Hotărârea nr. 192/2020

HOTĂRÂRE Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentantilor Consiliului Local Botosani în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind executia contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administratie pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum si declansarea procedurilor de selectie a administratorilor (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor,

analizând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 258/08.11.2016, pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 247/31.10.2017 privind modificarea anexei la H.C.L nr. 258/08.11.2016 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 173/11.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 258 din 08 noiembrie 2016 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Eltrans” S.A. Botoșani, S.C. „Locativa” S.A. Botoșani, S.C. „Modern Calor” S.A. Botoșani și S.C. „Urban Serv” S.A. Botoșani aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoșani,

în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 coroborate cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 131 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Litera b) a articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 123 din 30 aprilie 2020 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea aprobării Raportului de activitate privind execuția contractelor de mandat, întocmit de membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2016-2020, numirea administratorilor provizorii, precum și declanșarea procedurilor de selecție a administratorilor, se completează cu o nouă liniuță, liniuța a V-a, cu următorul cuprins:

  • - Hrițcu Cristian

  • Art. 2 Reprezentantul municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


    CONTRASEMNEAZĂ,

    Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19.06.2020

Nr. 192