Hotărârea nr. 193/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Botosani (Publicarea pe site: 22 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani,

văzând raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar și edilitar, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. c ) și art. 357 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 932/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Botoșani cu următoarele obiective :

SECȚIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasifi-careA1

Denumirea bu-nuluiA2

Elementele de identificareA3

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventarA4 (mii lei)

Situația juridică actualăA5

0

1

2

3

4

5

6

1

“-“

Construcție

Str. 1 Decembrie 1918, nr.50 Construcție (S+P+1) în suprafață de 287 mp

1998

18,78

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

2

“-“

Construcție

Str. Săvenilor , nr.14 Construcție (S+P+1) ) în suprafață de 425 mp

1998

106.663,21

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

3

“-“

Construcție

Piața 1 Decembrie 1918, nr.9 Construcție (S+P+1) ) în suprafață de 227 mp

1998

54432.80

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

4

“-“

Construcție

Piața 1 Decembrie 1918 , nr.13 Construcție (S+P+1) ) în suprafață de 125 mp

1998

7,42

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

5

“-“

Construcție

Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 22 Construcție (S+P+1) ) în suprafață de 213 mp

1998

64.403,05

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

6

“-“

Construcție

Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 23

Construcție (S+P+1) ) în suprafață de 326 mp

1998

11532,98

H.C.L. nr.83/04.06.1998 și

H.C.L. nr.144/08.10.1998

(Protocol încheiat 26.08.1998)

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se identifică prin planșele anexe nr. 1 - 6 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 iunie 2020 Nr. 193