Hotărârea nr. 194/2020

HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 2910/13.07.2020 al Direcției Economice, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local precum și amendamentul formulat de domnul consilier Cosmin Ionuț Andrei,

având în vedere prevederile O.U.G. nr. 82/2020 privind aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a perssoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență,

în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 966,00 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 39,00 mii lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 pentru Poliția Locală prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 39,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.1. la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă modificarea Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,                            Contrasemnează,

Consilier, ROȘU CRISTINA DANIELA    Secretar general, IOAN APOSTU

Botoșani, 14 iulie 2020 Nr. 194

mii lei

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

din care:

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Denumirea indicatorilor

Cod

Trim. III

Trim. IV

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

206.603,04

0,00

966,00

966,00

0,00

57.714,66

68.767,61

45.747,38

35.339,39

207.569,04

148.197,34

146.851,69

149.933,14

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

49.016,87

0,00

10,00

10,00

0,00

12.226,93

13.558,10

11.825,03

11.416,81

49.026,87

42.444,60

44.444,20

46.566,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

57.815,19

0,00

27,00

27,00

0,00

14.631,97

22.359,88

11.434,32

9.416,02

57.842,19

39.476,45

40.969,45

42.306,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

15.150,05

0,00

0,00

0,00

0,00

7.122,67

2.963,57

2.318,33

2.745,48

15.150,05

14.198,00

14.184,00

13.184,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

34.641,74

0,00

12,00

12,00

0,00

9.901,60

11.654,15

8.321,77

4.776,22

34.653,74

17.222,40

15.136,00

18.958,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

901,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,60

524,00

244,00

901,60

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

4.177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.065,00

1.216,00

1.031,00

865,00

4.177,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.247,20

0,00

445,00

445,00

0,00

3.360,00

3.233,00

1.017,20

82,00

7.692,20

3.286,77

4.136,53

3.837,38

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 +58.16)

58

1.346,84

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

638,84

246,00

222,00

1.346,84

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

5.509,05

0,00

0,00

0,00

0,00

818,61

2.376,26

1.712,34

601,84

5.509,05

3.265,00

3.541,00

3.574,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

17.326,08

0,00

956,00

956,00

0,00

5.003,78

7.315,46

4.508,04

1.454,80

18.282,08

4.012,00

3.680,00

1.370,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.376,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

2.595,00

2.595,00

2.111,00

2.591,96

9.892,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

36.396,73

0,00

-23,00

-23,00

0,00

9.259,07

9.977,75

8.558,46

8.578,45

36.373,73

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.919,84

0,00

0,00

0,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.774,76

6.712,58

27.919,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.919,84

0,00

0,00

0,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.774,76

6.712,58

27.919,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.919,84

0,00

0,00

0,00

0,00

7.258,55

7.173,95

6.774,76

6.712,58

27.919,84

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.381,98

0,00

-23,00

-23,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.085,24

942,49

5.358,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

publice locale

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

0,00

0,00

0,00

751,31

652,44

624,49

458,74

2.486,98

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.895,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

500,00

1.427,50

460,75

483,75

2.872,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

Transferuri cu caracter general intre diferite niveluri ale administratiei (cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02

59.02

8.779,86

0,00

34,00

34,00

0,00

2.080,35

2.499,05

2.099,36

2.135,10

8.813,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.779,86

0,00

34,00

34,00

0,00

2.080,35

2.499,05

2.099,36

2.135,10

8.813,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.628,50

0,00

34,00

34,00

0,00

2.045,70

2.449,60

2.062,60

2.104,60

8.662,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.628,50

0,00

34,00

34,00

0,00

2.045,70

2.449,60

2.062,60

2.104,60

8.662,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

49,45

36,76

30,50

151,36

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

63.02

82.572,25

0,00

768,00

768,00

0,00

23.271,96

32.033,80

17.646,59

10.387,90

83.340,25

44.073,17

42.251,53

48.265,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

23.193,11

0,00

113,00

113,00

0,00

7.999,89

7.397,41

4.559,11

3.349,70

23.306,11

16.877,00

16.253,00

17.456,00

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.622,44

0,00

148,00

148,00

0,00

786,36

854,45

598,75

530,88

2.770,44

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.622,44

0,00

148,00

148,00

0,00

786,36

854,45

598,75

530,88

2.770,44

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

19.295,67

0,00

-8,00

-8,00

0,00

7.085,53

6.157,96

3.593,36

2.450,82

19.287,67

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

6.644,54

0,00

-83,00

-83,00

0,00

2.501,48

2.439,70

1.038,36

582,00

6.561,54

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

10.662,63

0,00

75,00

75,00

0,00

4.089,64

3.231,34

2.009,10

1.407,55

10.737,63

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

0,00

0,00

0,00

494,41

486,92

545,90

461,27

1.988,50

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.165,00

0,00

-27,00

-27,00

0,00

18,00

385,00

367,00

368,00

1.138,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

11.953,82

0,00

200,00

200,00

0,00

1.641,13

7.361,84

1.870,47

1.280,38

12.153,82

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

1.204,82

0,00

200,00

200,00

0,00

206,50

728,32

430,00

40,00

1.404,82

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

1.204,82

0,00

200,00

200,00

0,00

206,50

728,32

430,00

40,00

1.404,82

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

24.190,62

0,00

0,00

0,00

0,00

6.667,19

9.539,30

6.206,56

1.777,57

24.190,62

8.247,40

5.454,00

9.158,00

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

13.943,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4.515,59

5.435,00

3.680,64

312,37

13.943,60

2.400,40

452,00

3.919,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

12.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.216,05

4.885,40

3.301,55

0,00

12.403,00

1.848,40

0,00

3.567,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Camine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

1.010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,00

366,00

280,00

200,00

1.010,00

200,00

100,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530,60

0,00

0,00

0,00

0,00

135,54

183,60

99,09

112,37

530,60

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

8.054,12

0,00

700,00

700,00

0,00

1.908,82

2.960,00

2.420,10

1.465,20

8.754,12

5.247,00

4.402,00

4.639,00

Sport

67.02.05.01

7.297,62

0,00

700,00

700,00

0,00

1.882,82

2.418,30

2.287,30

1.409,20

7.997,62

2.785,00

2.239,00

2.733,00

Tineret

67.02.05.02

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

656,50

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

441,70

132,80

56,00

656,50

2.462,00

2.163,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

562,00

85,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.532,90

0,00

-700,00

-700,00

0,00

229,78

582,30

20,82

0,00

832,90

600,00

600,00

600,00

Asigurari si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

23.234,70

0,00

455,00

455,00

0,00

6.963,75

7.735,25

5.010,45

3.980,25

23.689,70

13.443,77

15.038,53

16.144,38

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

15.890,70

0,00

445,00

445,00

0,00

5.119,00

5.506,50

3.368,20

2.342,00

16.335,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.890,70

0,00

445,00

445,00

0,00

5.119,00

5.506,50

3.368,20

2.342,00

16.335,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crese

68.02.11

1.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

379,00

411,00

346,50

338,50

1.475,00

1.385,00

1.453,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.416,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345,75

440,25

302,75

327,75

1.416,50

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

55,00

60,00

70,00

70,00

70,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

340,75

440,25

302,75

272,75

1.356,50

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.452,50

0,00

10,00

10,00

0,00

1.120,00

1.377,50

993,00

972,00

4.462,50

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.452,50

0,00

10,00

10,00

0,00

1.120,00

1.377,50

993,00

972,00

4.462,50

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV -a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (COD 70.02

69.02

41.814,90

0,00

-288,80

-288,80

0,00

11.394,61

15.021,55

8.200,84

6.909,10

41.526,10

22.017,00

24.732,00

24.032,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

16.743,20

0,00

-288,80

-288,80

0,00

4.132,11

6.792,45

3.058,34

2.471,50

16.454,40

7.757,00

9.772,00

8.687,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

6.265,56

0,00

-152,80

-152,80

0,00

1.574,00

3.585,12

863,64

90,00

6.112,76

1.557,00

1.703,00

690,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

6.265,56

0,00

-152,80

-152,80

0,00

1.574,00

3.585,12

863,64

90,00

6.112,76

1.557,00

1.703,00

690,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,00

1.522,00

725,00

1.042,00

4.255,00

2.843,00

3.505,00

3.095,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

1.074,44

0,00

-136,00

-136,00

0,00

141,71

360,03

144,30

292,40

938,44

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

5.148,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450,40

1.325,30

1.325,40

1.047,10

5.148,20

3.357,00

4.564,00

4.902,00

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

25.071,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.262,50

8.229,10

5.142,50

4.437,60

25.071,70

14.260,00

14.960,00

15.345,00

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

22.493,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.541,60

7.432,60

4.354,80

4.164,00

22.493,00

11.121,00

11.228,00

12.343,00

Salubritate

74.02.05.01

8.999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.725,00

4.205,00

2.205,00

864,00

8.999,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

13.494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.816,60

3.227,60

2.149,80

3.300,00

13.494,00

6.050,00

6.020,00

6.350,00

Canalizare

74.02.06

1.300,50

0,00

0,00

0,00

0,00

433,00

433,00

433,00

1,50

1.300,50

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.278,20

0,00

0,00

0,00

0,00

287,90

363,50

354,70

272,10

1.278,20

0,00

0,00

0,00

Partea a V -a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79,02

37.039,30

0,00

475,80

475,80

0,00

11.708,67

9.235,46

9.242,13

7.328,84

37.515,10

31.506,00

31.800,00

29.572,00

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81,02

7.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.143,67

1.077,07

499,33

885,88

7.605,95

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

7.605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

5.143,67

1.077,07

499,33

885,88

7.605,95

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Alți combustibili

81.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

29.433,35

0,00

475,80

475,80

0,00

6.565,00

8.158,39

8.742,80

6.442,96

29.909,15

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

29.433,35

0,00

475,80

475,80

0,00

6.565,00

8.158,39

8.742,80

6.442,96

29.909,15

22.658,00

22.966,00

21.738,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

9.534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.109,00

2.459,00

2.659,00

2.307,00

9.534,00

4.050,00

4.050,00

3.130,00

Străzi

84.02.03.03

19.899,35

0,00

475,80

475,80

0,00

4.456,00

5.699,39

6.083,80

4.135,96

20.375,15

18.608,00

18.916,00

18.608,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 LA 87.02.05+57.02.50)

87.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.537,86

59.562,39

39.862,04

33.288,59

184.250,88

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

184.240,88

0,00

10,00

10,00

0,00

51.537,86

59.562,39

39.862,04

33.288,59

184.250,88

144.185,34

143.171,69

147.963,14

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

35.766,22

0,00

-23,00

-23,00

0,00

8.815,90

9.790,41

8.558,46

8.578,45

35.743,22

41.645,17

38.627,16

38.869,76

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.774,76

6.712,58

27.289,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 +79+84)

27.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.774,76

6.712,58

27.289,33

26.783,60

28.172,20

29.633,03

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

27.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.774,76

6.712,58

27.289,33

26.783,60

28.172,20

29.633,03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

24.594,48

0,00

0,00

0,00

0,00

6.267,88

6.167,46

6.059,16

6.099,98

24.594,48

24.872,60

26.116,20

27.422,03

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

23.714,94

0,00

0,00

0,00

0,00

6.115,91

5.708,26

5.924,36

5.966,41

23.714,94

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

19.374,22

0,00

0,00

0,00

0,00

5.112,90

4.513,00

4.816,32

4.932,00

19.374,22

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2.581,23

0,00

0,00

0,00

0,00

571,21

660,00

670,00

680,02

2.581,23

Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

537,75

0,00

0,00

0,00

0,00

133,84

134,46

134,99

134,46

537,75

Drepturi de delegare

10.01.13

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

3,00

2,00

15,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

856,74

0,00

0,00

0,00

0,00

184,61

235,80

218,40

217,93

856,74

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108,35

160,00

81,65

0,00

350,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

313,20

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

319,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,80

313,20

0,00

0,00

319,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

560,54

0,00

0,00

0,00

0,00

146,17

146,00

134,80

133,57

560,54

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,63

0,00

0,00

0,00

0,63

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

6,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6,50

0,00

0,00

0,00

6,50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

532,11

0,00

0,00

0,00

0,00

117,74

146,00

134,80

133,57

532,11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.539,85

0,00

0,00

0,00

0,00

500,50

783,15

679,60

576,60

2.539,85

1.806,00

1.951,00

2.106,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

2.071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428,30

584,00

536,10

522,60

2.071,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

55,00

35,00

26,00

151,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,50

4,50

4,00

18,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

61,00

61,00

63,00

243,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

10,50

10,50

10,50

36,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

93,60

0,00

0,00

0,00

0,00

31,80

31,80

15,00

15,00

93,60

Piese de schimb

20.01.06

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,60

20,20

10,10

4,10

50,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,00

100,00

100,00

100,00

422,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.057,40

0,00

0,00

0,00

0,00

157,40

300,00

300,00

300,00

1.057,40

Reparatii curente

20.02

52,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

35,00

10,00

5,00

52,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

55,00

55,00

26,00

146,50

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

146,50

0,00

0,00

0,00

0,00

10,50

55,00

55,00

26,00

146,50

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

23,50

26,50

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

14,50

15,50

0,00

40,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9,00

11,00

0,00

30,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,20

2,80

2,00

3,00

10,00

Pregatire profesionala

20.13

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

5,00

0,00

20,00

Protectia muncii

20.14

64,35

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

25,35

20,00

10,00

64,35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

105,50

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

52,50

25,00

10,00

105,50

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

8,00

5,00

5,00

21,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

84,50

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

44,50

20,00

5,00

84,50

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+59.25 + 59.30)

59

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

105,00

105,00

105,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,00

36,00

36,00

36,00

155,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.774,76

6.712,58

27.289,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Autoritati executive

51.02.01.03

27.289,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6.815,38

6.986,61

6.774,76

6.712,58

27.289,33

26.783,60

23.912,00

24.302,00

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

5.381,98

0,00

-23,00

-23,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.085,24

942,49

5.358,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.381,98

0,00

-23,00

-23,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.085,24

942,49

5.358,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

5.381,98

0,00

-23,00

-23,00

0,00

1.251,31

2.079,94

1.085,24

942,49

5.358,98

3.553,00

3.559,00

3.564,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

3.168,00

0,00

0,00

0,00

0,00

671,74

1.506,65

575,20

414,41

3.168,00

2.118,00

2.118,00

2.118,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

3.082,86

0,00

0,00

0,00

0,00

655,42

1.457,80

562,60

407,04

3.082,86

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

2.707,26

0,00

0,00

0,00

0,00

570,20

1.360,00

465,00

312,06

2.707,26

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

269,17

0,00

0,00

0,00

0,00

60,62

69,20

69,60

69,75

269,17

Drepturi de delegare

10.01.13

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,40

0,00

1,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

95,43

0,00

0,00

0,00

0,00

20,80

23,30

26,10

25,23

95,43

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

5,00

1,50

0,00

10,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

36,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

36,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,25

0,00

0,00

36,25

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

48,89

0,00

0,00

0,00

0,00

16,32

12,60

12,60

7,37

48,89

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

48,89

0,00

0,00

0,00

0,00

16,32

12,60

12,60

7,37

48,89

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

2.187,22

0,00

-23,00

-23,00

0,00

570,92

566,60

503,35

523,35

2.164,22

1.414,00

1.420,00

1.425,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

185,22

0,00

0,00

0,00

0,00

62,92

44,10

39,10

39,10

185,22

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,50

7,50

3,50

3,50

22,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

0,00

0,00

0,00

0,82

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

2,50

2,50

12,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

0,60

0,60

2,40

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

4,00

3,50

3,50

16,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

132,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

29,00

29,00

29,00

132,00

Reparatii curente

20.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,00

0,50

0,00

3,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

6,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1.985,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

500,00

517,50

460,75

483,75

1.962,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.985,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

500,00

517,50

460,75

483,75

1.962,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

26,76

0,00

0,00

0,00

0,00

8,65

6,69

6,69

4,73

26,76

21,00

21,00

21,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

26,76

0,00

0,00

0,00

0,00

8,65

6,69

6,69

4,73

26,76

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2.486,98

0,00

0,00

0,00

0,00

751,31

652,44

624,49

458,74

2.486,98

2.233,00

2.229,00

2.214,00

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.895,00

0,00

-23,00

-23,00

0,00

500,00

1.427,50

460,75

483,75

2.872,00

1.320,00

1.330,00

1.350,00

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.02

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

11.308,57

11.156,16

11.003,76

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

3.094,91

0,00

0,00

0,00

0,00

749,21

723,86

698,46

923,38

3.094,91

931,61

779,20

626,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,12

0,45

0,45

0,45

0,45

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

3.094,46

0,00

0,00

0,00

0,00

749,10

723,75

698,35

923,26

3.094,46

931,16

778,75

626,35

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.376,96

10.376,96

10.376,96

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

8.771,86

0,00

39,00

39,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.104,36

2.135,10

8.810,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.771,86

0,00

39,00

39,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.104,36

2.135,10

8.810,86

8.956,00

9.441,00

9.194,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.771,86

0,00

39,00

39,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.104,36

2.135,10

8.810,86

8.957,00

9.442,00

9.195,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

8.771,86

0,00

39,00

39,00

0,00

2.072,35

2.499,05

2.104,36

2.135,10

8.810,86

8.957,00

9.442,00

9.195,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

123,16

0,00

0,00

0,00

0,00

32,89

32,48

31,09

26,70

123,16

136,00

136,00

136,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

119,03

0,00

0,00

0,00

0,00

32,22

30,34

30,43

26,04

119,03

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

99,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,86

24,60

24,94

21,60

99,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

14,71

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

3,69

3,94

3,69

14,71

Drepturi de delegare

10.01.13

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

Indemnizație de hrană

10.01.17

3,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,97

1,05

1,05

0,75

3,82

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

1,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,45

0,00

0,00

1,45

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

0,69

0,66

0,66

2,68

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,67

0,69

0,66

0,66

2,68

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

27,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

16,70

5,40

3,60

27,10

25,00

25,00

25,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

17,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

7,70

4,90

3,60

17,10

25,00

25,00

25,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,10

1,10

3,70

25,00

25,00

25,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

1,50

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,10

0,10

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,10

0,10

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

8,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

2,10

2,00

8,10

Piese de schimb

20.01.06

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

2,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

8.620,50

0,00

39,00

39,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.795,00

9.280,00

9.033,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

8.620,50

0,00

39,00

39,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.795,00

9.280,00

9.033,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

+59.25 + 59.30)

59

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,27

0,27

0,20

1,10

1,00

1,00

1,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

0,27

0,27

0,20

1,10

1,00

1,00

1,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a buge

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

8.620,50

0,00

39,00

39,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Politie locala

61.02.03.04

8.620,50

0,00

39,00

39,00

0,00

2.037,70

2.449,60

2.067,60

2.104,60

8.659,50

8.794,00

9.279,00

9.032,00

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

34,65

49,45

36,76

30,50

151,36

162,00

162,00

162,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

74.550,79

0,00

478,00

478,00

0,00

20.310,64

28.933,96

15.767,29

10.016,90

75.028,79

43.218,17

41.874,53

47.665,38

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

19.233,39

0,00

23,00

23,00

0,00

6.074,99

6.165,89

3.723,81

3.291,70

19.256,39

16.877,00

16.253,00

17.456,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

14.164,87

0,00

-27,00

-27,00

0,00

714,23

846,73

350,22

343,22

2.254,40

1.043,00

1.043,00

1.043,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

14.164,87

0,00

-27,00

-27,00

0,00

714,23

846,73

350,22

343,22

2.254,40

1.043,00

1.043,00

1.043,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

11.883,47

0,00

50,00

50,00

0,00

3.838,85

3.700,82

2.324,17

2.069,63

11.933,47

11.604,00

10.956,00

12.136,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

10.598,76

0,00

0,00

0,00

0,00

3.460,61

3.180,49

2.009,77

1.947,89

10.598,76

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

348,96

0,00

-5,00

-5,00

0,00

83,10

106,66

73,35

80,85

343,96

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

541,22

0,00

9,00

9,00

0,00

126,13

154,20

147,35

122,54

550,22

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.248,51

0,00

-10,00

-10,00

0,00

1.691,84

1.271,70

399,53

875,44

4.238,51

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.028,61

0,00

6,00

6,00

0,00

295,61

292,00

234,00

213,00

1.034,61

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

18,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

4,87

2,10

9,10

18,07

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

1.385,96

0,00

0,00

0,00

0,00

525,56

497,56

329,02

33,82

1.385,96

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

367,28

0,00

4,00

4,00

0,00

101,17

106,11

88,30

75,70

371,28

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

799,08

0,00

-4,00

-4,00

0,00

205,14

229,30

203,20

157,44

795,08

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

1.851,07

0,00

0,00

0,00

0,00

430,06

508,09

532,92

380,00

1.851,07

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

335,00

0,00

43,15

43,15

0,00

131,47

172,27

74,41

0,00

378,15

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

230,00

0,00

6,85

6,85

0,00

62,21

142,91

29,99

1,74

236,85

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

16,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

7,78

0,00

16,18

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

213,82

0,00

6,85

6,85

0,00

62,21

134,51

22,21

1,74

220,67

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

77,01

0,00

0,00

0,00

0,00

27,96

41,05

4,00

4,00

77,01

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

77,01

0,00

0,00

0,00

0,00

27,96

41,05

4,00

4,00

77,01

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

66,60

122,10

54,00

26,50

269,20

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

373,50

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

42,00

152,00

89,50

373,50

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

59,50

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

15,00

14,50

59,50

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

27,00

137,00

75,00

314,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.038,40

0,00

-27,00

-27,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

1.038,40

0,00

-27,00

-27,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

1.038,40

0,00

-27,00

-27,00

0,00

9,23

343,73

315,22

343,22

1.011,40

42,00

42,00

42,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

3.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,00

907,00

825,00

775,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

A. Transferuri interne. ( cod 55.01.54)

55.01

3.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,00

907,00

825,00

775,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

55.01.63

3.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951,00

907,00

825,00

775,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

3.458,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

1.133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

503,00

35,00

0,00

1.133,00

1.001,00

1.001,00

1.001,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1.133,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

503,00

35,00

0,00

1.133,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

468,00

0,00

0,00

938,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

35,00

35,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Supliment alimentar

57.02.05

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

1.720,52

0,00

0,00

0,00

0,00

680,91

711,34

224,42

103,85

1.720,52

744,00

768,00

791,00

Burse

59.01

1.490,52

0,00

0,00

0,00

0,00

622,81

654,04

167,12

46,55

1.490,52

0,00

0,00

0,00

Asociatii si fundatii

59.11

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,10

57,30

57,30

57,30

230,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

2.243,22

0,00

-2,00

-2,00

0,00

670,36

652,73

409,25

508,88

2.241,22

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamant prescolar

65.02.03.01

2.243,22

0,00

-2,00

-2,00

0,00

670,36

652,73

409,25

508,88

2.241,22

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Invatamnat primar

65.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

15.795,17

0,00

52,00

52,00

0,00

5.279,63

5.145,16

2.973,56

2.448,82

15.847,17

14.797,00

14.173,00

15.376,00

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

5.112,48

0,00

52,00

52,00

0,00

1.871,48

1.871,64

839,36

582,00

5.164,48

5.501,00

5.502,00

5.540,00

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

8.694,19

0,00

0,00

0,00

0,00

2.913,74

2.786,60

1.588,30

1.405,55

8.694,19

7.295,00

6.669,00

7.833,00

Invatamant profesional

65.02.04.03

1.988,50

0,00

0,00

0,00

0,00

494,41

486,92

545,90

461,27

1.988,50

2.001,00

2.002,00

2.003,00

Invatamant postliceal

65.02.05

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Invatamnat special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)

65.02.11

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

1.085,00

0,00

-27,00

-27,00

0,00

15,00

368,00

341,00

334,00

1.058,00

80,00

80,00

80,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

5.513,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.386,65

1.500,24

1.407,19

1.219,10

5.513,18

5.437,00

5.438,00

5.439,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

5.301,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1.353,81

1.377,79

1.376,19

1.193,27

5.301,06

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.397,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.115,13

1.150,00

1.150,00

981,97

4.397,10

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

630,57

0,00

0,00

0,00

0,00

149,75

158,80

158,80

163,22

630,57

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

247,39

0,00

0,00

0,00

0,00

64,53

67,39

67,39

48,08

247,39

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,40

1,60

0,00

0,00

26,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

91,45

0,00

0,00

93,10

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

93,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

91,45

0,00

0,00

93,10

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

31,19

31,00

31,00

25,83

119,02

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

119,02

0,00

0,00

0,00

0,00

31,19

31,00

31,00

25,83

119,02

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

5.200,50

0,00

0,00

0,00

0,00

36,40

5.124,40

24,40

15,30

5.200,50

61,00

61,00

61,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3,00

3,00

3,00

13,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,50

2,50

2,50

10,50

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,50

0,50

0,50

2,50

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

54,50

0,00

0,00

0,00

0,00

13,40

12,40

16,40

12,30

54,50

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6,00

7,00

6,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

8,40

6,40

9,40

6,30

30,50

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

5.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5.109,00

5,00

0,00

5.119,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5.109,00

5,00

0,00

5.119,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

35,32

0,00

0,00

0,00

0,00

11,58

8,88

8,88

5,98

35,32

7,00

7,00

7,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

35,32

0,00

0,00

0,00

0,00

11,58

8,88

8,88

5,98

35,32

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01)

66.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitale generale

66.02.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de sănătate publică

66.02.08

10.749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434,63

6.633,52

1.440,47

1.240,38

10.749,00

5.505,00

5.506,00

5.507,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

21.669,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.885,27

8.658,30

5.604,56

1.521,57

21.669,70

7.432,40

5.097,00

9.158,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

21.669,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.885,27

8.658,30

5.604,56

1.521,57

21.669,70

7.432,40

5.097,00

9.158,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

21.669,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.885,27

8.658,30

5.604,56

1.521,57

21.669,70

7.432,40

5.097,00

9.158,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

481,55

0,00

0,00

0,00

0,00

161,77

150,77

84,39

84,62

481,55

378,00

378,00

378,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

463,92

0,00

0,00

0,00

0,00

159,05

140,07

81,02

83,78

463,92

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

294,21

0,00

0,00

0,00

0,00

79,64

83,17

65,70

65,70

294,21

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

43,61

0,00

0,00

0,00

0,00

9,93

9,90

9,90

13,88

43,61

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,60

39,40

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Drepturi de delegare

10.01.13

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1,90

0,00

0,00

6,90

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

17,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3,88

4,20

5,42

4,20

17,70

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,25

0,00

0,00

7,25

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,25

0,00

0,00

7,25

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2,72

3,45

3,37

0,84

10,38

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2,72

3,45

3,37

0,84

10,38

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

805,10

0,00

0,00

0,00

0,00

192,44

490,75

95,24

26,67

805,10

493,00

495,00

495,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

362,11

0,00

0,00

0,00

0,00

4,44

348,01

6,24

3,42

362,11

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,87

0,00

0,00

0,87

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,81

0,81

0,81

0,81

3,24

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,13

0,13

0,11

0,50

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231,20

1,80

0,00

233,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

112,00

1,00

0,00

114,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

58,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

58,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

23,52

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

1,50

1,00

15,02

23,52

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

10,28

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

1,50

1,00

3,78

10,28

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

13,24

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

11,24

13,24

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

343,47

0,00

0,00

0,00

0,00

182,00

123,24

30,00

8,23

343,47

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

343,47

0,00

0,00

0,00

0,00

182,00

123,24

30,00

8,23

343,47

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

17.017,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,95

6.453,70

4.038,85

1.009,20

17.017,70

4.404,40

1.825,00

5.886,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

17.017,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,95

6.453,70

4.038,85

1.009,20

17.017,70

4.404,40

1.825,00

5.886,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

17.017,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,95

6.453,70

4.038,85

1.009,20

17.017,70

4.404,40

1.825,00

5.886,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.30)

59

3.365,35

0,00

0,00

0,00

0,00

15,11

1.563,08

1.386,08

401,08

3.365,35

2.157,00

2.399,00

2.399,00

Asociatii si fundatii

59.11

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.300,00

400,00

2.700,00

Sustinerea cultelor

59.12

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

562,00

85,00

0,00

660,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2,11

1,08

1,08

1,08

5,35

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Din total capitol:

Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

12.583,60

0,00

0,00

0,00

0,00

4.351,59

4.719,00

3.400,64

112,37

12.583,60

2.200,40

352,00

3.919,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

12.053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.216,05

4.535,40

3.301,55

0,00

12.053,00

1.848,40

0,00

3.567,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Camine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii culturale

67.02.03.30

530,60

0,00

0,00

0,00

0,00

135,54

183,60

99,09

112,37

530,60

352,00

352,00

352,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

6.981,20

0,00

700,00

700,00

0,00

1.300,90

2.873,00

2.098,10

1.409,20

7.681,20

4.632,00

4.145,00

4.639,00

Sport

67.02.05.01

6.464,70

0,00

700,00

700,00

0,00

1.299,90

2.418,30

2.037,30

1.409,20

7.164,70

2.785,00

2.239,00

2.733,00

Tineret

67.02.05.02

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Inretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

416,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

354,70

60,80

0,00

416,50

1.847,00

1.906,00

1.906,00

Servicii religioase

67.02.06

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

562,00

85,00

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.444,90

0,00

-700,00

-700,00

0,00

219,78

504,30

20,82

0,00

744,90

600,00

600,00

600,00

Asigurări si asistenta sociala (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

22.898,70

0,00

455,00

455,00

0,00

6.915,75

7.476,25

4.998,45

3.963,25

23.353,70

13.403,77

15.018,53

15.544,38

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

22.898,70

0,00

455,00

455,00

0,00

6.915,75

7.476,25

4.998,45

3.963,25

23.353,70

13.403,77

15.018,53

15.544,38

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

22.898,70

0,00

455,00

455,00

0,00

6.915,75

7.476,25

4.998,45

3.963,25

23.353,70

13.403,77

15.018,53

15.544,38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

15.136,50

0,00

10,00

10,00

0,00

3.706,00

4.200,50

3.668,00

3.572,00

15.146,50

9.503,00

10.258,00

11.073,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)

10.01

14.279,00

0,00

10,00

10,00

0,00

3.621,00

3.582,00

3.589,00

3.497,00

14.289,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

12.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.108,00

3.064,00

3.096,00

3.066,00

12.334,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,00

132,00

127,00

124,00

516,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

14,00

12,00

11,00

51,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizație de hrană

10.01.17

1.328,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341,00

347,00

344,00

296,00

1.328,00

0,00

0,00

0,00

Stimulentul de risc

10.01.29

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

24,00

0,00

0,00

49,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05 +10.02.30)

10.02

513,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513,50

0,00

0,00

513,50

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanță

10.02.06

513,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513,50

0,00

0,00

513,50

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

105,00

79,00

75,00

344,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

82,00

79,00

75,00

321,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

1.443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

389,75

495,75

298,25

259,25

1.443,00

1.385,00

1.385,00

1.385,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,75

111,75

89,75

73,75

422,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

3,50

2,50

1,50

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

11,50

5,00

2,50

26,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,00

34,00

31,00

21,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

11,50

10,50

46,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

3,75

3,75

3,75

15,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

7,00

6,00

29,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,00

33,50

29,00

28,50

135,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

44,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)

20.03

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

300,00

200,00

180,00

900,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat T rim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat T rim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Hrana pentru oameni

20.03.01

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

300,00

200,00

180,00

900,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

20.13

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

20.14

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

5,00

4,50

3,50

20,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

4,00

1,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2,00

1,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3,00

3,00

1,00

8,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6.114,20

0,00

445,00

445,00

0,00

2.765,00

2.730,00

982,20

82,00

6.559,20

2.285,77

3.135,53

2.836,38

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6.114,20

0,00

445,00

445,00

0,00

2.765,00

2.730,00

982,20

82,00

6.559,20

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.069,20

0,00

445,00

445,00

0,00

2.740,00

2.730,00

982,20

62,00

6.514,20

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuielile sociale

57.02.04

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

20,00

45,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

50,00

50,00

50,00

205,00

230,00

240,00

250,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

50,00

50,00

50,00

205,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

15.890,70

0,00

445,00

445,00

0,00

5.119,00

5.506,50

3.368,20

2.342,00

16.335,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

15.890,70

0,00

445,00

445,00

0,00

5.119,00

5.506,50

3.368,20

2.342,00

16.335,70

5.888,77

7.097,53

7.783,38

Asistenta sociala pentru familii si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

Crese

68.02.11

1.460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378,00

407,00

342,50

332,50

1.460,00

1.345,00

1.433,00

1.528,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 65.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.416,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345,75

440,25

302,75

327,75

1.416,50

1.422,00

1.453,00

1.485,00

Ajutor social

68.02.15.01

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

55,00

60,00

70,00

70,00

70,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1.356,50

0,00

0,00

0,00

0,00

340,75

440,25

302,75

272,75

1.356,50

1.352,00

1.383,00

1.415,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

4.131,50

0,00

10,00

10,00

0,00

1.073,00

1.122,50

985,00

961,00

4.141,50

4.748,00

5.035,00

4.748,00

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.131,50

0,00

10,00

10,00

0,00

1.073,00

1.122,50

985,00

961,00

4.141,50

4.748,00

5.035,00

5.348,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

33.399,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.295,30

10.630,40

7.002,60

6.470,70

33.399,00

20.460,00

23.029,00

23.342,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

8.843,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2.198,80

2.751,30

1.860,10

2.033,10

8.843,30

6.200,00

8.069,00

7.997,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

8.843,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2.198,80

2.751,30

1.860,10

2.033,10

8.843,30

7.962,00

7.978,00

7.994,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

8.843,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2.198,80

2.751,30

1.860,10

2.033,10

8.843,30

3.981,00

3.989,00

3.997,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

4.224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,00

1.516,00

716,00

1.026,00

4.224,00

3.100,00

4.080,00

4.000,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

4.174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,00

1.516,00

666,00

1.026,00

4.174,00

0,00

0,00

0,00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2.964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616,00

1.266,00

416,00

666,00

2.964,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

250,00

250,00

250,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

4.619,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.232,80

1.235,30

1.144,10

1.007,10

4.619,30

3.981,00

3.989,00

3.997,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

4.619,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.232,80

1.235,30

1.144,10

1.007,10

4.619,30

3.981,00

3.989,00

3.997,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

4.619,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.232,80

1.235,30

1.144,10

1.007,10

4.619,30

3.981,00

3.989,00

3.997,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

Alimentări cu apă

70.02.05.01

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

4.224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

966,00

1.516,00

716,00

1.026,00

4.224,00

2.843,00

3.505,00

3.095,00

Alimentări cu gaze naturale în localități

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

4.619,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1.232,80

1.235,30

1.144,10

1.007,10

4.619,30

3.357,00

4.564,00

4.902,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

24.555,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.096,50

7.879,10

5.142,50

4.437,60

24.555,70

14.260,00

14.960,00

15.345,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

24.555,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.096,50

7.879,10

5.142,50

4.437,60

24.555,70

14.260,00

14.960,00

15.345,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

24.555,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7.096,50

7.879,10

5.142,50

4.437,60

24.555,70

14.260,00

14.960,00

15.345,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

23.278,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6.809,60

7.515,60

4.787,80

4.165,50

23.278,50

14.260,00

14.960,00

15.345,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

20.536,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6.651,00

5.083,00

4.662,00

4.140,50

20.536,50

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20.536,50

0,00

0,00

0,00

0,00

6.651,00

5.083,00

4.662,00

4.140,50

20.536,50

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

13,20

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

3,60

0,00

0,00

13,20

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,20

0,00

0,00

0,00

0,00

9,60

3,60

0,00

0,00

13,20

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

2.728,80

0,00

0,00

0,00

0,00

149,00

2.429,00

125,80

25,00

2.728,80

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.728,80

0,00

0,00

0,00

0,00

149,00

2.429,00

125,80

25,00

2.728,80

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

286,90

363,50

354,70

272,10

1.277,20

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod 51.01.01 + 51.01.03 + 51.01.14 + 51.01.15 + 51.01.24 + 51.01.26 + 51.01.31 + 51.01.39+ 51.01.46+51.01.49)

51.01

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

286,90

363,50

354,70

272,10

1.277,20

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

286,90

363,50

354,70

272,10

1.277,20

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Salubritate si deseuri

74.02.05

21.978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.376,60

7.082,60

4.354,80

4.164,00

21.978,00

11.121,00

11.228,00

12.343,00

Salubritate

74.02.05.01

8.999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.725,00

4.205,00

2.205,00

864,00

8.999,00

5.071,00

5.208,00

5.993,00

Colectarea deseurilor

74.02.05.02

12.979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.651,60

2.877,60

2.149,80

3.300,00

12.979,00

6.050,00

6.020,00

6.350,00

Canalizare

74.02.06

1.300,50

0,00

0,00

0,00

0,00

433,00

433,00

433,00

1,50

1.300,50

3.139,00

3.732,00

3.002,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.02.50

1.277,20

0,00

0,00

0,00

0,00

286,90

363,50

354,70

272,10

1.277,20

0,00

0,00

0,00

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subventii

40.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termică

81.02.06

7.116,05

0,00

0,00

0,00

0,00

5.113,67

954,57

309,33

738,48

7.116,05

8.848,00

8.834,00

7.834,00

Alți combustibili

81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

24.636,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

5.930,00

6.754,00

6.120,00

5.348,96

24.152,96

21.058,00

21.366,00

21.058,00

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

24.636,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

5.930,00

6.754,00

6.120,00

5.348,96

24.152,96

21.058,00

21.366,00

21.058,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 +55+57+59)

01

14.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.335,00

4.159,00

4.009,00

2.757,00

14.260,00

10.678,00

10.986,00

10.678,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25+ 20.27 + 20.30)

20

6.226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.326,00

2.150,00

2.000,00

750,00

6.226,00

5.328,00

5.636,00

5.328,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)

20.01

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

300,00

50,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

300,00

50,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

20.02

5.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

2.000,00

1.700,00

700,00

5.600,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.30 + 20.05.30)

20.05

116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 +20.30.06 +20.30.07+ 20.30.09 + 20.30.30)

20.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

8.034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.009,00

2.009,00

2.009,00

2.007,00

8.034,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

8.034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.009,00

2.009,00

2.009,00

2.007,00

8.034,00

5.350,00

5.350,00

5.350,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE_(cod 80 + 81)

79

10.376,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

2.595,00

2.595,00

2.111,00

2.591,96

9.892,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

Denumirea indicatorilor

Cod

Buget initial total

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influente +/-

Trim. III

Trim. IV

Buget rectificat Trim. I

Buget rectificat Trim. II

Buget rectificat Trim. III

Buget rectificat Trim. IV

Buget rectificat total

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COD 80.03 + 80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

10.376,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

2.595,00

2.595,00

2.111,00

2.591,96

9.892,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 + 81.02.02+ 81.02.05)

81.02

10.376,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

2.595,00

2.595,00

2.111,00

2.591,96

9.892,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

10.376,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

2.595,00

2.595,00

2.111,00

2.591,96

9.892,96

10.380,00

10.380,00

10.380,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

24.636,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

5.930,00

6.754,00

6.120,00

5.348,96

24.152,96

21.058,00

21.366,00

21.058,00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

8.034,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.009,00

2.009,00

2.009,00

2.007,00

8.034,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

Străzi

84.02.03.03

16.602,96

0,00

-484,00

-484,00

0,00

3.921,00

4.745,00

4.111,00

3.341,96

16.118,96

18.608,00

18.916,00

18.608,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

22.362,16

0,00

956,00

956,00

0,00

6.176,80

9.205,22

5.885,34

2.050,80

23.318,16

4.012,00

3.680,00

1.370,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

2.068,64

0,00

0,00

0,00

0,00

819,02

808,32

401,30

40,00

2.068,64

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

719,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,00

309,00

206,00

90,00

719,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18+56.32)

56

901,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,60

524,00

244,00

901,60

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 +58.16)

58

1.346,84

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

638,84

246,00

222,00

1.346,84

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

17.326,08

0,00

956,00

956,00

0,00

5.003,78

7.315,46

4.508,04

1.454,80

18.282,08

4.012,00

3.680,00

1.370,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

630,51

0,00

0,00

0,00

0,00

443,17

187,34

0,00

0,00

630,51

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

630,51

0,00

0,00

0,00

0,00

443,17

187,34

0,00

0,00

630,51

0,00

0,00

0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

407,87

0,00

0,00

0,00

0,00

249,17

158,70

0,00

0,00

407,87

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 +58.16)

58

222,64

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00

28,64

0,00

0,00

222,64

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03)

58,02

222,64

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00

28,64

0,00

0,00

222,64

0,00

0,00

0,00

Finanțare națională

58.02.01

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

192,64

0,00

0,00

0,00

0,00

194,00

-1,36

0,00

0,00

192,64

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

407,87

0,00

0,00

0,00

0,00

249,17

158,70

0,00

0,00

407,87

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

407,87

0,00

0,00

0,00

0,00

249,17

158,70

0,00

0,00

407,87

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 +71.01.02+71.01.03+71.01.30)

71.01

407,87

0,00

0,00

0,00

0,00

249,17

158,70

0,00

0,00

407,87

0,00

0,00

0,00

Constructii

71.01.01

184,87

0,00

0,00

<