Hotărârea nr. 191/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociatia Comunitătilor Marginalizate, cu sediul in Hiliseu –Horia, jud. Botosani, cu Punct de lucru, Mun. Botosani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Ej. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 in cadrul Programului Operational Capital Uman, O.S. 6.3. (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Comunităților Marginalizate, cu sediul în Hiliseu -Horia, jud. Botoșani, cu Punct de lucru, Mun. Botoșani, str.

Vîlcelei nr. 7, sc.A. Ej. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Comunităților Marginalizate. ACM ., cu sediul în Hiliseu -Horia, jud. Botoșani, cu Punct de lucru,Mun. Botoșani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Et. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3.

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Centru Informații cetățeni și al Direcției Economice nr. INT 2538/16.06.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

văzând descrierea proiectului, a principalelor activități și a rezultatelor așteptate ale acestuia, înaintată de Asociația Comunităților Marginalizate. ACM,

având în vedere prevederile art. 105, alin. (2), lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 0,73 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi depus de Asociația Comunităților Marginalizate. ACM ., cu sediul în Hiliseu -Horia, jud. Botoșani, cu Punct de lucru, Mun. Botoșani, str. Vîlcelei nr. 7, sc.A. Et. 1 Ap. 4, codul fiscal 26596960 în cadrul Programului Operațional Capital Uman, O.S. 6.3., sub condiția suspensivă a selectării acestuia de către Autoritatea de Management AM POCU în vederea finanțării.

Art. 2. Contribuția proprie de 0,73 % din valoarea totală a proiectului este în cuantum de 34.800 lei și va fi asigurată de UAT Municipiul Botoșani numai în urma semnării contractului de acordare a finanțării nerambursabile între Autoritatea de Management AM POCU și Solicitantul Asociația Comunităților Marginalizate. ACM.

Art. 3. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Asociația Comunităților Marginalizate. ACM. va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 191