Calea Națională -Pacea - limita municipiului

 • Str Cornișa, toată (Calea Națională - Pacea)

 • - Străzi paralele cu Calea Națională

 • Str Cuza Vodă, tronsonul Marchian - N lorga (joncțiune cu Marchian)

 • Str Ștefan Luchian, tronsonul Armoniei - Rapsodiei , în apropiere de Cuza Vodă

Fluxul de circulație pe aceste drumuri se află atât în apropierea unor importante căi de acces pietonal (Unirii, Piața Revoluției, Bancar, Transilvaniei), aunor instituții importante (Primăria, Prefectura, Consiliul Județean) cât și a numeroase hoteluri, restaurante și magazine.

 • - Accese pietonale în zona Parcului Curcubeului și a celor 3 alei adiacente:

o Cinema

o Curcubeului

o Pacea

Această rețea de drumuri secundare facilitează vecinătatea cu zone pentru activități de relaxare și recreere.

Practic, impactul proiectului va fi sesizabil la accesul în oraș dinspre Iași (Calea Națională), și Suceava (Strada Pacea) și se va dezvolta către zona centrală a municipiului Botoșani

 • c) surse de poluare existente în zonă;

 • - zona de implementare nu se învecinează cu facilități de producție sau capacități industriale

 • - cele mai importante sursă de poluare sunt: traficul rutier, praful din atmosferă vehiculat de curenții de aer și activitatea antropică a locuitorilor

 • d) particularități de relief;

Proiectul se va desfășura pe direcția principală nord-vest -- sud-est, cu repere importante în zona centrală, suprapunându-se pe forma generală alungită a orașului care se dezvoltă între dealurile de vest mai înalte, ce fac parte din Podișul Sucevei și câmpia colinară din est.

Aspectul general al reliefului este de deal jos sau câmpie deluroasă, cu o altitudine medie de 163 m și implicit cu energie de relief (potențială) redusă, fără frământări de teren.

 • e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Proiectul nu solicită existența unor utilități edilitare (energie electrică, apă-canal, etc) desi acestea există peste tot în zona de implementare.

 • f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Proiectul nu prevede acțiuni asupra solului sau a elementelor de infrastructură, prin urmare nu există situații de relocare sau protejate a unor rețele edilitare pe amplasamentul acestuia.

 • g) posibile obligații de servitute;

NU E CAZUL

 • h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu se va interveni asupra stâlpilor de iluminat din zonă și a rețelelor electrice existente, prin urmare nu este necesară o expertizare a acestora.

 • i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Proiectul va solicita doar avizul tehnic al distribuitorului local de energie electrică.

 • j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție.

NU E CAZUL

 • 2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

 • a) destinație și funcțiuni;

 • - iluminat public pe căi de circulație rutieră și pietonală

 • - sistem de control al iluminatului de la distanță, pentru fiecare punct de lumină, prin intermediul unei soluții in cloud de telegestiune, implementată la nivelul fiecărui corp de iluminat, bazată pe date deschise comunicate serverului prin GSM - IoT și care poate furniza interfață programabilă (API) pentru integrarea în platforme digitale

 • - soluții alternative de dimming

 • b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Indicatori fizici estimați:

 • - 401 corpuri noi de iluminat cu LED, toate cu drivere electronice dimabile

 • - sistemul de telegestiune a iluminatului

 • - soluții alternative de dimming pentru 52 de corpuri de iluminat cu LED dispuse într-o zonă de mai mica importanță și cu riscuri de circulație scăzute

 • - obiectivul de economie de energie electrică:   minim 70% față de situația existentă

 • c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;

c.1.Corpurile de iluminat

 • - toate corpurile de iluminat (401 bucăți) vor funcționa cu LED și vor fi echipate cu drivere electronice dimmabile

 • - noile corpuri de iluminat cu LED vor fi alese astfel încât să fie respectat standardul 60598

 • - temperatura de culoare a luminii furnizate va fi 3000 - 4000 K iar indicele de redare al culorilor Ra=min 80

 • - construcția corpurilor și distribuția luminoasă vor fi în așa fel încât se va elimina poluarea luminoasă

 • - cele 52 de corpuri de iluminat acționate cu soluții alternative de dimming vor fi echipate cu interfețe de conectivitate de tip NEMA sau ZHAGA socket

 • - montajul noilor corpuri de iluminat cu LED se va face pe console metalice noi, dimensionate conform rezultatelor de calcul luminotehnic; consolele vor fi tratați anticoroziv și vor avea finisaje în culorile RAL specificate de beneficiar

c.2.Soluția de telegestiune

 • - alegerea soluției din perspectiva comunicațiilor (RF, GSM-IoT, LoRa, BT, etc) va avea în vedere complexitatea circuitelor electrice, distanțele pe care se operează și nevoia de securitate a datelor

 • - nu va fi permisă o soluție PLC (Power Line Communication)

 • - găzduirea datelor se va face pe un server CLOUD

 • - accesarea datelor și operarea sistemului se va face de la orice calculator al beneficiarului / operatorului de iluminat public pe bază de ID și parolă

 • - comunicațiile vor fi incluse de furnizor în aplicația de telegestiune pentru o perioadă de 5 ani

 • - prin telegestiune, fiecare corp de iluminat dotată cu modul de telegestiune va putea fi adresat individual și pe grupuri organizate de utilizatori

 • - sistemul controlat prin soluția de telegestiune va permite memorarea scenariilor de dimming/ on-off și funcționarea pe baza acestora chiar dacă se întrerup comunicațiile

 • - aplicația avea următoarele funcții generale:

 • Capacitatea de monitorizare a întregii infrastructuri de iluminat

 • Acces prin interfață web, care va fi aceeași pentru toatee tipurile de echipamente (aparate de iluminat, puncta de aprindere, cutii de separare)

 • Nu va folosi cablaje suplimentare, toate comunicațiile fiind fără fir

 • Va permite interogări de consumuri de energie și monitorizări pentru tensiune rețelei de alimentare și a curentului de intrare în corpurile de iluminat

 • Va genera alarme și informări de defecte (poziția, natura, data apariției)

 • Va permite conectarea aparatelor de iluminat convenționale (cu surse cu sodiu/ioduri metalice) la solicitarea beneficiarului

c.3.Soluția alternativă de dimming

 • - va fi aplicabilă într-o zonă cu drumuri de categorie și clasă de iluminat reduce, cu riscuri de circulație mici

 • - principial, soluția va fi de tip follow me, adică nivelul standardizat de iluminat va fi asigurat în zona de prezență a participanților la traffic

 • - soluția de dimming va aduce un plus de ”inteligență” în gestionarea consumului de energie electrică din iluminatul public și va fi aplicabilă indiferent de condițiile de traffic, sezon sau programul de funcționare (on/off) a sistemului de iluminat public

 • - prin efectele ei, soluția de dimming va consolida obiectivul de eficiență energetică propus

Toate echipamentele vor purta marcaj CE autentic și vor fi conforme cu normele europene de reglementare a funcționării.

 • d) număr estimat de utilizatori;

Noul sistem de iluminat public se va adresa:

a)prin efectele iluminării

 • locuitorilor municipiului Botoșani: peste 122.000

 • utilizatorilor căilor de circulație rutieră și pietonală

 • turiștilor

 • agenților economici și investitorilor interesați de municipiul Botoșani

b)prin facilități de gestiune, control și raportare, pe nivele de competență

 • operatorilor de iluminat public: minim 3 utilizatori

 • utilizatorilor din administrația publică locală: minim 3 utilizatori

 • altor instituții de interes local: Poliția rutieră și locală, ISU, SMURD

 • e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

 • - sistemul de iluminat nou creat prin proiect va avea o durată de viață de minim 15 de ani

 • - soluția de telegestiune va avea comunicații incluse pentru o perioadă de 5 ani, pe toată această perioadă fiind asigurate actualizările de soft și gestiunea in-cloud a datelor

 • - furnizarea iluminatului se va face fără întrerupere, conform scenariilor alese de beneficiar și rulate prin soluția de telegestiune

 • - programul de funcționare va fi de 4.150 ore anual dintre care 1.825 ore în regim de dimming (5 ore /noapte)

 • f) nevoi / solicitări funcționale specifice;

 • - iluminatul public în zona de implementare trebuie să răspundă în toate privințele cerințelor standardului 13201:2016

 • - noul sistem de iluminat va funcționa cu surse LED și trebuie să conducă la economii de energie față de situația actuală de minim 70%

 • - lumina aleasă trebuie să fie plăcută, să evite spectrul de lumină albastră și poluarea luminoasă

 • - soluția de telegestiune va fi capabilă să adreseze și să controleze fiecare punct luminos și grupuri de puncte luminoase așa cum vor fi definite de utilizatori

 • - proiectantul va alege cel mai bun mediu de comunicații între componentele sistemului de iluminat și server din perspectiva securității datelor și a siguranței comenzilor, interfața fiind accesibilă prin intermediul Internetului și integrate în orice platformă digital prin API - aplicația de telegestiune va fi scalabilă, astfel încât să poată integra modernizările ulterioare din iluminat

 • - sistemul modernizat va permite estimarea corectă a consumurilor energetice, va crea rapoarte și va genera alerte

 • g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;

g.1.Protecția mediului

 • - Lucrările de modernizare și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public nu va conduce la extinderea sistemului de iluminat sau la crearea unor rețele noi de iluminat

 • - nu vor fi afectate solul și subsolul, apele, clădirile sau drumurile pe care se va implementa proiectul

Se vor lua măsuri pentru:

 • Protejarea cetățenilor și mediului împotriva zgomotului, vibrațiilor, luminii obstruzive

 • Protecția mediului împotriva poluării aerului, apelor și subsolului

g.2.Siguranța cetățenilor și a traficului

 • - dacă va fi cazul, proiectantul va elabora un plan de circulație care va include măsuri de semnalizare în trafic a zonelor de implementare a proiectului și va prevedea măsuri de protecție a cetățenilor care traversează zona de implementare pe perioada derulării proiectului

g.3.Aspecte estetice

 • - pe cât posibil, pe un singur stâlp de iluminat se va monta un singur corp de iluminat

 • h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului. h.1.conformitatea cu SREN 13201:2016 și obiectivul de economie de energie electrică

 • - proiectantul va elabora calcule luminotehnice de referință pentru căile de circulație din proiect potrivit standardului de iluminat în vigoare, indiferent de producătorul corpurilor de iluminat

 • - alegerea corpurilor de iluminat va respecta obiectivul țintă de 70% a reducerii consumului de energie electrică față de consumul actual de 398,74 MWh la un număr de 4.150 ore de funcționare anuală a sistemului de iluminat

h.2.soluție de telegestiune bazată pe date deschise și cu interfață programabilă integrabilă în platforme digitale ale beneficiarului (API)

h.3.soluție de telegestiune securizată și cu funcții de operare integrate:

 • - criptarea comunicațiilor pe 256 biți

 • - comunicații GSM între corpurile de iluminat (prin modulele de telegestiune) și server într-o frecvență licențiată ANCOM, indifferent de provider-ul de comunicații

 • - următoarele facilități opționale ale platformei de telegestiune vor fi punctate suplimentar în alegerea soluției :

 • Asset management

 • Management operational

h.4.soluție alternativă de dimming bazată pe senzori care să acționeze integrat

 • 2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

 • - norme și standarde privind proiectarea și execuția instalațiilor electrice de iluminat

 • - SR EN 13201:2016

 • - SR EN 60598

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Daniela Cristina Roșu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu