Hotărârea nr. 190/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botosani a contributiei proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul National ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operational Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS (Publicarea pe site: 03 iulie 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea Acordului de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 4,68% din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS,

analizând raportul de specialitate comun al Serviciului Management Proiecte și al Direcției Economice nr. INT 2542/16.06.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

văzând descrierea proiectului, a principalelor activități și a rezultatelor așteptate ale acestuia, înaintată de unitatea de învățământ Colegiul Național ”Mihai Eminescu”prin adresa nr. 1187/03.06.2020,

având în vedere prevederile art. 105, alin. (2), lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019;

în temeiul art. 139, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 0555 din 03 iulie 2019

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de Principiu privind asigurarea din bugetul local al UAT Municipiul Botoșani a contribuției proprii de 4,68 % din valoarea totală a proiectului ce urmează a fi contractat de Colegiul Național ”Mihai Eminescu” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020-SOFT PROJECTS, sub condiția suspensivă a selectării acestuia de către Autoritatea de Management în vederea finanțării.

Art. 2. Contribuția proprie de 4,68% din valoarea totală a proiectului va fi suportată de către Solicitantul Colegiul Național ”Mihai Eminescu” cu sprijinul UAT Municipiul Botoșani în funcție de prevederile bugetare ce pot fi alocate la momentul contractării proiectului.

Art. 3. Contribuția proprie de 4,68% din valoarea totală a proiectului este în cuantum de 19.574,63 euro și va fi asigurată de UAT Municipiul Botoșani numai în urma semnării contractului de acordare a finanțării nerambursabile între Autoritatea de Management și Solicitantul Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani.

Art. 4. Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani prin conducerea executivă va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 19 iunie 2020

Nr. 190