Hotărârea nr. 19/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 161 din 24.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de licitatie pentru închirierea spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, proprietatea municipiului si administrate de S.C. Locativa S.A (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 161 din 24.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate

de S.C. Locativa S.A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru modificarea HCL 161 din 24.08.2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A.,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art.139 alin (2) și art 240 alin (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României nr 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr 161 din 24.08.1996 se modifică și va avea următorul conținut :

„ Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al municipiului Botoșani în Comisia de licitație pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului și administrate de S.C. Locativa S.A., după cum urmează:

Consilier local - BRÂNZEI IOAN

Consilier local - ROȘU DANIELA CRISTINA

Consilier local - ȚURCANU EUGEN CRISTIAN

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și consilieri desemnați conform art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu             Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020 Nr. 19